Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Marku 9:1-50

9  Iżjed minn hekk, kompla jgħidilhom: “Tassew ngħidilkom, Xi wħud minn dawk li qegħdin hawnhekk żgur ma jduqux il-mewt qabel ma jaraw is-saltna t’Alla li tkun diġà ġiet bil-qawwa.”+  Għaldaqstant, sitt ijiem wara, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, u tellagħhom waħedhom fuq muntanja għolja. U tbiddel quddiemhom,+  u ħwejġu saru jleqqu, saru bojod ferm iktar milli jistaʼ jagħmilhom bojod kwalunkwe ħassiel fuq l-art.+  Ukoll, dehrilhom Elija maʼ Mosè, u dawn kienu qed jitkellmu maʼ Ġesù.+  Għaldaqstant, Pietru qal lil Ġesù: “Rabbi,* kemm hu sew li aħna qegħdin hawnhekk! Għalhekk, ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.”+  Fil-fatt, ma kienx jaf x’se jaqbad jgħid, għax kienu beżgħanin ħafna.  U fformat sħaba li għattiethom, u ġie leħen+ minn ġos-sħaba: “Dan hu Ibni,+ il-maħbub; isimgħu minnu.”+  Madankollu, f’daqqa waħda ħarsu madwarhom u ma raw lil ħadd iktar magħhom, ħlief lil Ġesù waħdu.+  Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, ordnalhom biex ma jgħidu+ lil ħadd x’raw, sakemm Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.+ 10  U żammew il-kelma, imma ddiskutew bejniethom x’kien ifisser dan il-qawmien mill-imwiet. 11  U bdew jistaqsuh u jgħidulu: “L-iskribi għala jgħidu li l-ewwel irid jiġi+ Elija?”+ 12  Qalilhom: “Veru li Elija jiġi l-ewwel u jġedded kollox;+ imma għala hu miktub dwar Bin il-bniedem li jrid jgħaddi minn ħafna tbatijiet+ u ma jiġix stmat?+ 13  Imma jien ngħidilkom, Elija,+ fil-fatt, ġa ġie, u għamlulu kulma riedu, bħalma hu miktub dwaru.”+ 14  Issa, meta ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, innotaw folla kbira taʼ nies madwarhom u xi skribi jargumentaw magħhom.+ 15  Imma malli lemħuh, in-nies kollha baqgħu ssummati u ġrew lejh biex jilqgħuh. 16  U staqsiehom: “Fuqiex qed targumentaw magħhom?” 17  U wieħed mill-folla wieġbu: “Għalliem, ġibtlek lil ibni għax għandu spirtu mutu;+ 18  u kulfejn jaħkmu jsabbtu maʼ l-art, u t-tifel jibda joħroġ ir-ragħwa minn ħalqu u jgħażżaż snienu u jiġi bla saħħa. U għedt lid-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh, imma ma setgħux.”+ 19  Wieġeb u qalilhom: “Ja ġenerazzjoni bla fidi,+ kemm irrid indum magħkom? Kemm ħa ndum nissaportikom? Ġibuhuli.”+ 20  Għalhekk, ġabuhulu. Imma l-ispirtu, malli rah, mill-ewwel qabbad aċċessjonijiet lit-tifel, u dan waqaʼ fl-art u beda jitmiegħek bir-ragħwa ħierġa minn ħalqu.+ 21  U staqsa lil missieru: “Kemm ilu jiġrilu hekk?” Qallu: “Minn ċkunitu; 22  u sikwit jitfgħu kemm fin-nar kif ukoll fl-ilma biex jeqirdu.+ Imma jekk tistaʼ tagħmel xi ħaġa, ikollok ħniena minna u għinna.” 23  Ġesù qallu: “Dak li għedt, ‘Jekk tistaʼ’! Kollox jistaʼ jkun għal min ikollu l-fidi.”+ 24  Minnufih, missier it-tifel għajjat u qal: “Jien għandi fidi! Għinni fejn neħtieġ il-fidi!”