Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Xandar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa

Xandar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa

‘Agħti xiehda bir-reqqa dwar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.’—ATTI 20:24.

GĦANJIET: 10184

1, 2. L-appostlu Pawlu kif wera li kien grat għall-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

L-APPOSTLU Pawlu bl-onestà kollha setaʼ jgħid: “Il-qalb tajba mhix mistħoqqa li [Alla] wera miegħi ma kinitx għalxejn.” (Aqra l-1 Korintin 15:9, 10.) Pawlu b’mod ċar kien jaf li ma kienx jistħoqqlu l-ħniena kbira t’Alla. Hu qabel kien ippersegwita lill-Kristjani.

2 Lejn tmiem ħajtu, Pawlu kiteb hekk lil Timotju: “Jien grat lejn Kristu Ġesù, il-Mulej tagħna, li tani l-qawwa, għax qiesni bħala wieħed leali billi tani ministeru.” (1 Timotju 1:12-14) Dan x’ministeru kien? Pawlu qal lill-anzjani tal-kongregazzjoni f’Efesu: “Ma nqisx lil ruħi bħala xi ħaġa għażiża għalija, dment li ntemm il-korsa tiegħi u l-ministeru li rċivejt mingħand il-Mulej Ġesù biex nagħti xiehda bir-reqqa dwar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.”Atti 20:24.

3. Liema ministeru speċjali ngħata lil Pawlu? (Ara l-ewwel stampa.)

 3 Pawlu liema “aħbar tajba” pprietka, u din kif uriet il-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova? Pawlu qal hekk lill-Kristjani f’Efesu: “Smajtu dwar il-prokura tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla li ngħatatli għall-benefiċċju tagħkom.” (Efesin 3:1, 2) Ġesù kien qal lil Pawlu biex jipprietka l-aħbar tajba lil dawk li ma kinux Lhud. Issa kien possibbli għan-nies mill-ġnus biex ikunu parti mill-gvern tas-Saltna mmexxi mill-Messija. (Aqra Efesin 3:5-8.) Pawlu pprietka b’żelu u ħalla eżempju tajjeb għall-Kristjani llum. Hu wera li l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla ma kinitx “għalxejn,” jew moħlija fuqu.

IL-QALB TAJBA MHIX MISTĦOQQA T’ALLA TIMMOTIVAK LILEK?

4, 5. Għala nistgħu ngħidu li “l-aħbar tajba tas-saltna” hi wkoll “l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla”?

4 F’dan iż-żmien tat-tmiem, in-nies taʼ Ġeħova għandhom l-inkarigu li jippritkaw “l-aħbar tajba tas-saltna . . . fl-art abitata kollha bħala xiehda lill-ġnus kollha.” (Mattew 24:14) L-aħbar tajba tas-Saltna hi wkoll “l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.” B’liema mod? Il-barkiet kollha li se nirċievu mis-Saltna t’Alla se jiġu bħala riżultat tal-qalb tajba taʼ Ġeħova. (Efesin 1:3) Pawlu wera li kien grat għall-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova billi pprietka b’żelu. Qed nimitaw aħna l-eżempju taʼ Pawlu?—Aqra Rumani 1:14-16.

5 Fl-artiku taʼ qabel dan, tgħallimna kif aħna bħala midinbin nibbenefikaw b’diversi modi mill-qalb tajba taʼ Ġeħova. Peress li tant ibbenefikajna, aħna għandna r-responsabbiltà li ngħallmu lil oħrajn dwar kif Ġeħova qed juri mħabbtu u kif huma jistgħu jibbenefikaw minnha. B’liema modi nistgħu ngħinu lil oħrajn ikunu grati għall-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

XANDAR L-AĦBAR TAJBA TAS-SAGRIFIĊĊJU TAL-FIDWA

6, 7. Meta nispjegaw il-fidwa lin-nies, kif inkunu qed inxandru l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

6 Illum il-ġurnata, ħafna nies ma jħossuhomx ħatjin meta jidinbu, allura ma jifhmux għala n-nies għandhom bżonn fidwa. Fl-istess waqt, iktar u iktar nies jirrealizzaw li l-istil tal-ħajja tagħhom ma jġibilhomx ferħ. U jekk qatt ma jkunu tkellmu max-Xhieda taʼ Ġeħova, ħafna nies ma jafux x’inhu d-dnub, kif jeffettwana, u xi rridu nagħmlu biex ninħelsu mill-jasar tad-dnub. Ladarba jifhmu x’inhu d-dnub, in-nies sinċieri jkunu grati li jitgħallmu li Ġeħova bagħat lil Ibnu lejn l-art biex jeħlisna mid-dnub u l-mewt. Ġeħova għamel dan minħabba l-imħabba kbira u l-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu.—1 Ġwanni 4:9, 10.

