Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mungavwa Umwina Klistu Wino Watonta

Mungavwa Umwina Klistu Wino Watonta

Pe Ciwili pa 11 April, tulipocelela awina Klistu awatonte awavule sana wano waliyiza ku Cizusyo. Wa-a awanawitu watalisile icetenye uluwilo lwa ku wumi, lelo kwawa imilandu imilekane lekane yino yalenga ukuti watonte, yimwi pe yo-o yalandwapo na mwe broshuwa yakuti Bweleleni Kuli Yehova. (Heb. 12:1) Lelo e Yehova weni acili akawalola ukuti wacindama nkaninye amuno wawakazile nu wazi wamutengo uwa Mwana wakwe. (Imili. 20:28; 1Pet. 1:18, 19) Uzye tungacita wuli pakuwavwa ukunyoka mwi wungwe?

Wa eluda wakawombesya ukuvwamba nu kwavwa awina Klistu awatonte ndi vino e kacema akavwamba ing’onzi yino yipumbusile pa mbuye. (Luka 15:4-7) Co-o cikalanjizya vino e Yehova akasakamala awantu wakwe. (Jer. 23:3, 4) Acino swensinye tungavwa awatonte asa wa eluda watuupu. Nga tukulanjizya uluse ni cikuku ku watonte e Yehova akatemwa sana swinya mukucita wowo mukafuma ivizima. (Imilu. 19:17; Imili. 20:35) Uzye kuli wumwi wino mukulola ukuti watonta? Mukwai mwavwani ukwasowa nu kulema kwisote.

TAMBANI E VIDYO YAKUTI YAVWANI WANO WATONTA NU KULANZYANYA AMAWUZYO YANO YAKONKAPO:

  • Uzye acani cino Abbey wacisile pano wasunkinye e Nte wino atamanyile?

  • Amulandu ci wuno tuzipizile ukuwuzizya wa eluda nga tukulonda ukwavwa wino watonta?

  • Uzye Abbey wayipekinye wuli pakuya mukutandalila Laura umuku waciti wili?

  • Uzye pano Abbey wavwanga Laura walanjizizye wuli ukuti walinji nu muute, ukutekanya nu lukundo?

  • Acani cino tungasambilila ku cilanjililo cino Yesu walanzile ica pe Luka 15:8-10?

  • Uzye avizima ci vino vyafumilemo mukuwombela ponga ukwavwa Laura?