E nkazi uwacitici akulanda ku wawuye mu sukulu

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO February 2017

Ivyakulanda pa Kuwizya

Ivyakulanda pa Kusyalika e Loleni! ni vyakusambilizya awantu vino awacitici wangacita pakuti watasakamikwa nkani. Womvyani vino wacita mo-o pakuti mulole vino mungalanda mu mazwi yinu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mukwivwila Yehova Mukafuma Amapaalo

E Yehova Leza akayikundila ukutulanjizya vino tuzipizile ukwikala.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Klistu Watuculizile

Imfwa yakwe Yesu yalenzile ciloleke apatiswenye ukuti vino Satana walanzile kuno awawomvi wakwe Leza watange watwalilile ni cisinka mpaka ni mfwa avyawufi.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Yavwani Awana Winu Ukuwa ni Suwilo Iliwome Mwe Kelewula

Uzye awana winu wamanya ukuti ivyelewulwa vyafumile kwinye? Uzye mungawavwa wuli ukumanya ukuti e Yehova Leza awili e Kelewula?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Mwawizya Impindi Yakwe Yehova Iyakupocelelamo Awantu”

Uzye impindi yakwe Yehova iyakupocelelamo awantu yalemenkana wuli nu mulimo wakuwizya pa Wufumu wakwe Leza?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwawomvya Icete Amabuku Yitu

Pakuti ya-a amabuku yapulintwe nu kutumwa ku mawungwe yonsinye, pakawa ukuwombesya swinya pakasumbwa indalama imvule. Acino mwakwiluka pakusyalika ya-a amabuku.

ICUUMA CIMO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Iyulu pya ni Nsi Mpya Vilileta Ukuzewela Kukulu

Uzye uwulayo wakwe Leza uwakuleta iyulu pya ni nsi mpya vilileta mapalo ci?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Lekani Isuwilo Linu Liwamisansamusya

Isuwilo lyawa ngati aciliwe. Ukwelanganya sana pamalayo yakwe Leza yano yawa mwi Zwi lyakwe kukatwavwa ukutwalilila awawome asa mulandu ni ntazi