7 Innota dak li qal Pawlu dwar l-Iben għażiż taʼ Ġeħova: “Bih għandna l-ħelsien bil-fidwa permezz taʼ demmu, iva, il-maħfra tan-nuqqasijiet tagħna, skond ir-rikkezzi tal-qalb tajba mhix mistħoqqa [taʼ Ġeħova].” (Efesin 1:7)  Is-sagrifiċċju taʼ Kristu bħala fidwa hu l-akbar prova taʼ kemm Alla jħobbna u jurina kemm hi kbira l-qalb tajba mhix mistħoqqa Tiegħu. Hu taʼ serħan il-moħħ meta nitgħallmu li jekk nuru fidi fis-sagrifiċċju taʼ Ġesù, dnubietna se jinħafrulna u se jkollna kuxjenza nadifa! (Ebrej 9:14) Dan żgur li hu aħbar tajba biex naqsmu m’oħrajn!

GĦIN LIN-NIES ISIRU L-ĦBIEB T’ALLA

8. Il-bnedmin midinbin għala għandhom bżonn jerġgħu jsiru l-ħbieb t’Alla?

8 Jekk in-nies ma jurux fidi fis-sagrifiċċju taʼ Ġesù, Alla jqishom bħala għedewwa. Għalhekk, għandna r-responsabbiltà li ngħidulhom li jistgħu jsiru l-ħbieb t’Alla. L-appostlu Ġwanni kiteb: “Min jeżerċita l-fidi fl-Iben għandu l-ħajja taʼ dejjem; min ma jobdix lill-Iben ma jarax il-ħajja, imma l-korla t’Alla tibqaʼ fuqu.” (Ġwanni 3:36) Nistgħu nkunu ferħanin li s-sagrifiċċju taʼ Kristu jagħmilha possibbli biex insiru l-ħbieb t’Alla. Pawlu ddeskrivieh b’dan il-mod: “Lilkom li darba kontu mbegħdin u għedewwa għax moħħkom kien fuq għemejjel mill-agħar, issa jerġaʼ jħabbibkom bil-ġisem fiżiku taʼ dak il-wieħed permezz taʼ mewtu.”—Kolossin 1:21, 22.

Għandna r-responsabbiltà li ngħidu lin-nies li jistgħu jsiru l-ħbieb t’Alla

9, 10. (a) Kristu liema responsabbiltà ta lil ħutu l-midlukin? (b) In-“nagħaġ oħrajn” kif jgħinu l-midlukin?

9 Kristu ta lil ħutu l-midlukin fuq l-art “il-ministeru tar-rikonċiljazzjoni.” Pawlu qalilhom: “Imma kollox hu minn Alla, li reġaʼ ħabbibna miegħu permezz taʼ Kristu u tana l-ministeru tar-rikonċiljazzjoni, jiġifieri, li permezz taʼ Kristu, Alla kien qed jerġaʼ jħabbeb lid-dinja miegħu, billi m’għaddilhomx nuqqasijiethom, u fada f’idejna l-kelma tar-rikonċiljazzjoni. Għalhekk, aħna ambaxxaturi li jissostitwixxu lil Kristu, bħallikieku Alla qed jitlob bil-ħrara permezz tagħna. Bħala sostituti għal Kristu nitolbu bil-ħniena: ‘Erġgħu tħabbu m’Alla.’”—2 Korintin 5:18-20.

10 Hu privileġġ għan-“nagħaġ oħrajn” biex jgħinu l-midlukin f’dan il-ministeru. (Ġwanni 10:16) Bħala l-“mibgħutin,” jew il-messaġġiera taʼ Kristu, in-“nagħaġ oħrajn” qed jagħmlu l-biċċa l-kbira mill-ippritkar, jgħallmu lin-nies il-verità, u jgħinuhom ikollhom relazzjoni mill-qrib maʼ Ġeħova. Din tal-aħħar hi parti importanti mill-ippritkar tal-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.

