Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 78:1-72

Maskil.* T’Asaf.+ 78  O poplu tiegħi, agħti widen għal-liġi tiegħi;+ Mejjel widintek għal kliem fommi.+   Bil-qwiel se niftaħ fommi;+ Se ngħid ħaġa moħġaġa taʼ żmien twil ilu.+   Dawn aħna smajniehom u nafu bihom,+ U qaluhomlna missirijietna;+   U ma naħbuhomx minn uliedhom,+ Għax ngħiduhom lill-ġenerazzjoni li ġejja,+ L-għemejjel taʼ Ġeħova li jistħoqqilhom tifħir u s-saħħa tiegħu+ U l-għeġubijiet li għamel.+   Hu waqqaf tfakkira f’Ġakobb,+ U stabbilixxa liġi f’Israel,+ Affarijiet li kkmanda lil missirijietna,+ Biex jgħarrfuhom lil uliedhom;+   Sabiex tkun taf bihom il-ġenerazzjoni taʼ wara, l-ulied li kellhom jitwieldu,+ U dawn ikunu jistgħu jqumu u jgħiduhom lil uliedhom,+   U jkunu jistgħu jqiegħdu l-fiduċja tagħhom f’Alla+ U ma jinsewx x’għamel Alla+ imma josservaw il-kmandamenti tiegħu.+   B’hekk, ma jsirux bħal missirijiethom,+ Ġenerazzjoni rasha iebsa u ribelluża,+ Ġenerazzjoni li ma ħejjietx qalbha+ U li ma wrietx spirtu taʼ fedeltà m’Alla.+   Ulied Efrajm, għalkemm kienu armati biex jisparaw il-qaws,+ Irtiraw f’jum il-ġlied.+ 10  Ma ħarsux il-patt t’Alla,+ U ma ridux jimxu mal-liġi tiegħu.+ 11  Bdew ukoll jinsew kif aġixxa+ U l-għemejjel taʼ l-għaġeb tiegħu li wriehom.+ 12  Quddiem missirijiethom hu kien għamel il-meravilji+ Fl-art taʼ l-Eġittu,+ it-territorju taʼ Sogħan.+ 13  Feraq il-baħar, biex iħallihom jgħaddu,+ U waqqaf l-ilmijiet bħal ħajt.+ 14  Kompla jmexxihom permezz taʼ sħaba bi nhar+ U b’dawl tan-nar tul il-lejl kollu.+ 15  Qasam il-blat fix-xagħri,+ Biex jagħtihom jixorbu bl-abbundanza bħal taʼ ilmijiet fondi.+ 16  Ħareġ nixxigħat mill-blat+ U niżżel ilmijiet bħal xmajjar.+ 17  Iżda huma xorta baqgħu jidinbu kontrih+ Billi rribellaw kontra l-Iktar Għoli fir-reġjun bla ilma;+ 18  U f’qalbhom għaddew lil Alla minn prova+ Billi talbu xi ħaġa x’jieklu skond ix-xewqa tagħhom.+ 19  U bdew jitkellmu kontra Alla.+ Qalu: “Kapaċi Alla jħejjilna mejda fix-xagħri?”+ 20  Ara! Hu ta daqqa fuq blata+ Biex l-ilmijiet igelglu u l-widien ifuru.+ “Għandu hu l-ħila jagħtina l-ħobż,+ Jew jistaʼ jħejji l-ikel għall-poplu tiegħu?”+ 21  Kien għalhekk li Ġeħova semaʼ u rrabja bil-kbir;+ U nar xegħel għal Ġakobb,+ U qamet rabja għal Israel.+ 22  Għax ma poġġewx il-fidi tagħhom f’Alla,+ U ma fdawx fis-salvazzjoni permezz tiegħu.+ 23  Hu kkmanda s-sema msaħħab t’hemm fuq, U fetaħ bwieb is-sema.+ 24  U baqaʼ jitfaʼ xita taʼ manna fuqhom biex jieklu,+ U tahom il-qmuħ tas-sema.