Luqa 2:1-52

2  Issa f’dawk il-​jiem ħareġ digriet+ mingħand Ċesari Awgustu biex tiġi reġistrata l-​art abitata kollha;  (din l-​ewwel reġistrazzjoni saret meta Kirinu kien gvernatur tas-​Sirja;)  u n-​nies kollha vvjaġġaw, kulħadd lejn beltu, biex jiġu reġistrati.+  Naturalment, Ġużeppi wkoll telaʼ mill-​Galilija, mill-​belt taʼ Nazaret, għal-​Lhudija, lejn il-​belt taʼ David, li jisimha Betlehem,+ peress li kien membru tad-​dar u l-​familja taʼ David,+  biex jiġi reġistrat maʼ Marija+ li ngħatatlu fiż-​żwieġ, kif kien imwiegħed,+ u li fil-​preżent kienet tqila.+  Waqt li kienu hemmhekk, għalqilha ż-​żmien.  U wildet lil binha, l-​ewwel imwieled,+ u fisqietu u medditu f’maxtura,+ għax ma kienx hemm post għalihom fil-​lukanda.  Kien hemm ukoll f’dak l-​istess pajjiż xi rgħajja, li kienu jgħixu barra, għassa bil-​lejl maʼ l-​imrieħel tagħhom.  U f’daqqa waħda l-​anġlu+ taʼ Ġeħova ġie ħdejhom, u iddiet madwarhom il-​glorja+ taʼ Ġeħova, u beżgħu ħafna. 10  Imma l-​anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax, ara! Qed inxandrilkom aħbar tajba taʼ ferħ kbir li se jkollhom in-​nies kollha,+ 11  għax illum, fil-​belt taʼ David,+ twildilkom Salvatur+ li hu Kristu l-​Mulej.+ 12  U dan hu sinjal għalikom: issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura.” 13  U f’daqqa waħda maʼ l-​anġlu dehret kotra mill-​armata tas-​sema,+ ifaħħru lil Alla+ u jgħidu: 14  “Glorja lil Alla fl-​ogħla postijiet tas-​smewwiet,+ u paċi+ fuq l-​art fost il-​bnedmin taʼ rieda tajba.”+ 15  Għalhekk, meta l-​anġli telqu minn ħdejhom u marru fis-​sema, ir-​rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejja mmorru dritt Betlehem u naraw dak li ġara u li għarrfilna Ġeħova.”+ 16  U marru bl-​għaġla u sabu lil Marija kif ukoll lil Ġużeppi, u t-​tarbija mimduda fil-​maxtura. 17  Meta raw it-​tarbija, bdew jgħidu dak li ntqalilhom dwar dan it-​tifel. 18  U dawk kollha li semgħu stagħġbu bl-​affarijiet li qalulhom ir-​rgħajja, 19  imma Marija baqgħet tgħożż dan il-​kliem kollu u tasal għal konklużjonijiet f’qalbha.+ 20  Imbagħad ir-​rgħajja marru lura, jigglorifikaw u jfaħħru lil Alla għal dak kollu li semgħu u raw bħalma kien intqalilhom. 21  Issa, meta għaddew it-​tmint ijiem+ biex jagħmlulu ċ-​ċirkonċiżjoni,+ semmewh Ġesù,+ l-​isem imsemmi mill-​anġlu qabel ma tnissel fil-​ġuf.+ 22  Ukoll, meta għaddewlhom il-​jiem tal-​purifikazzjoni+ skond il-​liġi taʼ Mosè, tellgħuh Ġerusalemm biex jippreżentawh lil Ġeħova, 23  bħalma hu miktub fil-​liġi taʼ Ġeħova: “Kull tifel li jiftaħ il-​ġuf ikun imqaddes lil Ġeħova,”+ 24  u biex joffru sagrifiċċju skond dak li jingħad fil-​liġi taʼ Ġeħova: “Par gamiem jew żewġ bċieċen.”+ 25  U, ara! Kien hemm f’Ġerusalemm raġel li kien jismu Simegħon, u dan kien raġel sewwa li jibżaʼ minn Alla, jistenna l-​konsolazzjoni taʼ Israel,+ u l-​ispirtu qaddis kien fuqu. 26  Iktar minn hekk, kien ġie rivelat lilu b’mod divin mill-​ispirtu qaddis li ma kellux jara l-​mewt qabel ma jara lill-​Kristu+ taʼ Ġeħova. 27  Bil-qawwa taʼ l-​ispirtu+ issa daħal fit-​tempju; u kif il-​ġenituri daħlu biċ-​ċkejken Ġesù biex jagħmlulu skond id-​drawwa tal-​liġi,+ 28  ħadu f’dirgħajh u bierek lil Alla u qal: 29  “Issa, Mulej Sovran, qed tħalli lill-​ilsir tiegħek imur ħieles fil-​paċi+ skond dak li għedt; 30  għax għajnejja raw il-​mezz tiegħek taʼ salvazzjoni+ 31  li int ipprovdejt quddiem il-​popli kollha,+ 32  dawl+ biex ineħħi l-​velu+ lill-​ġnus+ u glorja tal-​poplu tiegħek Israel.” 33  U missieru u ommu baqgħu skantati b’dak li kien qed jintqal dwaru. 34  Ukoll, Simegħon berikhom, imma qal lil Marija ommu: “Ara! Hu jitqiegħed għall-​waqgħa+ u l-​qawma mill-​ġdid taʼ ħafna f’Israel+ u bħala sinjal biex jitkellmu kontrih+ 35  (iva, xabla twila se tinfidlek ruħek),+ sabiex jinkixef l-​irraġunar taʼ ħafna qlub.”+ 36  Issa kien hemm Anna, profetessa, bint Fanwel, mit-​tribù t’Aser (din il-​mara kienet imdaħħla sew fiż-​żmien, u kienet għexet maʼ żewġha sebaʼ snin minn meta kienet verġni, 37  u issa kienet armla+ t’erbgħa u tmenin sena), u din qatt ma kienet tonqos mit-​tempju biex tagħti servizz sagru lejl u nhar+ bis-​sawm u bit-​talb. 38  U dak il-​ħin stess resqet qrib u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem dwar it-​tifel maʼ dawk kollha li kienu qed jistennew il-​ħelsien taʼ Ġerusalemm.+ 39  Imbagħad meta wettqu dak kollu li titlob il-​liġi+ taʼ Ġeħova, marru lura l-​Galilija lejn belthom Nazaret.+ 40  U t-​tifel kompla jikber u jissaħħaħ+ u jimtela bl-​għerf, u l-​approvazzjoni t’Alla+ baqgħet fuqu. 41  Issa l-​ġenituri tiegħu kienu mdorrijin li minn sena għal sena jmorru Ġerusalemm+ għall-​festa tal-​Qbiż. 42  U meta kellu tnax-il sena, telgħu skond id-​drawwa+ tal-​festa 43  u baqgħu hemmhekk il-​ġranet kollha. Imma meta kienu sejrin lura, it-​tfajjel Ġesù baqaʼ warajhom Ġerusalemm u l-​ġenituri tiegħu ma indunawx. 44  Billi immaġinaw li kien mal-​ġemgħa li kienet qed tivvjaġġa magħhom, imxew distanza taʼ jum+ u mbagħad bdew ifittxuh fost il-​qraba u l-​ħbieb. 45  Imma, peress li ma sabuhx, marru lura Ġerusalemm ifittxuh bir-​reqqa. 46  Wara tlett ijiem sabuh fit-​tempju+ bil-​qiegħda f’nofs l-​għalliema, jismagħhom u jistaqsihom. 47  Imma dawk kollha li kienu qed jisimgħuh baqgħu mistagħġbin b’kemm kien jifhem u bit-​tweġibiet tiegħu.+ 48  Issa, meta rawh, baqgħu skantati u ommu qaltlu: “Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna qed infittxuk qisna rjus maqtugħa.” 49  Imma qalilhom: “Għalfejn fittixtuni? Ma kontux tafu li għandi nkun f’dar Missieri?”+ 50  Madankollu, ma fehmux dak li qalilhom.+ 51  Imbagħad niżel magħhom u ġie Nazaret, u baqaʼ sottomess lejhom.+ U ommu baqgħet iżżomm dan il-​kliem kollu f’qalbha.+ 52  U Ġesù baqaʼ javanza fl-​għerf+ u fl-​iżvilupp fiżiku u approvat minn Alla u mill-​bnedmin.+

Noti taʼ taħt