GĦALLEM LIN-NIES LI ALLA JISMAʼ T-TALB

11, 12. Għala hi aħbar tajba għan-nies li jitgħallmu li jistgħu jitolbu lil Ġeħova?

11 Ħafna nies jitolbu għax jgħinhom iħossuhom aħjar, imma ma jemmnux verament li Alla jismaʼ t-talb tagħhom. Għandhom bżonn ikunu jafu li Ġeħova hu “Semmiegħ it-talb.” Is-salmista David  kiteb: “O Semmiegħ it-talb, għandek jiġu n-nies taʼ kull xorta. L-iżbalji tiegħi għelbuni. In-nuqqasijiet tagħna, int se tgħattihom.”—Salm 65:2, 3.

Meta ngħallmu lin-nies kif jitolbu, inkunu qed ngħinuhom isiru l-ħbieb taʼ Ġeħova

12 Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk titolbu xi ħaġa f’ismi, nagħmilha.” (Ġwanni 14:14) Dan ifisser li nistgħu nitolbu għal kwalunkwe ħaġa li hi fi qbil mar-rieda taʼ Ġeħova. Ġwanni kiteb: “Din hi l-fiduċja li għandna fih, li, kulma nitolbuh skond ir-rieda tiegħu, hu jismagħna.” (1 Ġwanni 5:14) Kemm hu tajjeb li ngħinu lin-nies jifhmu li t-talb mhuwiex biss xi ħaġa li tgħinhom iħossuhom tajbin imma hu mod kif navviċinaw “it-tron tal-qalb tajba mhix mistħoqqa” taʼ Ġeħova! (Ebrej 4:16) Meta ngħallmu lin-nies kif għandhom jitolbu, lil Min għandhom jitolbu, u għal xiex għandhom jitolbu, inkunu qed ngħinuhom isiru l-ħbieb taʼ Ġeħova u biex isibu faraġ meta jkunu qed ibatu.—Salm 4:1; 145:18.

Il-QALB TAJBA MHIX MISTĦOQQA FIS-SISTEMA L-ĠDIDA

13, 14. (a) Liema privileġġi meraviljużi se jkollhom il-midlukin fil-futur? (b) Liema xogħol rimarkevoli se jkunu qed jagħmlu l-midlukin għall-bnedmin?

13 Ġeħova se juri l-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu saħansitra iktar “fis-sistemi li ġejjin.” Kif? Alla se jagħti privileġġ tal-għaġeb lill-144,000, li se jmexxu maʼ Kristu fis-sema. Pawlu spjega x’se jkun dan il-privileġġ, meta kiteb: “Alla, li hu għani fil-ħniena, għall-imħabba kbira tiegħu li biha ħabbna, tana l-ħajja flimkien mal-Kristu, saħansitra meta konna mejtin fin-nuqqasijiet—bil-qalb tajba mhix mistħoqqa kontu salvati—u qajjimna flimkien u poġġiena bil-qiegħda flimkien fil-postijiet tas-sema f’unjoni maʼ Kristu Ġesù, sabiex fis-sistemi li ġejjin jintwerew ir-rikkezzi bla qjies tal-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu bil-ħlewwa li jurina f’unjoni maʼ Kristu Ġesù.”—Efesin 2:4-7.

14 Hu diffiċli biex timmaġina l-affarijiet meraviljużi li Ġeħova ħejja għall-Kristjani midlukin meta jsaltnu maʼ Kristu fis-sema. (Luqa 22:28-30; Filippin 3:20, 21; 1 Ġwanni 3:2) Ġeħova se juri “r-rikkezzi bla qjies tal-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu” lilhom b’mod speċjali. Huma se jkunu “Ġerusalemm il-ġdida,” l-għarusa taʼ Kristu. (Rivelazzjoni 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Se jaħdmu maʼ Ġesù “għall-fejqan tal-ġnus.” Se jgħinu lill-bnedmin biex jinħelsu mit-tagħbija tad-dnub u l-mewt u jgħinuhom isiru perfetti.—Aqra Rivelazzjoni 22:1, 2, 17.

15, 16. Ġeħova kif se juri l-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu lejn in-“nagħaġ oħrajn” fil-futur?

