Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Yizukani Muka Loti

Yizukani Muka Loti

Acani cino calenzile ukuti e muka Loti acewele kunsizi pano wafumanga mu Sodomu? Kweni, Baibolo italanda. (Inta. 19:17, 26) Lelo vino Yesu walanzile vikalanjizya ukuti afwile wafulukanga ivintu vino wasile kusinzi. (Luka. 17:31, 32) Uzye tungacita wuli pa kuti ivya musango wo-o vitatuciticila? Tutazipizile ukuvwambisya ivyuuma. (Mat. 6:33) Acino e Yesu watusambilizizye ukuti “tutanga tuwombele Leza ni Vyuuma.” (Mat. 6:24) Nomba tungacita wuli nga ca kuti twalola ukuti tutalisile ukukunda ivyuuma ukucila ivya kwe Leza? Tufwile ukupepa kwe Leza ukuti atupe amano yano yangatwavwa ukwiluka muno tutakuwomba icete na maka yakutwavwa ukuwombelapo.

YIZUKANI VINO VYAWA MWE VIDYO YA KUTI YIZUKANI MUKA LOTI, APANO MWASUKE AMAWUZYO YA-A:

  • Uzye imiwele yane yingalanjizya wuli ukuti ‘nkakwizuka muka Loti’?

    Uzye amelenganyo ye Gloria, imicitile ni milandile, vizile aviwa wuli pano watalisile ukuvwambisya ivyuuma?

  • Uzye vino vyaciticizile muka Loti vikatusambilizya vyani?

  • Uzye ivisinka vya mu Baibolo vyavwile wuli e Joe nu lupwa lwakwe?

  • Uzye wano wawombanga ne Anna walenzile awe wuli?

  • Uzye ukusipa kungatwavwa wuli nga wakutupaticizya ukuvwambisya ivyuuma?

  • Uzye Brian ne Gloria wizile awatalika wuli naswinya ukuwika amano ku vya kwe Leza?

  • Avisinka ci ivya mu Baibolo vino vili mwe yo-o vidyo?