+ 25  Il-bnedmin kielu l-ħobż tas-setgħanin;+ Bagħtilhom provvisti bix-xabaʼ.+ 26  Qajjem riħ mil-lvant fis-smewwiet+ U bis-saħħa tiegħu ġiegħel riħ jonfoħ min-nofsinhar.+ 27  Niżżel fuqhom xita taʼ ikel bħat-trab,+ Iva, tjur bħar-ramel taʼ l-ibħra.+ 28  U ħalliehom jaqgħu f’nofs il-kamp tiegħu,+ Madwar it-tabernakli tiegħu.+ 29  U kielu u xebgħu fuq li xebgħu,+ U dak li xtaqu ġabhulhom.+ 30  Iżda xorta baqgħu xewqanin, Waqt li kienu għadhom bl-ikel f’ħalqhom,+ 31  Meta qamet il-korla t’Alla kontrihom.+ U qatlilhom il-qawwijin fosthom;+ U waqqaʼ maʼ l-art lill-irġiel żgħażagħ taʼ Israel. 32  Minkejja dan kollu komplew jidinbu+ U ma poġġewx il-fidi tagħhom fl-għemejjel taʼ l-għaġeb tiegħu.+ 33  Għalhekk, temmilhom jiemhom bħallikieku sempliċi nifs,+ U sninhom intemmew għal għarrieda bit-twerwir. 34  Kull darba li kien joqtolhom, kienu jistaqsu għalih,+ U jerġgħu lura u jfittxu lil Alla.+ 35  U kienu jiftakru li Alla kien il-Blata tagħhom,+ U li l-Alla l-Iktar Għoli kien il-Vendikatur tagħhom.+ 36  U pprovaw iqarrqu bih b’fommhom;+ U bi lsienhom ipprovaw jigdbulu.+ 37  Qalbhom ma kinitx soda miegħu;+ U ma wrewx fedeltà lejn il-patt tiegħu.+ 38  Imma hu kien ħanin;+ kien jgħatti l-iżball+ u ma jġibx ħerba fuqhom.+ Ħafna drabi reġġaʼ lura r-rabja tiegħu,+ U ma kienx iħalli l-korla tiegħu tixgħel għalkollox. 39  U baqaʼ jżomm f’moħħu li huma kienu tal-laħam,+ Li l-ispirtu joħroġ u ma jerġax lura.+ 40  Kemm-il darba rribellaw kontrih fix-xagħri,+ Ġegħluh iħossu mweġġaʼ fid-deżert!+ 41  Darba wara l-oħra għaddew lil Alla minn prova,+ U weġġgħu lill-Qaddis taʼ Israel.+ 42  Ma ftakrux f’idu,+ Fil-jum li fdiehom mill-avversarju,+ 43  Fis-sinjali li għamel fl-Eġittu+ U l-mirakli tiegħu fit-territorju taʼ Sogħan;+ 44  U kif biddel f’demm il-kanali tagħhom tan-Nil,+ U b’hekk ma setgħux jixorbu min-nixxigħat tagħhom.+ 45  Bagħat fuqhom id-dubbien, biex iqattgħuhom;+ U ż-żrinġijiet, biex iħarbtuhom.+ 46  U ta l-uċuħ tar-rabaʼ tagħhom lill-wirdien, U t-taħbit tagħhom lill-ġurati.+ 47  Qatlilhom id-dwieli bis-silġ+ U s-siġar tal-ġummajż bil-biċċiet tas-silġ.+ 48  U ta l-bhejjem tat-tagħbija tagħhom f’idejn is-silġ+ U l-bhejjem l-oħrajn f’idejn il-mard qattiel. 49  Bagħat fuqhom ir-rabja taħraq tiegħu,+ Il-qilla u l-kundanna u n-niket,+ Delegazzjonijiet t’anġli li jġibu l-gwaj.+ 50  Ħejja passaġġ għar-rabja tiegħu.+ Ma ħelsilhomx ruħhom mill-mewt; U ħajjithom taha f’idejn il-pesta.