Wakawizya wakusyalika e broshuwa ya Ilyasi Ilizima mu Azerbaijan

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO August 2017

Ivyakulanda pa Kuwizya

Ivyakulanda pa Kusyalika e Loleni! ni vyakusambilizya awantu umulandu wuno e Leza welewuzile awantu. Womvyani vino wacita mo-o pakuti mulole vino mungalanda mu mazwi yinu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yehova Walambuzile Uluko Luno Lutamupepanga

E Yehova walambuzile awina Babiloni pe vyo wawombesizye ukusansa umusumba wa Turi pa myaka 13. Uzye e Leza akalanjizya ukuti akasalifya pa mulimo witu wuno tukamuwombela ni cisinka nga na pe vyonsinye vino tukayipelesya?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Lundululani Imiwele ya kwe Leza—Ukuyicefya

Amulandu ci wuno ukuyicefya kwacindamila? Uzye tungalanjizya wuli ukuti twayicefya? Uzye ipepo ni cakulolelako ca kwe Yesu cingatwavwa wuli ukuwa awa yicefye?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Umulimo Uwukulu uwa kwe Kalindilila

E Kalindilila walinji nu mulimo wakusoka awa mumusumba nga kwawa uwusanso wumwi. Uzye amwinye muno e Yehova walozizye pakupa Ezekiel umulimo wawukalindilila ku wina Israeli?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Lundululani Imiwele ya kwe Leza—Ukusipa

Amulandu ci wuno tutazipizile twatinila umuntu? Uzye ukwelenganya sana pe vino tukuyisambilizya, ipepo nu kusuwila mwe Yehova kungatwavwa wuli ukulundulula imiwele ya kwe Leza iya kusipa?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Gogi wa Munsi ya Magogi Wandi Ayononwe

E Baibolo yikalanda ivintu vino vilicitika pano e Gogi wa munsi ya Magogi atani ayononwe na vino vilicitika pa nsizi.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Lundululani Imiwele ya kwe Leza—Isuwilo

Tuzipizile ukuwa ni suwilo iliwome mwe Yehova Leza ndi vino Abrahamu walinji napano ivintu visyufile nye. Uzye tungacita wuli pakuti tuwe ni suwilo iwome nga na wucisinka?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Icilolwa ca kwe Ezekiel ici Tempele na Vino Camikuma

Icilolwa ca kwe Ezekiel cikatwizusyako ukuti e Yehova Leza akalonda wano wawa mukupepa ukusanguluke wawe ni miwele imizima. Uzye co-o icilolwa cingatwavwa wuli?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Uzye Ampindi ci Yinji Yino Ningawombako Wupainiya wa Kwavwilizya?

Inzila yonga yino mugapelelamo e Leza inzuwi zya ku mulumbanya akuwombako wupayiniya wa kwavwilizya. Uzye mungakunda ukuwombako pakuti mulundulule umulimo winu?