Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 SUĠĠETT PRINĊIPALI

Hi l-Bibbja sempliċement ktieb tajjeb?

Hi l-Bibbja sempliċement ktieb tajjeb?

Il-Bibbja tlestiet xi elfejn sena ilu. Minn dak iż-żmien ’l hawn, numru bla għadd taʼ kotba nkitbu u ntesew. Imma mhux il-Bibbja. Ikkunsidra dan li ġej.

  • Il-Bibbja għaddiet minn ħafna attakki feroċi minn nies fil-poter. Pereżempju, matul il-Medju Evu, f’ċerti pajjiżi “Kristjani,” “li wieħed ikollu u jaqra l-Bibbja fil-vernakolu [il-lingwa tan-nies komuni] beda jiġi assoċjat iktar u iktar mal-ereżija u n-nuqqas taʼ qbil,” jgħid il-ktieb An Introduction to the Medieval Bible. L-iskulari li qalbu l-Bibbja għall-vernakolu jew li ħeġġew l-istudju tal-Bibbja ssograw ħajjithom. Uħud minnhom ġew maqtulin.

  • Minkejja l-ħafna għedewwa tagħha, il-Bibbja saret—u għadha—l-iktar ktieb li tqassam fl-istorja kollha. Hu stmat li ġew stampati xi ħames biljun kopja tal-Bibbja kompluta jew partijiet minnha f’iżjed minn 2,800 lingwa. Dan hu kuntrast kbir meta mqabbel maʼ kotba dwar il-filosofija, xjenza u oqsma simili, li jistaʼ jkollhom distribuzzjoni limitata u li jitilfu l-valur tagħhom malajr.

  • Il-Bibbja għenet biex ċerti lingwi li fihom ġiet tradotta jiġu ppreservati u żviluppati. It-traduzzjoni bil-Ġermaniż minn Martin Luther kellha influwenza kbira fuq dik il-lingwa. L-ewwel edizzjoni tal-King James Version ġiet deskritta bħala “aktarx l-iżjed ktieb li effettwa” l-lingwa Ingliża.

  • Il-Bibbja “effettwat profondament il-kultura tal-Punent, u b’hekk influwenzat l-arti, il-letteratura, il-liġi, il-politika, u l-ħafna oqsma oħra minbarra t-twemmin u l-prattiki reliġjużi.” —The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible.

Dawn huma biss ftit mill-fatti li jagħmlu l-Bibbja differenti. Imma għala hi tant popolari? Għala ssograw ħajjithom għaliha n-nies? Il-ħafna raġunijiet jinkludu dan li ġej: Il-Bibbja fiha tagħlim morali u spiritwali li jirrifletti għerf tal-għaġeb. Il-Bibbja tgħinna nifhmu l-kaġun ewlieni għala l-bnedmin ibatu u jiġġieldu. Iżjed minn hekk, twiegħed tmiem għal dawn il-problemi, saħansitra turi kif dan se jseħħ.

 Il-Bibbja tagħti dehen morali u spiritwali

L-edukazzjoni sekulari hi importanti. Imma “edukazzjoni . . . li tpoġġi l-ittri wara ismek . . . mhix garanzija taʼ intelliġenza morali,” qal editorjal tal-gazzetta Kanadiża Ottawa Citizen. Tabilħaqq, ħafna nies taʼ skola għolja—inkluż mexxejja fin-negozju u fil-gvern—jiċċijtjaw, jingannaw, u jisirqu, u dan iwassal għal “kriżi serja fil-fiduċja,” skont studju globali li sar minn Edelman, kumpanija taʼ relazzjonijiet pubbliċi.

Il-Bibbja tiffoka fuq edukazzjoni morali u spiritwali. Tagħti dehen fis-“sewwa u l-ġustizzja u dak li hu rett, kulma għandek tagħmel biex timxi tajjeb.” (Proverbji 2:9) Biex nagħtu eżempju, raġel taʼ 23 sena, li se nsejħulu Stephen, kien priġunier fil-Polonja. Waqt li kien il-ħabs, beda jistudja l-Bibbja u japprezza l-pariri prattiċi tagħha. Hu kiteb: “Issa nifhem x’jiġifieri li ‘tonora lil missierek u lil ommok.’ Tgħallimt ukoll nikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħi, speċjalment ir-rabja żejda.”—Efesin 4:31; 6:2.

Prinċipju li niżżel f’qalbu Stephen hu dak misjub fi Proverbji 19:11: “Id-dehen taʼ bniedem itaffilu r-rabja tiegħu, u hija ħaġa sabiħa min-naħa tiegħu li jħalli nuqqas għaddej.” Issa, meta Stephen iħabbat wiċċu maʼ sitwazzjoni taʼ sfida, jipprova janalizzaha bil-kalma u jipprova japplika l-prinċipji Bibliċi rilevanti. “Sibt li l-Bibbja hi l-aqwa ktieb gwida,” qal hu.

Maria, li hi waħda mix-Xhieda taʼ Ġeħova, ġiet insultata fil-pubbliku minn mara preġudikata, li qajmet għagħa ġmielha. Imma minflok ma rritaljat, Maria baqgħet miexja bil-kalma. Imbagħad il-mara l-oħra ddispjaċieha minħabba l-aġir tagħha u fittxet lix-Xhieda. Xi xahar wara, meta fl-aħħar reġgħet rat lil Maria, għannqitha u talbet maħfra. Iżjed minn hekk, għarfet tajjeb li l-ħlewwa u r-rażan taʼ Maria rriflettew  it-twemmin tagħha. Ir-riżultat? Dik li darba kienet preġudikata u ħames membri tal-familja tagħha ddeċidew li jistudjaw il-Bibbja max-Xhieda taʼ Ġeħova.

