Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICUUMA CINO CAWA MWI IZWI LYA KWE LEZA | MATEYU 14-15

Ukulisya Awavule Ukuwomvya vye Awantu Watici

Ukulisya Awavule Ukuwomvya vye Awantu Watici

Pano kwasyala vye katici ukuti kuwe icakucilila ca mu mwaka wa 32, e Yesu wacisile icizungusyo cino wakalemba wi Landwe lya mu Baibolo wonsinye 4 walemvilepo.

Inzila yino Yesu wawomvizye pakulisya awantu pano wacisile co-o icizungusyo, ayili yino watwalilila ukuwomvya na pe yo-o impindi.

14:16-21

  • E Yesu wanenile awasambilizi wakwe ukulisya iwumba lya wantu nanti acakuti walinji vye ni mikate 5 ni nswi ziwili

  • Pano Yesu wapepa, wasenzile imikate ni nswi apa awasambilizi wakwe, nawo awasambilizi awatalika ukwankanya iwumba

  • Ivya kulya vizile avivula ukucila na wantu wano walinjipo. E Yesu walisizye awantu awavule ukuwomvya awasambilizi wakwe wano walinji vye watici

  • E Yesu walanzile ukuti mu manda ya kulecelezya aliwikako inzila ya kutupelamo “ivya kulya vya ku muzimu pa mpindi njanane.”—Mat. 24:45

  • Mu 1919, e Yesu wasonsile “umuzya wa cisinka swinya uwa mano,” iwumba vye ilitici ilya wanawitu awapakwe ukuti wasakamala awa mu “ng’anda yakwe”

  • Wulyanye vino Yesu wawomvyanga vye iwumba ilitici pa kulisya awantu mu mpindi ya kunsizi, avino watwalilila ukucita na pa mpindi yo-o

Uzye ningalanjizya wuli ukuti namanya, swinya nacindika inzila yino Yesu akuwomvya ukulisya awantu ivya kwe Leza?