Luqa 4:1-44

4  Issa Ġesù, mimli bl-​ispirtu qaddis, telaq mill-​Ġordan u ttieħed mill-​ispirtu fix-​xagħri+  għal erbgħin jum,+ u ġie ttantat+ mix-​Xitan. Iktar minn hekk, ma kiel xejn f’dawk il-​jiem, u għalhekk, meta spiċċaw, qabdu l-​ġuħ.  Għal dan, ix-​Xitan qallu: “Jekk int bin Alla, għid lil din il-​ġebla ssir ħobża.”  Imma Ġesù wieġbu: “Hu miktub, ‘Il-​bniedem mhux bil-​ħobż biss jgħix.’”+  Imbagħad tellgħu u wrieh is-​saltniet kollha taʼ l-​art abitata f’ħakka t’għajn;  u x-​Xitan qallu: “Nagħtik l-​awtorità+ fuq dawn kollha, u l-​glorja tagħhom, għax ngħatat lili, u jien nagħtiha lil min irrid.+  Għalhekk, jekk tagħmel att taʼ qima+ quddiemi, kollha tkun tiegħek.”  Ġesù wieġeb u qallu: “Hu miktub, ‘Qim lil Ġeħova Alla tiegħek,+ u lilu biss agħti servizz sagru.’”+  Issa ħadu Ġerusalemm u tellgħu fuq l-​ogħla ħajt+ tat-​tempju u qallu: “Jekk int bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel;+ 10  għax hu miktub, ‘Hu jagħti kmand dwarek lill-​anġli tiegħu biex iħarsuk,’+ 11  u, ‘Huma jġorruk fuq idejhom, biex ma taħbatx sieqek maʼ xi ġebla.’”+ 12  Ġesù wieġeb u qallu: “Jingħad, ‘Tgħaddix lil Ġeħova Alla tiegħek minn prova.’”+ 13  Għalhekk, meta temm it-​tentazzjoni kollha, ix-​Xitan telaq minn ħdejh sakemm isib ħin konvenjenti ieħor.+ 14  Issa Ġesù mar lura l-​Galilija+ bil-​qawwa taʼ l-​ispirtu. U maʼ dawk l-​inħawi kollha xtered kliem sabiħ dwaru.+ 15  Ukoll, beda jgħallem fis-​sinagogi tagħhom, onorat minn kulħadd.+ 16  U ġie Nazaret,+ fejn kien trabba; u, kif kien imdorri jagħmel f’jum is-​Sabat,* daħal fis-​sinagoga+ u qam bil-​wieqfa biex jaqra. 17  Għalhekk, newlulu r-​romblu tal-​profeta Isaija, u fetaħ ir-​romblu u sab fejn kien hemm miktub: 18  “L-​ispirtu+ taʼ Ġeħova qiegħed fuqi, għax Hu dilikni biex inxandar aħbar tajba lill-​foqra, bagħatni nippriedka l-​ħelsien lill-​imjassrin u l-​għoti tad-​dawl lill-​għomja, biex neħles lill-​imgħakksin,+ 19  biex nippriedka s-​sena aċċettabbli+ mingħand Ġeħova.” 20  Imbagħad gerbeb ir-​romblu, newlu lura lill-​qaddej u qagħad bil-​qiegħda; u fis-​sinagoga kulħadd kien b’għajnejh imsammrin fuqu. 21  U beda jgħidilhom: “Illum twettqet+ din l-​iskrittura li għadkom kemm smajtu.” 22  U huma lkoll bdew jagħtu xiehda favorevoli dwaru u jistagħġbu bil-​kliem ħelu+ li ħareġ minn fommu, u bdew jgħidu: “Dan mhux bin Ġużeppi?”+ 23  Għal dan, qalilhom: “Bla dubju tapplikaw din it-​tixbiha għalija, ‘Tabib,+ fejjaq lilek innifsek. Dak+ li smajna li ġara f’Kafarnahum+ agħmlu wkoll hawnhekk f’pajjiżek.’”+ 24  Iżda qalilhom: “Tassew ngħidilkom li ebda profeta m’hu aċċettat f’pajjiżu. 25  Per eżempju, ngħidilkom il-​verità, Kien hemm ħafna romol f’Israel fi żmien Elija, meta s-​sema ngħalaq tliet snin u sitt xhur u waqaʼ ġuħ kbir fuq l-​art kollha,+ 26  imma Elija ma ntbagħat għand ħadd minnhom ħlief għand armla f’Sarefat+ fl-​art taʼ Sidon. 27  Ukoll, kien hemm ħafna mġiddmin f’Israel fi żmien il-​profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mnaddaf, ħlief Nagħman is-​Sirjan.”+ 28  Issa kulmin kien fis-​sinagoga u semaʼ dan imtela bir-​rabja;+ 29  u qamu u ħarġuh barra l-​belt, u ħaduh f’xifer il-​muntanja, li belthom kienet mibnija fuqha, sabiex jitfgħuh minn hemmhekk għal isfel.+ 30  Imma hu għadda minn ġo nofshom u baqaʼ sejjer.+ 31  U niżel Kafarnahum,+ belt tal-​Galilija. U beda jgħallimhom f’jum is-​Sabat; 32  u stagħġbu bil-​mod kif għallimhom,+ għax kien jitkellem b’awtorità.+ 33  Issa fis-​sinagoga kien hemm raġel li fih kellu spirtu,+ demonju mhux nadif, u għajjat b’leħen għoli: 34  “Ah! X’għandna x’naqsmu miegħek,+ Ġesù n-​Nazzarenu?+ Ġejt biex teqridna? Jien naf+ eżatt min int, il-​Qaddis t’Alla.”+ 35  Imma Ġesù ċanfru u qallu: “Iskot, u oħroġ minnu.” Għalhekk, wara li tefaʼ lir-​raġel maʼ l-​art f’nofshom, id-​demonju ħareġ minnu bla ma weġġgħu.+ 36  Għal dan, kulħadd baqaʼ mistagħġeb, u bdew jgħidu lil xulxin: “Dan xi kliem hu? Għax jordna b’awtorità u b’qawwa lill-​ispirti mhux nodfa u dawn joħorġu!”+ 37  U l-​aħbar dwaru baqgħet tixtered f’kull rokna taʼ dawk l-​inħawi.+ 38  Wara li qam u ħareġ mis-​sinagoga daħal id-​dar taʼ Xmun. Issa l-​kunjata taʼ Xmun kienet maħkuma minn deni qawwi, u talbuh jgħinha.+ 39  Għalhekk, resaq fuqha u ċanfar lid-​deni,+ u d-​deni ħallieha. Minnufih hi qamet u bdiet taqdihom.+ 40  Imbagħad x’ħin ix-​xemx kienet nieżla, dawk kollha li kellhom nies morda b’mard differenti ġabuhomlu. U kien ifejjaqhom+ billi jqiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom. 41  Ukoll, minn ħafna nies kienu joħorġu d-​demonji,+ jgħajtu u jgħidu: “Int l-​Iben+ t’Alla.” Imma kien iċanfarhom u ma jħallihomx jitkellmu,+ għax kienu jafu+ li hu l-​Kristu.+ 42  Madankollu, meta sebaħ, ħareġ u mar f’post imwarrab.+ Imma l-​folol bdew ifittxuh kullimkien u waslu sal-​post fejn kien, u pprovaw iżommuh biex ma jitilqilhomx. 43  Imma hu qalilhom: “Irrid inxandar l-​aħbar tajba tas-​saltna t’Alla lil bliet oħrajn ukoll, għax għal dan intbgħatt.”+ 44  Għaldaqstant, mar jippriedka fis-​sinagogi tal-​Lhudija.+

Noti taʼ taħt

Is-Sabat kien minn inżul ix-​xemx tal-​Ġimgħa sa nżul ix-​xemx tas-​Sibt. Ara Eżo 16:23, in-​nota taʼ taħt.