15 Efesin 2:7 jgħid li Alla se juri l-qalb tajba mhix mistħoqqa “fis-sistemi li ġejjin.” F’dak iż-żmien, kull min ikun  hawn fuq l-art żgur li se jesperjenza “r-rikkezzi bla qjies tal-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu.” (Luqa 18:29, 30) Wieħed mill-akbar modi kif Ġeħova se juri l-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu fuq l-art se jkun bl-irxoxt tal-bnedmin mill-“Qabar.” (Ġob 14:13-15; Ġwanni 5:28, 29) Min se jiġi rxoxtat? Nisa u rġiel leali li mietu qabel il-mewt taʼ Kristu u dawk min-“nagħaġ oħrajn” li jmutu leali lejn Ġeħova matul l-aħħar jiem. Dawk l-uħud leali kollha se jiġu lura għall-ħajja biex ikomplu jaqdu lil Ġeħova.

16 Miljuni taʼ bnedmin li mietu mingħajr ma kienu jafu lil Alla wkoll se jiġu rxoxtati. Ġwanni kiteb: “Rajt il-mejtin, il-kbar u ż-żgħar, weqfin quddiem it-tron, u nfetħu r-rombli. U nfetaħ romblu ieħor, ir-romblu tal-ħajja. U l-mejtin ġew ġudikati fuq dak li kien miktub fir-rombli skond l-għemejjel tagħhom. U l-baħar radd il-mejtin li kienu fih, u l-mewt u l-Qabar raddew il-mejtin li kienu fihom, u ġew ġudikati individwalment skond l-għemejjel tagħhom.” (Rivelazzjoni 20:12, 13) Dawk irxoxtati se jkollhom l-opportunità li jitgħallmu dwar Ġeħova u jaċċettaw it-tmexxija tiegħu. Se jkollhom jitgħallmu u japplikaw il-prinċipji tal-Bibbja u l-istruzzjonijiet ġodda li jinsabu “fir-rombli.” Dawk l-istruzzjonijiet ġodda se jkunu mod ieħor kif Ġeħova se juri l-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu.

 IBQAʼ PPRIETKA L-AĦBAR TAJBA

17. X’għandna nżommu f’moħħna meta nkunu qed nippritkaw?

17 Hu iktar importanti minn qatt qabel li nippritkaw l-aħbar tajba tas-Saltna, għax it-tmiem hu fil-qrib! (Marku 13:10) Għandna bżonn niftakru li l-mira tagħna meta nippritkaw hi li nonoraw lil Ġeħova. Kif nistgħu nagħmlu dan? Għandna bżonn ngħidu lin-nies li l-barkiet kollha li se ngawdu fid-dinja l-ġdida huma possibbli biss permezz tal-qalb tajba meraviljuża taʼ Ġeħova.

Aqdu b’żelu bħala “prokuraturi mill-aħjar tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.”—1 Pietru 4:10 (Ara paragrafi 17-19)

18, 19. Kif nistgħu nigglorifikaw il-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova?

18 Meta nippritkaw lin-nies, nistgħu nispjegaw li meta s-Saltna taʼ Kristu tkun qed tmexxi, il-bnedmin se jirċievu l-benefiċċji kollha tal-fidwa u bil-mod il-mod se jsiru perfetti. Il-Bibbja tgħid: “L-istess ħolqien ukoll jinħeles mill-jasar tat-taħsir u jkollu l-libertà glorjuża taʼ wlied Alla.” (Rumani 8:21) Dan se jkun possibbli biss grazzi għall-qalb tajba li tintwera b’mod ġeneruż minn Ġeħova.

19 Aħna għandna l-privileġġ li ngħidu lin-nies kollha dwar il-wegħda mill-isbaħ li nsibu f’Rivelazzjoni 21:4, 5: “[Alla se] jixxottalhom kull demgħa minn għajnejhom, u ma jkunx hemm iżjed mewt, u la niket u la għajat u lanqas uġigħ. L-affarijiet taʼ qabel ikunu spiċċaw.” U Ġeħova, dak li hu bilqiegħda fuq it-tron, jgħid: “Ara! Qed nagħmel kollox ġdid.” Jgħid ukoll: “Ikteb, għax dan il-kliem hu żgur u veru.” Meta nippritkaw b’żelu din l-aħbar tajba lil oħrajn, tassew se nigglorifikaw il-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova!