Salmi 78:1-72

Maskil.* T’Asaf.+ 78  O poplu tiegħi, agħti widen għal-​liġi tiegħi;+Mejjel widintek għal kliem fommi.+   Bil-qwiel se niftaħ fommi;+Se ngħid ħaġa moħġaġa taʼ żmien twil ilu.+   Dawn aħna smajniehom u nafu bihom,+U qaluhomlna missirijietna;+   U ma naħbuhomx minn uliedhom,+Għax ngħiduhom lill-​ġenerazzjoni li ġejja,+L-​għemejjel taʼ Ġeħova li jistħoqqilhom tifħir u s-​saħħa tiegħu+U l-​għeġubijiet li għamel.+   Hu waqqaf tfakkira f’Ġakobb,+U stabbilixxa liġi f’Israel,+Affarijiet li kkmanda lil missirijietna,+Biex jgħarrfuhom lil uliedhom;+   Sabiex tkun taf bihom il-​ġenerazzjoni taʼ wara, l-​ulied li kellhom jitwieldu,+U dawn ikunu jistgħu jqumu u jgħiduhom lil uliedhom,+   U jkunu jistgħu jqiegħdu l-​fiduċja tagħhom f’Alla+U ma jinsewx x’għamel Alla+ imma josservaw il-​kmandamenti tiegħu.+   B’hekk, ma jsirux bħal missirijiethom,+Ġenerazzjoni rasha iebsa u ribelluża,+Ġenerazzjoni li ma ħejjietx qalbha+U li ma wrietx spirtu taʼ fedeltà m’Alla.+   Ulied Efrajm, għalkemm kienu armati biex jisparaw il-​qaws,+Irtiraw f’jum il-​ġlied.+ 10  Ma ħarsux il-​patt t’Alla,+U ma ridux jimxu mal-​liġi tiegħu.+ 11  Bdew ukoll jinsew kif aġixxa+U l-​għemejjel taʼ l-​għaġeb tiegħu li wriehom.+ 12  Quddiem missirijiethom hu kien għamel il-​meravilji+Fl-​art taʼ l-​Eġittu,+ it-​territorju taʼ Sogħan.+ 13  Feraq il-​baħar, biex iħallihom jgħaddu,+U waqqaf l-​ilmijiet bħal ħajt.+ 14  Kompla jmexxihom permezz taʼ sħaba bi nhar+U b’dawl tan-​nar tul il-​lejl kollu.+ 15  Qasam il-​blat fix-​xagħri,+Biex jagħtihom jixorbu bl-​abbundanza bħal taʼ ilmijiet fondi.+ 16  Ħareġ nixxigħat mill-​blat+U niżżel ilmijiet bħal xmajjar.+ 17  Iżda huma xorta baqgħu jidinbu kontrih+Billi rribellaw kontra l-​Iktar Għoli fir-​reġjun bla ilma;+ 18  U f’qalbhom għaddew lil Alla minn prova+Billi talbu xi ħaġa x’jieklu skond ix-​xewqa tagħhom.+ 19  U bdew jitkellmu kontra Alla.+Qalu: “Kapaċi Alla jħejjilna mejda fix-​xagħri?”+ 20  Ara! Hu ta daqqa fuq blata+Biex l-​ilmijiet igelglu u l-​widien ifuru.+“Għandu hu l-​ħila jagħtina l-​ħobż,+Jew jistaʼ jħejji l-​ikel għall-​poplu tiegħu?”+ 21  Kien għalhekk li Ġeħova semaʼ u rrabja bil-​kbir;+U nar xegħel għal Ġakobb,+U qamet rabja għal Israel.+ 22  Għax ma poġġewx il-​fidi tagħhom f’Alla,+U ma fdawx fis-​salvazzjoni permezz tiegħu.+ 23  Hu kkmanda s-​sema msaħħab t’hemm fuq,U fetaħ bwieb is-​sema.+ 24  U baqaʼ jitfaʼ xita taʼ manna fuqhom biex jieklu,+U tahom il-​qmuħ tas-​sema.+ 25  Il-bnedmin kielu l-​ħobż tas-​setgħanin;+Bagħtilhom provvisti bix-​xabaʼ.+ 26  Qajjem riħ mil-​lvant fis-​smewwiet+U bis-​saħħa tiegħu ġiegħel riħ jonfoħ min-​nofsinhar.+ 27  Niżżel fuqhom xita taʼ ikel bħat-​trab,+Iva, tjur bħar-​ramel taʼ l-​ibħra.+ 28  U ħalliehom jaqgħu f’nofs il-​kamp tiegħu,+Madwar it-​tabernakli tiegħu.+ 29  U kielu u xebgħu fuq li xebgħu,+U dak li xtaqu ġabhulhom.+ 30  Iżda xorta baqgħu xewqanin,Waqt li kienu għadhom bl-​ikel f’ħalqhom,+ 31  Meta qamet il-​korla t’Alla kontrihom.+U qatlilhom il-​qawwijin fosthom;+U waqqaʼ maʼ l-​art lill-​irġiel żgħażagħ taʼ Israel. 32  Minkejja dan kollu komplew jidinbu+U ma poġġewx il-​fidi tagħhom fl-​għemejjel taʼ l-​għaġeb tiegħu.+ 33  Għalhekk, temmilhom jiemhom bħallikieku sempliċi nifs,+U sninhom intemmew għal għarrieda bit-​twerwir. 34  Kull darba li kien joqtolhom, kienu jistaqsu għalih,+U jerġgħu lura u jfittxu lil Alla.+ 35  U kienu jiftakru li Alla kien il-​Blata tagħhom,+U li l-​Alla l-​Iktar Għoli kien il-​Vendikatur tagħhom.+ 36  U pprovaw iqarrqu bih b’fommhom;+U bi lsienhom ipprovaw jigdbulu.+ 37  Qalbhom ma kinitx soda miegħu;+U ma wrewx fedeltà lejn il-​patt tiegħu.+ 38  Imma hu kien ħanin;+ kien jgħatti l-​iżball+ u ma jġibx ħerba fuqhom.+Ħafna drabi reġġaʼ lura r-​rabja tiegħu,+U ma kienx iħalli l-​korla tiegħu tixgħel għalkollox. 39  U baqaʼ jżomm f’moħħu li huma kienu tal-​laħam,+Li l-​ispirtu joħroġ u ma jerġax lura.+ 40  Kemm-il darba rribellaw kontrih fix-​xagħri,+Ġegħluh iħossu mweġġaʼ fid-​deżert!+ 41  Darba wara l-​oħra għaddew lil Alla minn prova,+U weġġgħu lill-​Qaddis taʼ Israel.+ 42  Ma ftakrux f’idu,+Fil-​jum li fdiehom mill-​avversarju,+ 43  Fis-sinjali li għamel fl-​Eġittu+U l-​mirakli tiegħu fit-​territorju taʼ Sogħan;+ 44  U kif biddel f’demm il-​kanali tagħhom tan-​Nil,+U b’hekk ma setgħux jixorbu min-​nixxigħat tagħhom.+ 45  Bagħat fuqhom id-​dubbien, biex iqattgħuhom;+U ż-​żrinġijiet, biex iħarbtuhom.+ 46  U ta l-​uċuħ tar-​rabaʼ tagħhom lill-​wirdien,U t-​taħbit tagħhom lill-​ġurati.+ 47  Qatlilhom id-​dwieli bis-​silġ+U s-​siġar tal-​ġummajż bil-​biċċiet tas-​silġ.+ 48  U ta l-​bhejjem tat-​tagħbija tagħhom f’idejn is-​silġ+U l-​bhejjem l-​oħrajn f’idejn il-​mard qattiel. 49  Bagħat fuqhom ir-​rabja taħraq tiegħu,+Il-​qilla u l-​kundanna u n-​niket,+Delegazzjonijiet t’anġli li jġibu l-​gwaj.+ 50  Ħejja passaġġ għar-​rabja tiegħu.+Ma ħelsilhomx ruħhom mill-​mewt;U ħajjithom taha f’idejn il-​pesta.+ 51  Fl-aħħarnett qatel lill-​ewwel imweldin kollha fl-​Eġittu,+Il-​bidu tal-​qawwa riproduttiva tagħhom fit-​tined taʼ Ħam.+ 52  Imbagħad ġiegħel lin-​nies tiegħu jitilqu bħal nagħaġ,+U mexxiehom bħal merħla fix-​xagħri.+ 53  U baqaʼ jmexxihom fis-​sigurtà, u ma ħassewhomx imkexkxin;+U l-​baħar għatta lill-​għedewwa tagħhom.+ 54  U ġabhom fit-​territorju qaddis tiegħu,+Dan ir-​reġjun muntanjuż miksub b’lemintu.+ 55  U minħabba fihom keċċa lill-​ġnus bil-​mod il-​mod,+U qassmilhom il-​wirt bil-​ħabel tal-​kejl,+U ra li t-​tribujiet taʼ Israel jgħammru fi djarhom stess.+ 56  U huma bdew jgħaddu minn prova lil Alla l-​Iktar Għoli u jirribellaw kontrih,+U t-​tfakkiriet tiegħu ma żammewhomx.+ 57  Kemm-il darba reġaʼ darilhom u aġixxew bi tradiment bħal missirijiethom;+Kienu mgħawġin bħal qaws merħi.+ 58  U baqgħu joffenduh bil-​postijiet tagħhom għall-​qima,*+U bix-​xbihat minquxin tagħhom baqgħu jqanqluh għall-​għira.*+ 59  Alla semaʼ+ u mtela b’rabja qalila,+U għalhekk lil Israel stmerru ferm.+ 60  U fl-​aħħar abbanduna t-​tabernaklu* taʼ Silo,+It-​tinda li għammar fiha fost il-​bnedmin.+ 61  U ta s-​saħħa tiegħu f’idejn il-​jasar+U l-​ġmiel tiegħu f’idejn l-​avversarju.+ 62  U baqaʼ jagħti lill-​poplu tiegħu f’idejn is-​sejf,+U mtela b’rabja qalila għal wirtu.+ 63  Lill-ġuvintur tiegħu belagħhom in-​nar,U x-​xebbiet tiegħu ma ġewx imfaħħrin f’għanjiet taż-​żwieġ.+ 64  Il-qassisin tiegħu waqgħu bis-​sejf,+U r-​romol tagħhom ma bkewhomx.+ 65  Imbagħad Ġeħova beda jistenbaħ bħallikieku mill-​irqad,+Bħal wieħed setgħan li qed jiġi f’sensih mill-​inbid.+ 66  U darab lill-​avversarji tiegħu minn warajhom;+Tefaʼ fuqhom tmaqdir għal żmien indefinit.+ 67  U ċaħad lit-​tinda taʼ Ġużeppi;+U lit-​tribù t’Efrajm m’għażlux.+ 68  Imma għażel lit-​tribù taʼ Ġuda,+Il-​Muntanja Sijon, li hu kien iħobb.+ 69  U beda jibni s-​santwarju tiegħu bħall-​qċaċet taʼ l-​għoljiet,+Bħall-​art li hu sejjes għal dejjem.*+ 70  U b’hekk għażel lil David il-​qaddej tiegħu+U ħadu mill-​imqawel tal-​merħla.+ 71  Minn wara n-​nagħaġ ireddgħu+Ġabu biex ikun ragħaj fuq Ġakobb il-​poplu tiegħu+U fuq Israel il-​wirt tiegħu.+ 72  U beda jirgħahom skond l-​integrità taʼ qalbu,+U bis-​sengħa taʼ idejh beda jmexxihom.+

Noti taʼ taħt

Ara Sa 32:Sopr, in-​nota taʼ taħt.
Letteralment, “postijiet fl-​għoli.” Ara Le 26:30, in-​nota taʼ taħt.
Qabbel Eżo 34:14, in-​nota taʼ taħt.
Jew, “tinda tal-​qima.”
Letteralment, “għal żmien indefinit.” Ara Ġen 3:22, in-​nota taʼ taħt.