Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Lundululani Imiwele ya kwe Leza—Ukusipa

Lundululani Imiwele ya kwe Leza—Ukusipa

CINO KWACINDAMILA:

  • Pa kuwizya cikalondeka ukusipa.—Imili. 5:27-29, 41, 42

  • Uwucuzi wukulu wuliyelezya ukusipa kwitu.—Mat. 24:15-21

  • Ukutina umuntu kungatuletelela.—Jer. 38:17-20; 39:4-7

VINO MUNGACITA:

  • Mwakwelenganya sana pe vino Yehova akapususya awantu wakwe.—Ukf. 14:13

  • Mwapepa kwe Yehova pa kuti awamiwomya.—Imili. 4:29, 31

  • Mwasuwila sana e Yehova.—Amalu. 118:6

Uzye ningacita wuli pa kuti ntatina awantu pano nkuwizya?

TAMBANI E VIDYO YA KUTI LEWUKANI VINO VIKAKONONA WUCISINKA—UKUTINA UMUNTU, APANO MWASUKE AMAWUZYO YANO YAKONKAPO:

  • Amulandu ci wuno tuzipizile ukusipa pano tukuwizya?

  • Awupusano ci wuno wawa pa Imilumbe 29:25?

  • Uzye amulandu ci wuno tuzipizile ukuwa ni miwele ya kusipa kanonzi?