+ 51  Fl-aħħarnett qatel lill-ewwel imweldin kollha fl-Eġittu,+ Il-bidu tal-qawwa riproduttiva tagħhom fit-tined taʼ Ħam.+ 52  Imbagħad ġiegħel lin-nies tiegħu jitilqu bħal nagħaġ,+ U mexxiehom bħal merħla fix-xagħri.+ 53  U baqaʼ jmexxihom fis-sigurtà, u ma ħassewhomx imkexkxin;+ U l-baħar għatta lill-għedewwa tagħhom.+ 54  U ġabhom fit-territorju qaddis tiegħu,+ Dan ir-reġjun muntanjuż miksub b’lemintu.+ 55  U minħabba fihom keċċa lill-ġnus bil-mod il-mod,+ U qassmilhom il-wirt bil-ħabel tal-kejl,+ U ra li t-tribujiet taʼ Israel jgħammru fi djarhom stess.+ 56  U huma bdew jgħaddu minn prova lil Alla l-Iktar Għoli u jirribellaw kontrih,+ U t-tfakkiriet tiegħu ma żammewhomx.+ 57  Kemm-il darba reġaʼ darilhom u aġixxew bi tradiment bħal missirijiethom;+ Kienu mgħawġin bħal qaws merħi.+ 58  U baqgħu joffenduh bil-postijiet tagħhom għall-qima,*+ U bix-xbihat minquxin tagħhom baqgħu jqanqluh għall-għira.*+ 59  Alla semaʼ+ u mtela b’rabja qalila,+ U għalhekk lil Israel stmerru ferm.+ 60  U fl-aħħar abbanduna t-tabernaklu* taʼ Silo,+ It-tinda li għammar fiha fost il-bnedmin.+ 61  U ta s-saħħa tiegħu f’idejn il-jasar+ U l-ġmiel tiegħu f’idejn l-avversarju.+ 62  U baqaʼ jagħti lill-poplu tiegħu f’idejn is-sejf,+ U mtela b’rabja qalila għal wirtu.+ 63  Lill-ġuvintur tiegħu belagħhom in-nar, U x-xebbiet tiegħu ma ġewx imfaħħrin f’għanjiet taż-żwieġ.+ 64  Il-qassisin tiegħu waqgħu bis-sejf,+ U r-romol tagħhom ma bkewhomx.+ 65  Imbagħad Ġeħova beda jistenbaħ bħallikieku mill-irqad,+ Bħal wieħed setgħan li qed jiġi f’sensih mill-inbid.+ 66  U darab lill-avversarji tiegħu minn warajhom;+ Tefaʼ fuqhom tmaqdir għal żmien indefinit.+ 67  U ċaħad lit-tinda taʼ Ġużeppi;+ U lit-tribù t’Efrajm m’għażlux.+ 68  Imma għażel lit-tribù taʼ Ġuda,+ Il-Muntanja Sijon, li hu kien iħobb.+ 69  U beda jibni s-santwarju tiegħu bħall-qċaċet taʼ l-għoljiet,+ Bħall-art li hu sejjes għal dejjem.*+ 70  U b’hekk għażel lil David il-qaddej tiegħu+ U ħadu mill-imqawel tal-merħla.+ 71  Minn wara n-nagħaġ ireddgħu+ Ġabu biex ikun ragħaj fuq Ġakobb il-poplu tiegħu+ U fuq Israel il-wirt tiegħu.+ 72  U beda jirgħahom skond l-integrità taʼ qalbu,+ U bis-sengħa taʼ idejh beda jmexxihom.+

Noti taʼ taħt

Ara Sa 32:Sopr, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “postijiet fl-għoli.” Ara Le 26:30, in-nota taʼ taħt.
Qabbel Eżo 34:14, in-nota taʼ taħt.
Jew, “tinda tal-qima.”
Letteralment, “għal żmien indefinit.” Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt.