Umwanawitu ku Switzerland akutamba vino Yehova welewula

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO February 2019

Ivya Kulanzyanya

Ivya kulanzyanya pe Baibolo nga yicili yikawomba.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Twalililani Ukusambilizya Kampingu Winu

E kampingu aliwatutungulula vye icete nga twamusambilizya ivisinka vya mu Baibolo.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Uzye Imiwele Yakwe Leza Yino Yisiloleka Mukayilola?

Vino Yehova welewula vikatulanjizya amaka yakwe, amano, umulinganya nu mwezo wakupa wuno wakwata.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“E Leza Watulanjizya Ulukundo Lwakwe”

Tukalanjizya wuli ukuti tukasalifya pe vino Leza watumile umwana wakwe ukwiza tufwila?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Uzye “Mukalondesya Ukwizalola Vino Mukalindilila?”

Uzye mungalanjizya wuli ukuti “mwayipekanya ukwizalola kuno awana wakwe Leza wakusokololwa”?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Twalililani Ukulindilila nu Kusipicizya

Acani cino cilitwavwa ukutwalilila ukulindilila pano tukupita mu ntazi?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Icilanjililo ca Muti wa Muolife

Uzye vino vyawa ku muolife wa mankolanya vikakwimililako vyani?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo wa Kuwizya​—Ukuleka Ukutungulula Amasambililo Yano Yasilunduluka

Tungacita wuli nga ca kuti umusambilizi asa kulunduluka pa nsizi ya kusambilila nawe pa mpindi ntali?