Atti 22:1-30

22  “Irġiel, aħwa+ u missirijiet, issa isimgħuni nagħmel id-​difiża+ tiegħi.”  (Meta semgħuh ikellimhom bil-​lingwa Ebrajka,+ iktar qagħdu kwieti, u hu qal:)  “Jien Lhudi,+ imwieled Tarsu taċ-​Ċiliċja,+ imma mgħallem f’din il-​belt f’riġlejn Gamaljel,+ istruwit biex inħares b’mod strett+ il-​Liġi taʼ l-​antenati, u jien żeluż+ għal Alla bħalkom ilkoll illum.  U jien ippersegwitajt għall-​mewt din it-​Triq,+ u rbatt u tfajt fil-​ħabsijiet+ kemm irġiel u kemm nisa,  bħalma jistgħu jixhduli l-​qassis il-​kbir u l-​assemblea kollha tax-​xjuħ.+ Mingħandhom ħadt ukoll ittri+ għall-​aħwa f’Damasku, u kont fi triqti biex anki lil dawk li kienu hemmhekk inġibhom marbutin Ġerusalemm biex jiġu kastigati.  “Imma kif kont qed nivvjaġġa u noqrob lejn Damasku, f’daqqa waħda, madwar nofsinhar, idda madwari dawl kbir mis-​sema,+  u waqajt fl-​art u smajt leħen jgħidli, ‘Sawl, Sawl, għala qed tippersegwitani?’+  Wiġibt, ‘Min int, Mulej?’ U qalli, ‘Jien Ġesù n-​Nazzarenu, li int qed tippersegwita.’+  Issa l-​irġiel li kienu miegħi+ rawh id-​dawl imma ma semgħux il-​leħen taʼ min kien qed ikellimni.+ 10  Għal dak il-​kliem għedtlu, ‘X’għandi nagħmel,+ Mulej?’ Il-​Mulej qalli, ‘Qum, mur Damasku, u hemmhekk jintqallek kulma hu deċiż li għandek tagħmel.’+ 11  Imma peress li ma stajt nara xejn minħabba l-​glorja taʼ dak id-​dawl, wasalt Damasku mmexxi minn id dawk li kienu miegħi.+ 12  “Issa Ananija, wieħed raġel devot skond il-​Liġi, u li dwaru jitkellmu tajjeb+ il-​Lhud kollha li joqogħdu hemmhekk, 13  ġie għandi u qagħad bil-​wieqfa ħdejja u qalli, ‘Sawl, ħija, ħu lura d-​dawl!’+ U ħarist ’il fuq lejh dak il-​ħin stess. 14  U qalli, ‘L-​Alla taʼ missirijietna+ għażlek+ biex issir taf ir-​rieda tiegħu u tara+ lill-​Ġust+ u tismaʼ leħen fommu,+ 15  għax int se tkun xhud tiegħu għall-​bnedmin kollha taʼ dak li rajt u smajt.+ 16  U issa għala qed titnikker? Qum, tgħammed+ u aħsel+ dnubietek billi ssejjaħ ismu.’+ 17  “Imma meta mort lura Ġerusalemm+ u kont qed nitlob fit-​tempju, intlift f’estasi+ 18  u rajt lill-​Mulej jgħidli, ‘Għaġġel u fittex oħroġ minn Ġerusalemm, għax m’humiex se jaqblu+ max-​xiehda tiegħek dwari.’ 19  U jien għedtlu, ‘Mulej, huma stess jafu tajjeb li jien kont nixħet il-​ħabs+ u nsawwat f’sinagoga wara l-​oħra lil dawk li jemmnu fik;+ 20  u meta kien qed jixxerred demm Stiefnu,+ ix-​xhud tiegħek, jien ukoll kont preżenti, napprova+ lil dawk li kienu qed joqtluh, waqt li qgħadtilhom għassa maʼ ħwejjiġhom.’ 21  Iżda hu qalli, ‘Mur, għax jien se nibagħtek għand ġnus ’il bogħod.’”+ 22  Issa huma baqgħu jisimgħuh sa dan il-​kliem, imbagħad għollew leħinhom u bdew jgħidu: “Neħħi lil dan ir-​raġel mid-​dinja, għax ma kienx jistħoqqlu jgħix!”+ 23  U peress li kienu qed jgħajtu u jitfgħu ħwejjiġhom ’l hemm u ’l hawn u jwaddbu t-​trab fl-​arja,+ 24  il-kmandant militari ordna li jinġieb fil-​kwartieri tas-​suldati u qal li kellu jiġi interrogat bis-​swat biex ikun jaf eżatt għala kienu qed jgħajtu+ kontrih b’dan il-​mod. 25  Imma meta kienu rabtuh biex jagħtuh bil-​frosta, Pawlu qal lill-​fizzjal taʼ l-​armata li kien wieqaf hemmhekk: “Skond il-​liġi, tistgħu ssawtu raġel Ruman+ li m’huwiex kundannat?” 26  Malli l-​fizzjal taʼ l-​armata semaʼ dan, mar għand il-​kmandant militari u rrapportalu u qallu: “X’bi ħsiebek tagħmel? Għax dan ir-​raġel Ruman.” 27  Għalhekk, il-​kmandant militari resaq lejh u qallu: “Għidli, Int Ruman?”+ Hu qallu: “Iva.” 28  Il-kmandant militari wieġbu: “Jien xtrajt dawn id-​drittijiet taʼ ċittadin b’kemxa flus ġmielha.” Qallu Pawlu: “U jien twilidt+ bihom.” 29  Għalhekk, l-​irġiel li kienu se jinterrogawh bit-​tortura warrbu minn ħdejh minnufih; u l-​kmandant militari beżaʼ malli sar jaf li kien Ruman+ peress li kien rabtu. 30  Imbagħad l-​għada, billi xtaq ikun jaf eżatt għala kien qed jiġi akkużat mil-​Lhud, ħallu mill-​irbit u ordna li jinġemgħu flimkien il-​qassisin ewlenin u s-​Sinedriju kollu. U niżżel lil Pawlu u qiegħdu f’nofshom.+

Noti taʼ taħt