Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | AYIZEYA 38-42

E Yehova Akuwomyanga Awatonte

E Yehova Akuwomyanga Awatonte

40:29-31

  • Inzwanga yingatwalilila ukwikala mulwelele pa mpindi inkulu ukwasowa ukupupuka ukuwomvya vye umuza uwulungule wuno wukakatuka ukufuma pansi ukuya mupeela. Wo-o umuza awuno wukatwala inzwanga papeela sana. Pano yikuya papeela, yikazana umuza wunji uwulungule wuno wukalenga ayitwalilila vye ukwasowa ukupupuka

  • Wowo vino inzwanga yikatwalilila ukulelemba mulwelele ukwasowa ukupupuka vikatulanjizya vye ukuti cino cikalenga ukuti tutwalilile ukupepa Leza, amulandu wa maka yakwe yano akatuupa