Wakutungulula isambililo lye Baibolo ku Czech Republic

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO April 2018

Ivya Kulanzyanya

Ivya kulanzyanya pe Baibolo na pa wumi wa nsansa.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Ukupusana nu Kukolana Kuno Kwawa pa Ca Kupitililwa ni Cizusyo

Nanti acakuti ica Kupitililwa citimililangako Icizusyo, kwawa vimwi vino vyacitikanga pa ca Kupitililwa vino vikacitika na pe yonye impindi.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Yanji Kapangani Awasambilizi—Amulandu Ci, Akwinye, Swinya Amunzila Ci?

Ukupanga awasambilizi cikasula ukusambilizya awantu ukukonka vyonsinye vino Yesu wakonkomecezizye. Umulimo witu uwakupanga awasambilizi wasanzyamo ukusambilizya awasambilizi we Baibolo ukukonka vino Yesu wasambilizizye nu kumukolanya.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ukuwizya nu Kusambilizya Kwacindama Sana pa Kupanga Awasambilizi

E Yesu wakonkomecezizye awatumwa wakwe ukupanga awasambillizi. Avyani vino vyasanzyamo mu kuwizya nu kusambilizya? Uzye tungacita wuli pa kwavwa awantu ukulunduluka mu vya kwe Leza?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Amawembuko Yako Yatetelwa”

Uzye tungasambililako vyani ku cizungusyo cino cawa pe Marko 2:5-12? Uzye ya-a amazwi yangatwavwa wuli ukusipicizya ndi twalwala?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Ukupozya Umuntu pi Sabata

Amulandu ci wuno Yesu wafulizilwe sana pe vino wasimapepo awaYuda wacitanga? Amawuzyo ci yano yangatwavwa ukumanya ndi tukalangulucilako wanji nga vino Yesu walinji?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu Wawa na Maka ya Kuzyulupula Awafwe

Ukwelenganya sana pa malyasi ya mu Baibolo yano yakalanda pa kuzyulupuka kulitwavwa ukusuwila ukuti awafwe walizyulupuka.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Sambililani Ivya Kuwomvya Icete Vino Tukawomvya mu Mulimo

Pa kuti twasambilizya icete, tufwile ukusambilila ivya kuwomvya icete iviwombelo vitu. Aciwombelo ci cino tukawomvya sana? Uzye tungacita wuli pa kuti twawomvya icete ivya kuwomvya mu mulimo wa kuwizya?