Luqa 8:1-56

8  Ftit wara, beda jivvjaġġa minn belt għal belt u minn raħal għal raħal, jippriedka u jxandar l-​aħbar tajba tas-​saltna t’Alla.+ U miegħu kien hemm it-​tnax,  u ċerti nisa+ li kien fejjaqhom mill-​ispirti mill-​agħar u mill-​mard, Marija li jgħidulha l-​Maddalena u li minnha kienu ħarġu sebaʼ demonji,+  u Ġwanna+ mart Ħuża, li kien jieħu ħsieb dar Erodi, u Susanna u ħafna nisa oħrajn, li kienu jaqduhom minn dak li kellhom.  Issa, meta nġabret folla kbira maʼ dawk li kienu marru ħdejh minn belt wara l-​oħra, hu kellimhom permezz taʼ tixbiha:+  “Wieħed raġel ħareġ jiżraʼ ż-​żerriegħa tiegħu. U waqt li kien qed jiżraʼ, ftit minnha waqgħet fil-​ġenb tat-​triq u ntrifset, u l-​għasafar tas-​sema kiluha.+  Ftit minnha ġiet fuq il-​blat, u, wara li nibtet, nixfet għax ma kellhiex tira.+  Ftit minnha waqgħet qalb ix-​xewk, u x-​xewk li kiber magħha ħonoqha.+  Ftit minnha waqgħet f’ħamrija tajba, u, wara li nibtet, għamlet frott għal mitt darba.”+ Kif qal dan, għolla leħnu u qal: “Min għandu widnejn biex jismaʼ, ħa jismaʼ.”+  Imma d-​dixxipli tiegħu bdew jistaqsuh x’kienet tfisser din it-​tixbiha.+ 10  Qalilhom: “Lilkom hu mogħti li tifhmu s-​sigrieti sagri tas-​saltna t’Alla, imma lill-​oħrajn inkellimhom bit-​tixbihat,+ sabiex, għalkemm iħarsu, iħarsu għalxejn, u, għalkemm jisimgħu, ma jifhmux.+ 11  Issa t-​tixbiha+ tfisser dan: Iż-​żerriegħa hi l-​kelma t’Alla.+ 12  Dawk fil-​ġenb tat-​triq huma dawk li jkunu semgħu,+ imbagħad jiġi x-​Xitan+ u jiħdilhom il-​kelma minn qlubhom biex ma jemmnux u jiġu salvati.+ 13  Dawk taʼ fuq il-​blat huma dawk li meta jisimgħu l-​kelma jilqgħuha bil-​ferħ, imma dawn m’għandhomx għeruq; jemmnu għal xi żmien, imma fi żmien taʼ prova jaqgħu.+ 14  Rigward dawk li waqgħu qalb ix-​xewk, dawn huma dawk li jkunu semgħu, imma, peress li jinġarru mill-​ansjetajiet u mir-​rikkezzi u mill-​pjaċiri+ taʼ din il-​ħajja, jinħonqu għalkollox u ma jwasslu xejn għall-​perfezzjoni.+ 15  Rigward dawk li waqgħu f’ħamrija tajba, dawn huma dawk li, wara li jisimgħu l-​kelma b’qalb+ nobbli u tajba, iżommuha u jagħtu l-​frott bis-​sabar.+ 16  “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’xi reċipjent jew ipoġġih taħt is-​sodda, imma jpoġġih fuq gandlier, biex dawk li jidħlu ġewwa jaraw id-​dawl.+ 17  Għax m’hemm xejn mistur+ li mhux se jintwera, u m’hemm xejn moħbi bil-​għaqal li qatt m’hu se jsir magħruf u li qatt m’hu se joħroġ fil-​beraħ.+ 18  Għalhekk, oqogħdu attenti kif tisimgħu; għax kulmin għandu, jingħatalu iktar,+ imma kulmin m’għandux, jittiħidlu saħansitra dak li jimmaġina li għandu.”+ 19  Issa ommu u ħutu+ ġew fejn kien hu, imma ma setgħux jersqu ħdejh minħabba l-​folla.+ 20  Madankollu, xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin barra u jridu jarawk.”+ 21  Hu wieġeb u qalilhom: “Ommi u ħuti huma dawn li jisimgħu l-​kelma t’Alla u jagħmluha.”+ 22  Jum minnhom hu u d-​dixxipli tiegħu telgħu f’dgħajsa u qalilhom: “Ejja naqsmu għan-​naħa l-​oħra taʼ l-​għadira.” Għalhekk, telqu.+ 23  Imma huma u sejrin marret għajnu bih. Issa qam riefnu qawwi fuq l-​għadira, u beda jidħlilhom ħafna ilma u kienu fil-​periklu.+ 24  Fl-aħħar resqu lejh u qajmuh u qalulu: “Mgħallem, Mgħallem, se nintilfu!”+ Hu qam u ċanfar+ ir-​riħ u l-​furja taʼ l-​ilma, u dawn battew, u waqgħet kalma. 25  Imbagħad qalilhom: “Fejn hi l-​fidi tagħkom?” Imma huma nħakmu minn biżaʼ kbir, u mistagħġbin bdew jgħidu lil xulxin: “Dan min hu, mela, għax jordna saħansitra lill-​irjieħ u l-​ilma, u dawn jobduh?”+ 26  U waslu fix-​xatt taʼ l-​art tal-​Gerasin, li qiegħda faċċata tal-​Galilija.