Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 KAPITLU SITTA

Fejn immorru meta mmutu?

Fejn immorru meta mmutu?

1-3. In-nies x’jistaqsu dwar il-mewt, u xi reliġjonijiet kif iwieġbu dawn il-mistoqsijiet?

IL-Bibbja twegħedna li ġej żmien meta ‘mhux se jkun hemm iżjed mewt.’ (Rivelazzjoni 21:4) F’Kapitlu 5 tgħallimna li l-fidwa tagħmilha possibbli għalina biex niksbu l-ħajja taʼ dejjem. Imma n-nies għadhom imutu. (Ekkleżjasti 9:5) Allura waħda mill-iktar mistoqsijiet importanti li nistaqsu hi, X’jiġrilna meta mmutu?

2 It-tweġiba għal din il-mistoqsija ssir saħansitra iktar importanti għalina meta jmutilna xi ħadd mill-maħbubin tagħna. Għandhom mnejn jiġuna f’moħħna mistoqsijiet bħal: ‘Min jaf fejn qiegħed? Tgħid qed jarana? Jistaʼ jgħinna? Qatt se nerġgħu narawh?’

3 Ir-reliġjonijiet iwieġbu dawn il-mistoqsijiet b’modi differenti. Xi wħud jgħallmu li jekk tagħmel it-tajjeb, se titlaʼ s-sema u li jekk tagħmel il-ħażin, se tinħaraq fl-infern. Xi wħud jgħidu li meta tmut issir spirtu u tgħix maʼ qrabatek li jkunu diġà mietu. U oħrajn jgħidu li meta tmut u tiġi ġudikat, terġaʼ titwieled mill-ġdid, jew terġaʼ tingħata l-ħajja imma b’ġisem differenti, forsi bħala persuna oħra jew saħansitra bħala annimal.

4. Liema idea bażika jgħallmu r-reliġjonijiet dwar il-mewt?

4 Ir-reliġjonijiet donnhom jgħallmu affarijiet differenti ferm. Imma kważi kollha kemm huma jgħallmu idea bażika waħda. Huma jgħallmu li meta jmut xi ħadd, parti minnu tibqaʼ tgħix. Huwa minnu dan?

 FEJN IMMORRU META MMUTU?

5, 6. X’jiġrilna meta mmutu?

5 Ġeħova jaf x’jiġrilna meta mmutu, u qalilna li meta individwu jmut, ħajtu tintemm. Il-mewt hi l-oppost tal-ħajja. Allura meta jmut xi ħadd, is-sentimenti u l-memorji tiegħu ma jibqgħux jgħixu xi mkien ieħor. * Meta mmutu ma nkunux nistgħu naraw, ma nkunux nistgħu nisimgħu, u ma nkunux nistgħu naħsbu iżjed.

6 Is-Sultan Salamun kiteb li “l-mejtin ma jafu assolutament xejn.” Il-mejtin ma jistgħux iħobbu jew jobogħdu, u “la hemm xogħol, la ppjanar, la għarfien, u lanqas għerf fil-Qabar.” (Aqra Ekkleżjasti 9:5, 6, 10.) U f’Salm 146:4, il-Bibbja tgħidilna li meta jmut xi ħadd, “ħsibijietu” jmutu.

DAK LI QAL ĠESÙ DWAR IL-MEWT

Ġeħova ħalaq lill-bnedmin biex jgħixu għal dejjem fuq l-art

7. Ġesù x’qal dwar il-mewt?

7 Meta miet il-ħabib tal-qalb tiegħu Lazzru, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħabib tagħna Lazzru mar jistrieħ.” Imma Ġesù ma kienx qed jgħid li Lazzru kien rieqed. Ġesù kompla jgħid: “Lazzru miet.” (Ġwanni 11:11-14) Mela Ġesù qabbel il-mewt mal-irqad. Hu ma qalx li Lazzru kien fis-sema jew maʼ qrabatu li kienu mietu. U ma qalx li Lazzru kien qed ibati fl-infern jew li kien se jitwieled mill-ġdid bħala bniedem ieħor jew bħala annimal. Le, kien bħallikieku Lazzru kien f’raqda fonda. Skritturi oħra wkoll iqabblu l-mewt maʼ raqda fonda. Il-Bibbja tgħid li  meta nqatel Stiefnu, hu “raqad fil-mewt.” (Atti 7:60) L-appostlu Pawlu kiteb ukoll li xi Kristjani kienu “raqdu fil-mewt.”—1 Korintin 15:6.

