• SENA TAT-TWELID: 1949

  • POST TAT-TWELID: L-ISTATI UNITI

  • PASSAT FITTXET: GĦAT-TIFSIR TAL-ĦAJJA

IL-PASSAT TIEGĦI:

Jien trabbejt f’Ancram, villaġġ żgħir fin-naħa taʼ fuq taʼ New York, l-Istati Uniti. Fil-villaġġ, l-iktar li kien hemm kienu rziezet tal-baqar. Fil-fatt, il-villaġġ kellu iżjed baqar milli nies.

Il-familja tiegħi kienet tmur l-unika knisja tal-villaġġ. Il-Ħadd filgħodu, in-nannu kien jibblakkali ż-żarbun, imbagħad kont nerħilha għal-lezzjoni tad-duttrina u miegħi kont nieħu l-Bibbja bajda żgħira li nannti kienet tatni. Jien u ħuti iżgħar minni konna mgħallmin biex naħdmu iebes, nirrispettaw u ngħinu lill-ġirien tagħna, u nkunu grati għall-barkiet tagħna.

Meta kbirt, mort ngħix għal rasi u sirt għalliema. Kelli ħafna mistoqsijiet dwar Alla u l-ħajja. Ftit mill-istudenti tiegħi kienu intelliġenti mhux ħażin. Oħrajn ma kinux daqstant intelliġenti, imma kienu jaħdmu tassew iebes. Uħud kellhom diżabilitajiet fiżiċi, filwaqt li oħrajn kienu bravi fl-isports. Ħassejt li s-sitwazzjoni ma kinitx ġusta. Kultant, il-ġenituri tal-istudenti tiegħi li kienu inqas ixxurtjati kienu jgħidu affarijiet bħal, “Hekk ried Alla għal ibni.” Kont nitħasseb għala Alla kien jippermetti li xi trabi jitwieldu b’diżabilitajiet. Wara kollox, it-tarbija ma tkun għamlet xejn ħażin.

Kont naħseb ukoll, ‘Xi skop tajjeb għandu jkolli f’ħajti?’ Ħassejt li ż-żmien kien għaddej ġmielu minn fuqi. Trabbejt f’familja onesta, mort skejjel tajbin, u issa kelli impjieg għal qalbi. Imma kelli l-vojt fil-bqija taʼ ħajti. L-iktar l-iktar, stajt nittama li niżżewweġ, ikolli dar sabiħa u tfal, inkompli naħdem sakemm nirtira, u maż-żmien nidħol f’xi dar tal-anzjani. Ħsibt jekk il-ħajja kinitx toffri iktar minn hekk.

KIF IL-BIBBJA BIDDLITLI ĦAJTI:

Darba fis-sajf dort l-Ewropa maʼ xi għalliema sħabi. Żorna Westminster Abbey, Notre-Dame de Paris, u l-Vatikan, kif ukoll ħafna knejjes iżgħar. Kull fejn mort staqsejt il-mistoqsijiet li kelli. Meta mort lura Sloatsburg, New York, żort diversi knejjes oħra. Iżda ħadd ma setaʼ jagħtini tweġibiet sodisfaċenti.

 Darba waħda, studenta taʼ 12-il sena resqet fuqi u staqsietni tliet mistoqsijiet. L-ewwel, staqsietni jekk kontx naf li hi kienet waħda mix-Xhieda taʼ Ġeħova. Għedtilha iva. It-tieni, staqsiet jekk ridtx inkun naf iżjed dwar ix-Xhieda taʼ Ġeħova. Għal darb’oħra għedtilha iva. It-tielet, staqsiet fejn kont noqgħod. Meta għedtilha l-indirizz tiegħi ndunajna li kont noqgħod kantuniera bogħod mid-dar tagħha. Qatt ma bsart li dawk it-tliet mistoqsijiet mingħand tifla kienu se jbiddluli ħajti għal dejjem.

Ftit wara, ġiet s’għandi bir-rota u bdiet studju tal-Bibbja miegħi. Staqsejtha l-mistoqsijiet li kont staqsejt lil ħafna mexxejja reliġjużi. Għall-kuntrarju tagħhom, urietni tweġibiet ċari u sodisfaċenti mill-Bibbja tiegħi stess—tweġibiet li qatt qabel ma kont rajt!

Dak li tgħallimt mill-Bibbja mlieni b’ferħ u kuntentizza. Emozzjonajt ruħi meta qrajt l-1 Ġwanni 5:19, li jgħid: “Id-dinja kollha qiegħda taħt il-qawwa tal-Ħażin.” Kien taʼ faraġ għalija li nkun naf li mhux Alla iżda Satana li jikkaġuna n-niket kollu li naraw madwarna—u li Alla se jirranġa s-sitwazzjoni. (Rivelazzjoni 21:3, 4) Skoprejt kemm tagħmel sens il-Bibbja meta tiġi spjegata ċar. Għalkemm ix-Xhud li studjat miegħi kellha biss 12-il sena, jien irraġunajt li l-verità hi l-verità, tiġi mingħand min tiġi.

