Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Ivya Kulanzyanya

Ivya Kulanzyanya

●○○ UMUKU WA KUTALICILA

Iwuzyo: Uzye Yesu walinji weweni?

Iwaliko: Mat. 16:16

Cino Mulilandapo: Amulandu ci wuno Yesu wafwizile?

○●○ ICIPEMPU CA KUTALICILA

Iwuzyo: Amulandu ci wuno Yesu wafwizile?

Iwaliko: Mat. 20:28

Cino Mulilandapo: Uzye tungalanjizya wuli ukusalifya pa nzuwi ya kwe Yesu?

○○● ICIPEMPU CA CITI WILI

Iwuzyo: Uzye tungalanjizya wuli ukusalifya pa nzuwi ya kwe Yesu?

Iwaliko: Yoha. 17:3

Cino Mulilandapo: Acani cino cikacitika pa kulongana kwa Nte zya kwe Yehova?

AKAPEPALA KA KWITILAPO AWANTU KU CIZUSYO (March 23–April 19):

Tukupa awantu wonsinye ka-a akapepala ka kuwitilapo ku kulongana ukucindame nkaninye. Pe Cisano pa 19 April, awantu insi yonsinye walilongana ku kwizucizya imfwa ya kwe Yesu Klistu. Ka-a akapepala ka kulanjizya impindi ni cifulo kuno kuliwela ukulongana. Tukumwita na kwi lyasi lino liliwako pano kwasyala e sabata wenga ukuti kuwe Icizusyo lino likuti “Wombesyani pa Kuti Mwize Muwe nu Wumi Uweneco Weneco!”

Cino Mulilandapo nga Mwazana Wino Akulonda Ukusambilila: Amulandu ci wuno Yesu wafwizile?