Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

“Il-wegħda ta’ ġenna tal-art biddlitli ħajti!”

“Il-wegħda ta’ ġenna tal-art biddlitli ħajti!”
  • SENA TAT-TWELID: 1974

  • POST TAT-TWELID: IL-LATVJA

  • STORJA: SEWWIEQ TAL-MUTURI LI KIEN JISSOGRA ĦAJTU

IL-PASSAT TIEGĦI:

Jien twelidt f’Riga, il-kapitali tal-Latvja. Lili u lil oħti rabbietna ommi. Għalkemm hi kienet Kattolika, konna mmorru l-knisja fil-festi reliġjużi biss. Dejjem kont nemmen f’xi qawwa ogħla, imma bħala żagħżugħ kont aljenat b’ħafna interessi oħra.

Jiena u nikber, ommi nnotat li kont ninqalaʼ biex inżarma l-affarijiet u nerġaʼ narmahom. B’tant affarijiet fid-dar li setgħu jiżżarmaw, hi dejjem kienet tinkwieta li tħallini waħdi d-dar. Għalhekk, tatni sett taʼ kostruzzjoni tal-metall u kienet l-għaxqa tiegħi narma u nżarma fih. Dak l-interess kien imur id f’id maʼ xi ħaġa oħra li kont inħobb ħafna—is-sewqan tal-muturi. Ommi kitbitni f’tellieqa tal-muturi msejħa Zelta Mopēds (Il-Moped tad-Deheb). Bdejt intellaq bil-mopeds, u iktar tard, bil-muturi.

Kont persuna li nitgħallem malajr u fi żmien qasir bdejt nirbaħ f’dan l-isport veloċi u perikoluż. Irbaħt il-kampjonat tal-Latvja tas-superbikes tliet darbiet, u darbtejn irbaħt il-Baltic States Superbike Championship.

KIF IL-BIBBJA BIDDLITLI ĦAJTI:

Fl-aqwa tal-karriera tiegħi, l-għarusa tiegħi, Evija (li iktar tard saret marti) ġiet ikkuntattjata mix-Xhieda taʼ Ġeħova. Kienet sabet xi letteratura tagħhom li kien fiha kupun biex titlob studju tal-Bibbja. Hi mliet il-kupun u impostatu. F’qasir żmien, żaruha żewġ Xhieda, u bdiet tistudja l-Bibbja magħhom. Jien m’oġġezzjonajtx, però dak iż-żmien ma tantx kont ninteressa ruħi f’affarijiet spiritwali.

Iktar tard, ix-Xhieda stidnuni għall-istudju taʼ Evija sabiex nismaʼ. Aċċettajt l-offerta, u dak li smajt għoġobni. Ħaġa li partikularment messitli qalbi kienet il-wegħda tal-Bibbja taʼ ġenna tal-art. Pereżempju, intwerejt is-silta f’Salm 37:10, 11, li tgħid: “Ftit ieħor biss, u l-ħażin ma  jkunx iktar; u int tħares bir-reqqa fejn kien, u ma jkunx hemm. Imma l-ġwejdin se jirtu l-art, u bi sliem kotran jitgħaxxqu ferm.” Dik il-wegħda veru laqtitni.

L-interess spiritwali tiegħi kompla jikber. Bdejt nirrealizza kemm hemm gideb reliġjuż. B’kuntrast, it-tagħlim tal-Bibbja impressjonani minħabba li hu loġiku u ċar.

Hekk kif komplejt nistudja l-Bibbja, tgħallimt kemm Ġeħova jqisha taʼ valur il-ħajja u kemm hi prezzjuża għalih. (Salm 36:9) Dan kellu impatt fuq is-sewqan tiegħi fit-tlielaq—ma ridtx nibqaʼ nissogra ħajti. Minflok, ridt nużaha biex nigglorifika lil Ġeħova. Għalhekk, il-fama, il-glorja, u l-eċċitament tat-tlielaq tal-muturi ma kinux għadhom importanti għalija.

Sirt naf li għandi responsabbiltà lejn Dak li jagħti l-ħajja

Fl-1996 attendejt konvenzjoni internazzjonali tax-Xhieda taʼ Ġeħova f’Tallinn, l-Estonja, mhux ’il bogħod mill-istejdjum tal-muturi fejn spiss kont intellaq. Fil-konvenzjoni rajt nies minn ħafna pajjiżi differenti jiltaqgħu flimkien fl-armonija u l-paċi. Pereżempju, meta waħda mix-Xhieda tilfet il-portmoni, jien assumejt li qatt ma kienet se terġaʼ tarah b’għajnejha. Iżda, f’kemm ilna ngħidu, Xhud oħra sabitu u rritornatu bla ma kien hemm xejn nieqes fih. Jien bqajt imbellah! Issa fhimt li x-Xhieda veru jgħixu fi qbil mal-livelli għoljin tal-Bibbja. Jien u Evija komplejna nagħmlu progress fl-istudju tagħna, u fl-1997 tgħammidna u sirna Xhieda taʼ Ġeħova.

KIF IBBENEFIKAJT:

Xi wħud minn sħabi mietu minħabba s-sewqan bla rażan bil-muturi. Mill-istudju tiegħi tal-Bibbja sirt naf li għandi responsabbiltà lejn Dak li jagħti l-ħajja, Ġeħova. Dan l-għarfien aktarx salvali ħajti.

Għal erbaʼ snin, jien u Evija kellna l-privileġġ li naqdu bħala qaddejja fultajm fl-uffiċċju tal-fergħa tax-Xhieda taʼ Ġeħova f’Riga. Issa għandna l-pjaċir li nrabbu lit-tifla tagħna, Alise, u ngħinuha ssir tħobb lil Ġeħova. Għandi wkoll il-privileġġ li nqattaʼ ġurnata fil-ġimgħa fl-uffiċċju tat-traduzzjoni, nirranġa l-karozzi u affarijiet oħrajn li jkunu tkissru. Jien tassew kuntent li nistaʼ nagħmel użu tajjeb mill-abbiltajiet li tgħallimt fi tfuliti! Iva, għadni qed inżarma u nerġaʼ narma l-affarijiet.

Verament napprezza l-privileġġ li nistaʼ nagħti xhieda dwar l-uniku Alla veru flimkien mal-familja tiegħi, dan kollu grazzi għal dak li tgħallimt mill-Bibbja. Tabilħaqq, il-wegħda taʼ ġenna tal-art biddlitli ħajti!