Minkejja dan, ridt nara jekk ix-Xhieda jipprattikawx dak li jippritkaw. Pereżempju, it-tifla enfasizzat li l-Kristjani veri juru kwalitajiet bħall-paċenzja u l-qalb tajba. (Galatin 5:22, 23) Iddeċidejt li nittestjaha biex nara jekk hi kinitx turi dawn il-kwalitajiet. Jum fost l-oħrajn, għal t’apposta wasalt tard għall-istudju tiegħi. Għedt bejni u bejn ruħi: ‘Tgħid tkun tistennieni? U jekk iva, se tkun irrabjata li jien wasalt tard?’ Hekk kif ipparkjajt il-karozza, rajtha tistenna fuq it-tarġiet tad-dar tiegħi. Ġriet lejn il-karozza tiegħi u qalet: “Kont sejra d-dar u ngħid lil ommi biex inċemplu l-isptar u ’l-pulizija biex naraw jekk hux kollox sew għax int qatt ma tittardja għall-istudju. Inkwetajt għalik!”

Darb’oħra, staqsejt mistoqsija li ħsibt li se tkun diffiċli wisq għal tifla taʼ 12-il sena biex twiġibha. Ridt nara jekk kinitx se tivvinta tweġiba dak il-ħin stess. Meta staqsejt il-mistoqsija, ħarset lejja kollha serja u qalet: “Din mistoqsija diffiċli. Se niktibha u nistaqsi lill-ġenituri.” Bħalma kienet qalet, id-darba li kien imiss għall-istudju tagħna, hi ġabet ħarġa taʼ It-Torri tal-Għassa li kien fiha t-tweġiba għall-mistoqsija tiegħi. Dan kien li ġibidni lejn ix-Xhieda—il-pubblikazzjonijiet tagħhom kien fihom tweġibiet ibbażati fuq il-Bibbja għall-mistoqsijiet kollha tiegħi. Komplejt nistudja maʼ dik it-tifla u sena wara tgħammidt bħala waħda mix-Xhieda taʼ Ġeħova. *

KIF IBBENEFIKAJT:

Meta fl-aħħar kelli tweġibiet sodisfaċenti għall-mistoqsijiet tiegħi, ridt naqsamhom maʼ kulħadd. (Mattew 12:35) Għall-ewwel, tal-familja opponew it-twemmin ġdid tiegħi. Madankollu, maż-żmien, l-attitudni tagħhom irtabet. Xi żmien qabel mietet, ommi bdiet tistudja l-Bibbja. Għalkemm ma laħqitx tgħammdet, jien ċerta li kienet iddeċidiet li taqdi lil Ġeħova.

Fl-1978 iżżewwiġt Xhud jismu Elias Kazan. Fl-1981, jien u Elias ġejna mistidnin biex insiru membri tal-familja taʼ Betel fl-Istati Uniti. * B’sogħba, wara li qdejna hemm għal erbaʼ snin biss, Elias ħalliena. Għalkemm sibt ruħi armla, jien bqajt fl-inkarigu tiegħi fil-Betel u dan tani xi ħaġa fuqiex niffoka u ġabli l-faraġ.

Fl-2006 żżewwiġt lil Richard Eldred, membru tal-familja taʼ Betel. Jien u Richard qed inkomplu ngawdu l-privileġġ taʼ li naqdu f’Betel. Peress li sirt naf il-verità dwar Alla, verament inħossni li sibt mhux biss it-tweġibiet li kont qed infittex imma wkoll skop veru fil-ħajja—u dan kollu beda minn tliet mistoqsijiet mingħand tifla.

^ par. 16 Biex inkunu għedna kollox, it-tifla u ħutha ikbar minnha għenu lil ħamsa mill-għalliema tagħhom jistudjaw il-Bibbja u jibdew iqimu lil Ġeħova.

^ par. 18 “Betel,” li tfisser “id-dar t’Alla,” hi l-kelma li jużaw ix-Xhieda taʼ Ġeħova biex jiddeskrivu l-faċilitajiet tal-fergħat tagħhom madwar id-dinja. (Ġenesi 28:17, 19, nota taʼ taħt) Membri tal-familja taʼ Betel jieħdu ħsieb diversi inkarigi li jappoġġaw ix-xogħol edukattiv tax-Xhieda taʼ Ġeħova.