Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 69:1-36

Lid-direttur. Fuq Il-Ġilji.+ Taʼ David. 69  Salvani, O Alla, għax l-ilmijiet tant għolew li ruħi kważi għerqet.+   Għeriqt f’ħama fond, fejn m’hemm ebda art soda.+ Sibt ruħi f’ilmijiet fondi, U nixxiegħa għaddejja tiġri ġarritni magħha.+   Jien għejejt ngħajjat;+ Griżmejja nħanqu. Għajnejja ddgħajfu huma u jistennew lil Alla tiegħi.+   Dawk li jobogħduni għalxejn żdiedu iktar mix-xagħar taʼ rasi.+ Kotru ħafna dawk li jridu jsikktuni fil-mewt, li huma l-għedewwa tiegħi mingħajr ebda raġuni.+ Kelli rrodd dak li ma kontx ħadt b’serq.   O Alla, int sirt taf il-bluha tiegħi, U l-ħtija tiegħi mhix moħbija minnek.+   Jalla dawk li jittamaw fik ma jkollhomx għalfejn jistħu minħabba fija,+ O Mulej Sovran, Ġeħova taʼ l-armati.+ Jalla dawk li jfittxuk ma jiġux umiljati minħabba fija,+ O Alla taʼ Israel.+   Għax minħabba fik jien issaportejt it-tmaqdir,+ Wiċċi nkesa bl-umiljazzjoni.+   Sirt stranġier għal ħuti,+ U barrani għal ulied ommi.+   Għax iż-żelu għal darek kielni,+ U t-tmaqdir taʼ dawk li jmaqdruk waqaʼ fuqi.+ 10  U bkejt u somt,+ Imma dan kien taʼ tmaqdir għalija.+ 11  Meta lbist l-ilbies taʼ l-ixkora, Imbagħad sirt bħal qawl għalihom.+ 12  Dawk li joqogħdu bil-qiegħda f’bieb il-belt kienu moħħhom fija,+ U jien kont is-suġġett taʼ l-għanjiet taʼ dawk li jixorbu xorb li jsakkar.+ 13  Imma min-naħa tiegħi, jien lilek tlabt, O Ġeħova,+ Fi żmien aċċettabbli, O Alla.+ Fl-abbundanza tal-qalb tajba bl-imħabba tiegħek wiġibni u uri li int is-salvatur il-veru.+ 14  Eħlisni mill-ħama, biex ma negħriqx.+ Jalla ninħeles minn dawk li jobogħduni+ u mill-ilmijiet fondi.+ 15  Jalla n-nixxiegħa għaddejja tiġri ma ġġorrnix magħha,+ Il-fond ma jiblagħnix, U l-bir ma jagħlaqx fommu fuqi.+ 16  Wiġibni, O Ġeħova, għax il-qalb tajba bl-imħabba tiegħek hi kbira.+ Skond il-kotra tal-ħniniet tiegħek dur lejja,+ 17  U taħbix wiċċek mill-qaddej tiegħek.+ Wiġibni malajr għax qiegħed f’sitwazzjoni mwiegħra.+ 18  Ersaq qrib ruħi, u salvaha;+ Ifdini mill-għedewwa tiegħi.+ 19  Int sirt taf bit-tmaqdir, l-għajb, u l-umiljazzjoni tiegħi.+ Dawk kollha li qed jiħduha kontrija qegħdin quddiemek.+ 20  It-tmaqdir qasamli qalbi, u l-ferita ma titfejjaqx.+ U bqajt nittama li xi ħadd jissimpatizza miegħi, imma ma kien hemm ħadd;+ U li jkun hemm min ifarraġni, imma ma sibt lil ħadd.+ 21  Iżda bħala ikel tawni pjanta velenuża,+ U għall-għatx tiegħi pprovaw jagħtuni nixrob il-ħall.+ 22  Ħa ssirilhom nasba l-mejda li għandhom quddiemhom,+ U kulma kellu jkun għall-ġid tagħhom isir nassa.+ 23  Ħa jiddallmu għajnejhom sabiex ma jarawx;+ U ġiegħel lil ġenbejhom jitriegħdu l-ħin kollu.+ 24  Sawwab fuqhom il-kundanna tiegħek,+ U ħa tilħaqhom ir-rabja taħraq tiegħek.+ 25  Ħa jsir ħerba l-kamp tagħhom imdawwar bil-ħitan;+ U ħalli ħadd ma jgħammar fit-tined tagħhom.+ 26  Għax huma ġrew wara dak li int sawwatt,+ U jibqgħu jitkellmu dwar il-weġgħat taʼ dawk minfudin minnek. 27  Żid l-iżball maʼ l-iżball tagħhom,+ U ħa ma jidħlux fis-sewwa tiegħek.+ 28  Ħa jitħassru mill-ktieb tal-ħajjin+ U ma jinkitbux man-nies sewwa.+ 29  Imma jien qed insofri u nħossni muġugħ.+ Jalla tipproteġini s-salvazzjoni tiegħek, O Alla.+ 30  Jien se nfaħħar l-isem t’Alla bil-kant+ U nkabbru b’radd il-ħajr.+ 31  Lil Ġeħova, dan se jogħġbu iktar minn barri,+ Minn barri żgħir bil-qrun u b’difru maqsum.+ 32  Il-ġwejdin żgur jaraw dan u jifirħu.+ Intom li qed tfittxu lil Alla, ħa tibqaʼ ħajja qalbkom ukoll.+ 33  Għax Ġeħova qed jismaʼ lill-foqra,+ U mhux se jistmerr lill-priġunieri tiegħu stess.+ 34  Ħa jfaħħruh is-sema u l-art,+ L-ibħra u kulma jitħarrek fihom.+ 35  Għax Alla nnifsu se jsalva lil Sijon+ U jibni l-bliet taʼ Ġuda;+ U huma jgħammru hemm u jieħdu din l-art f’idejhom.+ 36  U jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu,+ U dawk li jħobbu lil ismu se jgħammru fiha.+

Noti taʼ taħt