8. Kif nafu li Alla ma ħalaqx lill-bnedmin biex imutu?

8 Ħalaq Alla lil Adam u Eva biex maż-żmien imutu? Le! Ġeħova ħalaqhom biex igawdu l-ħajja għal dejjem b’saħħa perfetta. Meta Ġeħova ħalaq lill-bnedmin, hu tahom ix-xewqa li jgħixu għal dejjem. (Ekkleżjasti 3:11) Il-ġenituri ma jridux jaraw lil uliedhom jixjieħu u jmutu, u Ġeħova jħossu l-istess dwarna. Imma jekk Alla ħalaqna biex ngħixu għal dejjem, għala mmutu?

 GĦALA MMUTU?

9. Il-kmand li Ġeħova ta lil Adam u Eva għala kien raġunevoli?

9 Fil-ġnien tal-Għeden, Ġeħova qal lil Adam: “Minn kull siġra tal-ġnien tistaʼ tiekol sakemm tixbaʼ. Imma mis-siġra taʼ l-għarfien tat-tajjeb u l-ħażin ma tistax tiekol, għax fil-jum li tiekol minnha int żgur li tmut.” (Ġenesi 2:9, 16, 17) Dan il-kmand ċar ma kienx diffiċli biex jobduh, u Ġeħova kellu d-dritt li jgħid lil Adam u Eva x’inhu tajjeb u x’inhu ħażin. L-ubbidjenza tagħhom lejn Ġeħova kienet se turi li kienu jirrispettaw l-awtorità tiegħu. Kienet se turi wkoll kemm kienu grati għal kulma kien tahom.

10, 11. (a) Satana kif qarraq b’Adam u Eva? (b) Għala m’hemm l-ebda skuża għal dak li għamlu Adam u Eva?

10 B’dispjaċir, Adam u Eva għażlu li ma jobdux lil Ġeħova. Satana staqsa lil Eva: “Veru li Alla qalilkom li ma tistgħux tieklu minn kull siġra tal-ġnien?” Eva wiġbitu: “Mill-frott tas-siġar tal-ġnien nistgħu nieklu. Imma dwar il-frott tas-siġra li qiegħda f’nofs il-ġnien, Alla qalilna, ‘Ma tistgħux tieklu minnu, le, ma tistgħux tmissuh, inkella tmutu.’”—Ġenesi 3:1-3.

11 Imbagħad Satana qal: “Żgur li ma tmutux. Għax Alla jaf li fil-jum li tieklu minnu għajnejkom jinfetħu u tkunu bħal Alla, tagħrfu t-tajjeb u l-ħażin.” (Ġenesi 3:4-6) Satana ried li Eva temmen li setgħet tiddeċiedi għaliha nfisha x’inhu tajjeb u x’inhu ħażin. Fl-istess ħin, hu gideb dwar x’kien se jiġri jekk ma tobdix. Satana qal li Eva ma kinitx se tmut, allura Eva kielet mill-frott u mbagħad tat ftit lil żewġha wkoll. Adam u Eva kienu jafu li Ġeħova kien qalilhom biex ma jiklux mill-frott. Meta kiluh, huma għażlu li ma jobdux  kmand ċar u raġunevoli. Billi kielu mill-frott, huma wrew li ma kellhomx rispett għal Missierhom tas-sema kollu mħabba. M’hemm l-ebda skuża għal dak li għamlu!

12. Għala hu taʼ diżappunt kbir li Adam u Eva m’obdewx lil Ġeħova?

12 X’diżappunt li l-ewwel ġenituri tagħna kellhom daqshekk diżrispett għall-Ħallieq tagħhom! Int kif kont tħossok kieku għamilt minn kollox biex trabbi lil ibnek u lil bintek bl-aħjar mod u mbagħad huma rribellaw kontrik u għamlu l-kontra taʼ dak li tlabthom jagħmlu? Ma kontx tħossok qalbek maqsuma?

Adam sar mit-trab, u mar lura lejn it-trab

13. Ġeħova x’ried ifisser meta qal “trab terġaʼ ssir”?

13 Minħabba d-diżubbidjenza tagħhom, Adam u Eva tilfu l-opportunità li jgħixu għal dejjem. Ġeħova kien qal lil Adam: “Għax trab int u trab terġaʼ ssir.” (Aqra Ġenesi 3:19.) Dan kien ifisser li Adam kien se jerġaʼ jsir trab, bħallikieku qatt ma ġie maħluq. (Ġenesi 2:7) Wara li Adam dineb, hu miet u ma baqax jeżisti.

14. Għala mmutu?

14 Li kieku Adam u Eva obdew lil Alla, huma kienu jkunu għadhom ħajjin illum. Imma meta m’obdewhx, huma dinbu, u eventwalment mietu. Id-dnub hu bħal marda kerha li writna mingħand  l-ewwel ġenituri tagħna. Ilkoll kemm aħna nitwieldu midinbin, u għalhekk immutu. (Rumani 5:12) Imma dan mhuwiex l-iskop t’Alla għall-bnedmin. Alla qatt ma ried li l-bnedmin imutu, u l-Bibbja ssejjaħ il-mewt “għadu.”—1 Korintin 15:26.

IL-VERITÀ TEĦLISNA

15. Il-verità dwar il-mewt kif teħlisna?

15 Il-verità dwar il-mewt teħlisna minn ħafna ideat żbaljati. Il-Bibbja tgħallimna li l-mejtin ma jħossux uġigħ jew niket. Aħna ma nistgħux inkellmuhom, u huma ma jistgħux ikellmu lilna. Ma nistgħux ngħinu lil dawk li mietu, u lanqas huma ma jistgħu jgħinuna. Ma jistgħux iweġġgħuna, allura m’għandniex għalfejn nibżgħu minnhom. Madankollu, ħafna reliġjonijiet jgħidu li l-mejtin huma ħajjin xi mkien u li nistgħu ngħinuhom jekk nagħtu l-flus lill-qassisin jew lill-irġiel meqjusin bħala qaddisin. Imma meta nkunu nafu l-verità dwar il-mewt, ma niġux imqarrqin minn dan il-gideb.

16. Ħafna reliġjonijiet liema gidba jgħallmu dwar il-mejtin?

16 Satana juża r-reliġjon falza biex jigdbilna u jġegħelna naħsbu li l-mejtin għadhom ħajjin. Pereżempju, xi reliġjonijiet jgħallmu li meta mmutu, parti minna tibqaʼ tgħix xi mkien ieħor. Ir-reliġjon tiegħek hekk tgħallmek, jew tgħallmek dak li tgħid il-Bibbja dwar il-mejtin? Satana juża l-gideb biex ibiegħed lin-nies minn Ġeħova.

17. Il-ħsieb li n-nies jiġu maħruqin fl-infern għala joffendi lil Ġeħova?

17 Dak li jgħallmu ħafna reliġjonijiet hu xokkanti. Pereżempju, xi wħud minnhom jgħallmu li n-nies  ħżiena se jinħarqu għal dejjem fl-infern. Din il-gidba toffendi lil Ġeħova. Hu qatt mhu se jħalli lin-nies ibatu b’dan il-mod! (Aqra l-1 Ġwanni 4:8.) Int kieku kif tħossok dwar individwu li jikkastiga lil xi tifel billi jaħraqlu idu fin-nar? Kieku taħseb li hu kattiv ħafna. Żgur li ma tkunx trid issir tafu. U dan hu preċiż il-mod kif Satana jridna nħossuna dwar Ġeħova!

18. Għala m’għandniex nibżgħu mill-mejtin?

18 Xi reliġjonijiet jgħallmu li meta n-nies imutu, huma jsiru spirti. Reliġjonijiet bħal dawn jgħidu li għandna nirrispettaw u saħansitra nibżgħu minn dawn l-ispirti għax jistgħu jew isiru ħbieb setgħanin jew inkella għedewwa mill-agħar. Ħafna nies jemmnu din il-gidba. Huma jibżgħu mill-mejtin, allura jqimu lilhom minflok lil Ġeħova. Ftakar li l-mejtin ma jistgħu jħossu xejn, allura m’għandniex għalfejn nibżgħu minnhom. Ġeħova hu l-Ħallieq tagħna. Hu l-Alla l-veru, u għandna nqimu lilu biss.—Rivelazzjoni 4:11.

19. Il-fatt li nafu l-verità dwar il-mewt kif jgħinna?

19 Meta nkunu nafu l-verità dwar il-mewt, aħna niġu meħlusin minn gideb reliġjuż. U din il-verità tgħinna nifhmu l-wegħdi meraviljużi li għamel Ġeħova rigward il-ħajja u l-futur tagħna.

20. X’se nitgħallmu fil-kapitlu li jmiss?

20 Ħafna żmien ilu, qaddej taʼ Ġeħova jismu Ġob staqsa: “Jekk raġel b’saħħtu jmut jistaʼ jerġaʼ jgħix?” (Ġob 14:14) Huwa verament possibbli li bniedem li jkun miet jerġaʼ jgħix? It-tweġiba li jagħtina Alla fil-Bibbja hi eċċitanti ħafna. Se narawha fil-kapitlu li jmiss.

^ par. 5 Xi wħud jemmnu li meta xi ħadd imut, għandu ruħ jew spirtu li jibqaʼ jgħix. Għal iktar informazzjoni, ara n-Nota fl-aħħar numru 17 u 18.