Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Mattew 18:1-35

18  Dak il-ħin id-dixxipli resqu lejn Ġesù u qalulu: “Min tassew hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet?”+  Għalhekk, sejjaħ ħdejh tifel żgħir, qiegħdu f’nofshom,+  u qal: “Tassew ngħidilkom, Jekk ma tinbidlux u ma ssirux bħal tfal żgħar,+ żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet.+  Għalhekk, kulmin jumilja+ ruħu bħal dan it-tifel hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet;+  u kulmin jilqaʼ tifel bħal dan f’ismi jilqaʼ lili wkoll.+  Imma kulmin ifixkel lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jpoġġu l-fidi fija jkun aħjar għalih li jdendlulu m’għonqu ġebla taʼ mitħna,+ bħal dik li jdawwar ħmar, u jgħarrquh f’baħar miftuħ.+  “Gwaj għad-dinja minħabba t-tfixkil! Naturalment, tfixkil żgur li se jkun hawn,+ imma gwaj għall-bniedem li jġib it-tfixkil!+  Mela, jekk idek jew sieqek qed tfixklek, aqtagħha barra u armiha ’l bogħod minnek;+ ikun aħjar għalik li tidħol immankat jew zopp fil-ħajja milli jitfgħuk b’idejk it-tnejn jew b’saqajk it-tnejn fin-nar taʼ dejjem.+  Ukoll, jekk għajnek qed tfixklek, aqlagħha barra u armiha ’l bogħod minnek; ikun aħjar għalik li tidħol b’għajn waħda fil-ħajja milli jitfgħuk b’għajnejk it-tnejn f’Geħenna*+ tan-nar. 10  Araw li ma tistmerrux lil xi wieħed minn dawn iċ-ċkejknin; għax ngħidilkom li l-anġli tagħhom+ fis-sema dejjem jaraw wiċċ Missieri li hu fis-sema.+ 11*  —— 12  “X’taħsbu intom? Jekk raġel ikollu mitt nagħġa u tintilef waħda minnhom,+ ma jħallix hu lid-disgħa u disgħin fuq il-muntanji u jitlaq ifittex lil dik li ntilfitlu?+ 13  U jekk jirnexxilu jsibha, tassew ngħidilkom li jifraħ biha iktar milli bid-disgħa u disgħin li ma ntilfux.+ 14  Bl-istess mod, Missieri li hu fis-sema ma jridx li jinqered+ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. 15  “Ukoll, jekk ħuk jagħmel dnub, mur sibu waħdu+ u urih l-iżball tiegħu. Jekk jismaʼ minnek, tkun ksibt lura lil ħuk.+ 16  Imma jekk ma jismax, ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, sabiex kull ħaġa tkun stabbilita minn fomm żewġ xhieda jew tlieta.+ 17  Jekk ma jismax minnhom, kellem lill-kongregazzjoni. Jekk lanqas mill-kongregazzjoni ma jismaʼ, ħa jkun għalik bħal raġel mill-ġnus+ u bħal kollettur tat-taxxi.+ 18  “Tassew ngħidilkom, Kulma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kulma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema.+ 19  Tassew ngħidilkom ukoll, Jekk tnejn minnkom fuq l-art jiftiehmu bejniethom biex jitolbu dwar xi ħaġa importanti, din isseħħilhom bis-saħħa taʼ Missieri tas-sema.+ 20  Għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin flimkien f’ismi,+ jien inkun hemmhekk f’nofshom.”+ 21  Imbagħad resaq Pietru u qallu: “Mulej, kemm-il darba jistaʼ ħija jidneb kontrija u naħfirlu?+ Sa sebaʼ darbiet?”+ 22  Ġesù qallu: “Ma ngħidlekx, Sa sebaʼ darbiet, imma, Sa sebgħa u sebgħin darba.+ 23  “Huwa għalhekk li s-saltna tas-smewwiet saret bħal wieħed sultan+ li ried jirranġa l-kontijiet+ maʼ l-ilsiera tiegħu. 24  Kif beda, ġabulu raġel li kellu jagħtih għaxart elef talent [=60,000,000 dinar].* 25  Imma peress li ma kellux il-mezzi biex iħallashom lura, sidu ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu, u kulma kellu biex isir il-ħlas.+ 26  Għalhekk, l-ilsir inxteħet fl-art quddiemu u beda jgħidlu, ‘Ħu paċenzja bija u nagħtik kollox lura.’ 27  Għal dan, sid dan l-ilsir ħassu mqanqal u tħassru, ħallieh imur,+ u ħafirlu d-dejn tiegħu.+ 28  Imma dan l-ilsir ħareġ u sab lil wieħed mill-ilsiera sħabu li kellu jagħtih mitt dinar;+ ħatfu minn għonqu u beda jifgah u jgħidlu, ‘Ħallas lura dak kollu li għandek tagħti.’ 29  Għalhekk, l-ilsir sieħbu nxteħet fl-art u beda jitolbu bil-ħrara u jgħidlu: ‘Ħu paċenzja bija+ u nagħtik kollox lura.’ 30  Madankollu, hu ma riedx, imma telaq u tefgħu l-ħabs sakemm iħallas lura dak li kellu jagħtih. 31  Għalhekk, meta l-ilsiera sħabu raw x’kien ġara, iddispjaċiehom ferm u marru u għarrfu lil sidhom b’kulma kien ġara.+ 32  Imbagħad sidu bagħat għalih u qallu, ‘Ilsir mill-agħar, jien ħfirtlek dak id-dejn kollu meta tlabtni bil-ħrara. 33  Ma messekx int, mill-banda l-oħra, ġietek ħniena+ mill-ilsir sieħbek, bħalma jien ukoll ġietni ħniena minnek?’+ 34  U sidu għadab bl-ikrah+ għalih u tah f’idejn il-kalzriera sakemm iħallas lura dak kollu li kellu jagħti. 35  Hekk ukoll+ jagħmlilkom Missieri tas-sema jekk ma taħfrux minn qalbkom kull wieħed lil ħuh.”+

Noti taʼ taħt

Ara Appendiċi 2.
Ara Mt 17:21, in-nota taʼ taħt.
Dinar kien munita Rumana tal-fidda li kienet tiżen 3.85 grammi u kienet ekwivalenti għall-paga taʼ ġurnata. Qabbel Mt 20:2.