+ 25  Issa, billi nnota li kienet ġejja folla tiġri lejhom, Ġesù ċanfar+ lill-ispirtu mhux nadif u qallu: “Ja spirtu mutu u trux, nordnalek, oħroġ minn ġo fih u tidħolx fih iżjed.” 26  U l-ispirtu ħareġ wara li għajjat u qabbad ħafna aċċessjonijiet lit-tifel;+ u dan sar qisu mejjet, tant li l-biċċa l-kbira minnhom kienu qed jgħidu: “Miet!” 27  Imma Ġesù qabdu minn idu u qajmu, u dan qam.+ 28  Għalhekk, wara li daħal ġo dar, id-dixxipli tiegħu bdew jistaqsuh waħdu: “Għala ma stajniex inkeċċuh?”+ 29  U qalilhom: “Dan it-tip b’xejn ma jistaʼ joħroġ ħlief bit-talb.”+ 30  Minn hemmhekk telqu u għaddew mill-Galilija, imma hu ma ried lil ħadd isir jaf. 31  Għax kien qed jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin, u dawn joqtluh,+ imma, minkejja li jiġi maqtul, iqum tlett ijiem wara.”+ 32  Madankollu, huma ma kinux qed jifhmu x’qed jgħid, u beżgħu jistaqsuh.+ 33  U waslu Kafarnahum. Issa, meta daħal id-dar, staqsiehom: “Fuqiex kontu qed targumentaw fit-triq?”+ 34  Huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu argumentaw bejniethom dwar min hu l-akbar.+ 35  Għalhekk, qagħad bil-qiegħda, sejjaħ lit-tnax, u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel, għandu jkun l-aħħar wieħed u l-qaddej taʼ kulħadd.”+ 36  U ħa tifel żgħir, poġġieh f’nofshom u poġġa dirgħajh madwaru u qalilhom:+ 37  “Kulmin jilqaʼ lil wieħed minn dawn it-tfal żgħar f’ismi, jilqaʼ lili; u kulmin jilqaʼ lili, ma jilqax lili biss imma wkoll lil dak li bagħatni.”+ 38  Qallu Ġwanni: “Għalliem, rajna wieħed raġel ikeċċi d-demonji f’ismek u aħna pprovajna nwaqqfuh,+ għax ma kienx qed jakkumpanjana.”+ 39  Imma Ġesù qal: “Tipprovawx twaqqfuh, għax m’hemm ħadd li jagħmel għemil setgħan f’ismi u ftit wara jkollu l-ħila jżeblaħni;+ 40  għax min mhux kontra tagħna hu favur tagħna.+ 41  Għax kulmin jagħtikom tazza+ ilma x’tixorbu minħabba li intom taʼ Kristu,+ tassew ngħidilkom, żgur li ma jitlifx il-premju tiegħu. 42  Imma kulmin ifixkel lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu, ikun aħjar għalih jekk idawrulu m’għonqu ġebla taʼ mitħna, bħal dik li jdawwar ħmar, u jitfgħuh il-baħar.+ 43  “U jekk idek tfixklek, aqtagħha barra; ikun aħjar għalik li tidħol immankat fil-ħajja milli tmur b’idejk it-tnejn f’Geħenna,* fin-nar li ma jistax jintefa.+ 44*  —— 45  U jekk sieqek tfixklek, aqtagħha barra; ikun aħjar għalik li tidħol zopp+ fil-ħajja milli jixħtuk b’saqajk it-tnejn f’Geħenna.+ 46  —— 47  U jekk għajnek tfixklek, armiha;+ ikun aħjar għalik li tidħol b’għajn waħda fis-saltna t’Alla milli jixħtuk b’għajnejk it-tnejn f’Geħenna,+ 48  fejn id-dud tagħhom ma jmutx u n-nar ma jintefiex.+ 49  “Għax kulħadd irid jiġi mmellaħ+ bin-nar. 50  Il-melħ hu eċċellenti; imma jekk il-melħ jitlef it-togħma tiegħu, biex se tħawruh?+ Ħa jkollkom il-melħ+ fikom infuskom, u żommu l-paċi+ bejnietkom.”

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, “Għalliem.”
Ara Appendiċi 2.
Ara Mt 17:21, in-nota taʼ taħt. F’vers 46 ukoll.