L-għerf jintwera li hu sewwa mir-riżultati tiegħu, qal Ġesù Kristu. (Luqa 7:35) Għalhekk, hemm ħafna provi li l-prinċipji Bibliċi jaħdmu! Jgħinuna nkunu nies aħjar. Huma ‘jagħtu l-għerf lil min hu bla esperjenza,’ “iferrħu l-qalb,” u ‘jdawlu l-għajnejn’ b’ċarezza morali u spiritwali.—Salm 19:7, 8.

Il-Bibbja tispjega għala l-bnedmin ibatu u jiġġieldu

Meta l-investigaturi jistudjaw epidemija taʼ mard, jipprovaw isiru jafu xi kkaġunaha—minn fejn bdiet. L-istess prinċipju japplika biex tifhem il-“pjaga” tat-tbatija u n-nuqqas taʼ qbil fost il-bnedmin. Għal darb’oħra, il-Bibbja tipprovdi għajnuna liema bħalha, għax fiha hemm dokumentat l-iktar storja bikrija tagħna, iż-żmien meta beda l-inkwiet tagħna.

Il-ktieb tal-Ġenesi jirrivela li l-problemi tal-bnedmin bdew meta l-ewwel umani rribellaw kontra Alla. Fost affarijiet oħra, għażlu li jiddeċiedu għalihom infushom x’inhu tajjeb u x’inhu ħażin—dritt li jappartjeni biss lill-Ħallieq tagħna. (Ġenesi 3:1-7) B’dispjaċir, minn dak iż-żmien ’l hawn, in-nies in ġenerali adottaw l-istess ħsieb indipendenti. Ir-riżultati? L-istorja umana hi waħda taʼ konflitt, oppressjoni, u nuqqas taʼ qbil morali u spiritwali, u mhux taʼ ħelsien u kuntentizza. (Ekkleżjasti 8:9) Bir-raġun li l-Bibbja tgħid: ‘Il-bniedem . . . ma jistax jidderieġi l-passi tiegħu.’ (Ġeremija 10:23) L-aħbar it-tajba hi li l-esperiment diżastruż tal-bniedem bl-indipendenza morali wasal fi tmiemu.

 Il-Bibbja tagħti tama

Il-Bibbja tassigurana li minħabba l-imħabba li Alla għandu lejn dawk li jirrispettaw l-awtorità u l-livelli tiegħu, mhux se jittollera għal dejjem il-ħażen u t-tbatija li dan jikkaġuna. Dawk mill-agħar “jieklu minn frott triqithom.” (Proverbji 1:30, 31) Mill-banda l-oħra, “il-ġwejdin se jirtu l-art, u bi sliem kotran jitgħaxxqu ferm.” —Salm 37:11.

“[Alla] jrid li bnedmin taʼ kull xorta jiġu salvati u jaslu għall-għarfien eżatt dwar il-verità.”—1 Timotju 2:3, 4

Alla se jwettaq l-iskop tiegħu għal art paċifika permezz “tas-saltna t’Alla.” (Luqa 4:43) Din is-Saltna hi gvern fuq id-dinja kollha, u permezz tagħha Alla se jesprimi s-sovranità li bi dritt għandu fuq l-umanità. Ġesù assoċja s-Saltna mal-art tagħna, meta qal fit-talba mudell tiegħu: “Ħa tiġi saltnatek. Ħa jkun li trid int . . . fuq l-art.”—Mattew 6:10.

Iva, is-sudditi tas-Saltna t’Alla se jagħmlu r-rieda t’Alla, u jirrikonoxxu l-Ħallieq—mhux kwalunkwe bniedem—bħala Mexxej bi dritt. Il-korruzzjoni, ir-regħba, l-iżbilanċ ekonomiku, il-preġudizzju razzjali, u l-gwerer se jispiċċaw. Se jkun hawn letteralment dinja waħda, gvern wieħed, u livell morali u spiritwali wieħed.—Rivelazzjoni 11:15.

Is-sigriet biex tara d-dinja l-ġdida hu l-edukazzjoni. “[Alla] jrid li l-bnedmin taʼ  kull xorta jiġu salvati u jaslu għall-għarfien eżatt dwar il-verità,” jgħid l-1 Timotju 2:3, 4. Din il-verità tinkludi t-tagħlim tal-Bibbja dwar dak li nistgħu nsejħu l-kostituzzjoni tas-Saltna—il-liġijiet u l-prinċipji li bihom se tmexxi, li eżempji tagħhom jistgħu jinstabu fil-Prietka taʼ fuq il-Muntanja li ta Ġesù Kristu. (Mattew, kapitli 5-7) Meta taqra dawn it-tliet kapitli, ipprova immaġina kif se tkun il-ħajja meta kulħadd japplika l-għerf taʼ Ġesù.

Għandna nkunu sorpriżi li l-Bibbja hija l-iktar ktieb imqassam madwar id-dinja? Dażgur li le! It-tagħlim tagħha għandu l-karatteristika taʼ ispirazzjoni divina. U l-fatt li hi mqassma mad-dinja kollha jirrifletti x-xewqa t’Alla li nies taʼ kull lingwa u nazzjon jitgħallmu dwaru u jibbenefikaw mill-barkiet li s-Saltna tiegħu se ġġib. —Atti 10:34, 35.