Wakuwizya ku ng’anda ni ng’anda ku Italy

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO July 2017

Ivya Kulanda pa Kuwizya

Ivya Kulanda pa Kusyalika Ulupungu lwa kwe Kalindilila ni vya kusambilizya awantu iciine pa mulandu wuno tukayimbila. Womvyani vino wacita mo-o pakuti mulole vino mungalanda mu mazwi yinu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uzye Mwawa nu Mwezo Uwutonte Ngati Amunyafu?

Uzye umwezo wukatwavwa wuli pano tukupingula ivya kucita pa lwizyo uluzima na pa mizwalile ni milolecele yitu? Uzye ukuwa nu mwezo uwutonte akuli ukuti wuli?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uzye Mukaficilisya Amalayo Yinu?

Tungasambililako cani ku Mfumu Zedekiya pa viwipe vino vyacitisile pa mulandu wakuti ataficilisizye vino walaile?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uzye Yehova Nga Watetela Umuntu, Akakwiwililako ku Luwembu Lwakwe?

Avya kulolelako ci ivya mu Baibolo vino vikalanjizya ukuti Yehova akatetela? Uzye vino wawomvile nu Davidi, e Manase, nga nu Peter vikatwavwa wuli ukusuwila ukuti e Yehova akatetela?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Uzye Mucili Mukayipa Imilandu pe Vino Mwaluvinye?

Nanti e Yehova angatutetelanye citapepuka ukwiwilila ku viluwo vino twaluvinye ku nsizi. Acani cino cingatwavwa?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uwufumu Wapwa kwe Wino Wakwata Insambu zya Kuteka

Uzye uwusesemo wa kwe Ezekiel waficilisizwe wuli mwe Yesu? Vikatusambilizya vyani pe Yehova Leza?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Vino Tufwile Ukucita Ndi Twafika pa Mulyango wa Wantu Pano Tukuwizya

Pano tuli pa mulyango tutanga tumanye ukuti aweni ng’anda wakutulola. Uzye avyani vino tungacita pa kulanjizya ukuti twacindika aweni ng’anda?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uwusesemo Wuno Wukalanda pe Turi Wukatwavwa Ukusuwila Sana Vino Yehova Walanda

Vyonsinye vino uwusesemo wakwe Ezekiel walanzile pa kononwa kwa umusumba wa Turi vyaficilisizwe wulyanye vino calanzilwenye.