+ 27  Issa, malli niżel l-​art, iltaqaʼ miegħu raġel mill-​belt li kellu d-​demonji. U dan kien ilu żmien twil ma jilbes ħwejjeġ fuqu, u ma kienx joqgħod id-​dar imma qalb l-​oqbra.+ 28  Malli lemaħ lil Ġesù, għajjat u nxteħet quddiemu u b’leħen għoli qallu: “X’għandi x’naqsam miegħek,+ Ġesù, Bin Alla l-​Iktar Għoli? Nitolbok, titturmentanix.”+ 29  (Għax hu kien ordna lill-​ispirtu mhux nadif biex joħroġ mir-​raġel li kien ilu maħkum minnu żmien twil.+ Għal darba wara l-​oħra dan kien ġie marbut bil-​ktajjen maʼ saqajh u idejh u mgħasses sew, imma kien ikisser l-​irbit u jittieħed mid-​demonju fl-​imwarrab.) 30  Staqsieh Ġesù: “X’jismek?” Qallu: “Leġjun,” għax kienu daħlu fih ħafna demonji.+ 31  U bdew jitolbuh bil-​ħrara+ biex ma jordnalhomx imorru fl-​abbiss.+ 32  Issa fuq il-​muntanja kien hemm merħla kbira taʼ ħnieżer+ jirgħu; għalhekk, talbuh bil-​ħrara biex iħallihom jidħlu fihom.+ U hu ħalliehom. 33  Imbagħad id-​demonji ħarġu mir-​raġel u daħlu fil-​ħnieżer, u l-​merħla qabżet minn fuq l-​irdum għal ġo l-​għadira u għerqet.+ 34  Imma meta r-​rgħajja raw dak li ġara, ħarbu u xerrdu l-​aħbar mal-​belt u l-​kampanja.+ 35  Imbagħad in-​nies ġew jaraw x’kien ġara, u ġew ħdejn Ġesù u sabu r-​raġel, li minnu kienu ħarġu d-​demonji, liebes u b’moħħu f’loku, bil-​qiegħda ħdejn saqajn Ġesù; u mtlew bil-​biżaʼ.+ 36  Dawk li raw x’kien ġara qalulhom kif tfejjaq ir-​raġel maħkum mid-​demonji.+ 37  Għalhekk, il-​kotra kollha mill-​inħawi taʼ l-​art tal-​Gerasin talbuh jitbiegħed minnhom, għax inħakmu minn biżaʼ kbir.+ Imbagħad telaʼ fid-​dgħajsa u telaq. 38  Madankollu, ir-​raġel li minnu kienu ħarġu d-​demonji beda jitolbu bil-​ħniena biex jibqaʼ miegħu; imma hu bagħtu u qallu:+ 39  “Mur lura d-​dar, u ibqaʼ rrakkonta x’għamel miegħek Alla.”+ Għaldaqstant, dan telaq u xandar mal-​belt kollha x’għamel miegħu Ġesù.+ 40  Meta Ġesù wasal lura, il-​folla laqgħetu b’qalb tajba, għax kulħadd kien qed jistennieh.+ 41  Imma, ara! Ġie raġel li kien jismu Ġajru, u dan kien uffiċjal li jippresiedi fis-​sinagoga. U nxteħet f’riġlejn Ġesù u beda jitolbu bil-​ħrara biex imur għandu,+ 42  għax l-​unika tifla li kellu, taʼ madwar tnax-il sena, kienet qed tmut.+ Hu u sejjer, il-​folol bdew irossu fuqu.+ 43  U kien hemm mara li kienet ilha tnax-il sena tbati bi tnixxija taʼ demm+ u ħadd ma setaʼ jfejjaqha;+ 44  din resqet minn warajh u messitlu t-​tarf+ tal-​libsa,+ u t-​tnixxija tad-​demm waqfitilha minnufih.+ 45  Għalhekk, Ġesù qal: “Min messni?”+ Meta kulħadd beda jiċħad, Pietru qallu: “Mgħallem, il-​folol qed jagħfsu fuqek u jrossuk.”+ 46  Iżda Ġesù qal: “Xi ħadd messni, għax ħassejt li ħarġet qawwa+ minni.”+ 47  Meta rat li kien induna biha, il-​mara ġiet b’rogħda fuqha, inxteħtet quddiemu, u qalet quddiem kulħadd għala messitu u kif tfejqet minnufih.+ 48  Imma hu qalilha: “Binti, il-​fidi tiegħek fejqitek;+ mur fil-​paċi.”+ 49  Waqt li kien għadu jitkellem, ġie rappreżentant taʼ l-​uffiċjal li jippresiedi fis-​sinagoga u qal: “Bintek mietet; tħabbtux iktar lill-​għalliem.”+ 50  Malli semaʼ dan, Ġesù wieġbu: “Tibżax, biss uri l-​fidi,+ u hi tiġi salvata.” 51  Meta wasal id-​dar ma ħalla lil ħadd jidħol miegħu ħlief lil Pietru u lil Ġwanni u lil Ġakbu u lil missier u omm it-​tifla.+ 52  Imma n-​nies kollha kienu qed jibku u jħabbtu fuq sidirhom bin-​niket minħabba fiha. Għalhekk, qal: “Tibqgħux tibku,+ għax mhix mejta imma rieqda.”+ 53  Għal dan, bdew jiddieħqu bih, għax kienu jafu li kienet mietet.+ 54  Imma qabadha minn idha u b’leħen għoli qalilha: “Tifla, qum!”+ 55  U l-​ispirtu tagħha+ ġie lura, u qamet+ minnufih, u ordna li tingħata xi ħaġa x’tiekol.+ 56  Il-ġenituri tagħha ma kinux jafu x’se jaqbdu jagħmlu bil-​ferħ; imma hu qalilhom biex ma jgħidu lil ħadd x’kien ġara.+

Noti taʼ taħt