Atti 13:1-52

13  Issa f’Antjokja kien hemm xi profeti+ u għalliema fil-​kongregazzjoni lokali, Barnaba kif ukoll Simgħon li kienu jgħidulu Niger, u Luċju+ minn Ċirene, u Manahen li kien tgħallem m’Erodi, il-​ħakkiem tad-​distrett, u Sawl.  Waqt li kienu qed jaqdu pubblikament+ lil Ġeħova u jsumu, l-​ispirtu qaddis qal: “Minn dawn kollha warrbuli lil Barnaba u lil Sawl+ għax-​xogħol li sejjaħtilhom għalih.”  Imbagħad samu u talbu u qiegħdu idejhom+ fuqhom u ħallewhom imorru.  Għaldaqstant, mibgħutin mill-​ispirtu qaddis, dawn l-​irġiel niżlu Selewkja, u minn hemmhekk salpaw lejn Ċipru.  U meta waslu Salamina bdew ixandru l-​kelma t’Alla fis-​sinagogi tal-​Lhud. Magħhom kien hemm ukoll Ġwanni+ biex jgħinhom.  Meta kienu qasmu l-​gżira kollha sa Pafos, iltaqgħu maʼ wieħed raġel, saħħâr, profeta falz,+ Lhudi li kien jismu Bar-Jesu,  u dan kien mal-​prokonslu Serġju Pawlu, raġel intelliġenti. Dan sejjaħ lil Barnaba u lil Sawl lejh u, mimli ħeġġa, fittex li jismaʼ l-​kelma t’Alla.  Imma Elima s-​saħħâr (fil-fatt, hekk jiġi tradott ismu) beda jopponihom+ u jipprova jbiegħed lill-​prokonslu mill-​fidi.  Sawl, li jismu wkoll Pawlu, mimli bl-​ispirtu qaddis, ħares fiss lejh 10  u qallu: “Ja bniedem mimli b’kull xorta taʼ qerq u b’kull xorta taʼ viljakkerija, ja bin ix-​Xitan,+ ja għadu taʼ kulma hu sewwa, m’intix se tieqaf tgħawweġ it-​triqat dritti taʼ Ġeħova? 11  Mela, ara, id Ġeħova tilħqek, u int tagħma u għal xi żmien ma tarax id-​dawl tax-​xemx.” Minnufih waqgħu fuqu ċpar oħxon u dlam, u beda jdur u jfittex lil min imexxih minn idu.+ 12  Imbagħad, malli ra x’kien ġara, il-​prokonslu+ emmen, għax baqaʼ mgħaġġeb bit-​tagħlim taʼ Ġeħova. 13  Issa, Pawlu u sħabu telqu bil-​baħar minn Pafos u waslu Perga fil-​Pamfilja.+ Imma Ġwanni+ telaqhom u mar lura+ Ġerusalemm. 14  Madankollu, minn Perga baqgħu sejrin u ġew Antjokja fil-​Pisidja, daħlu fis-​sinagoga+ f’jum is-​Sabat u qagħdu bil-​qiegħda. 15  Wara l-​qari pubbliku tal-​Liġi+ u tal-​Profeti, l-​uffiċjali li jippresiedu+ fis-​sinagoga bagħtu jgħidulhom: “Irġiel, aħwa, jekk għandkom xi kelma taʼ inkuraġġiment għan-​nies, għiduha.” 16  Għalhekk, Pawlu qam, għamel sinjal b’idu,+ u qal: “Irġiel, Israelin u intom li tibżgħu minn Alla, isimgħu.+ 17  L-Alla taʼ dan il-​poplu Israel għażel lil missirijietna, u eżalta lill-​poplu matul iż-​żmien li qattgħu bħala residenti barranin fl-​art taʼ l-​Eġittu u ħariġhom minn hemmhekk bi driegħu merfugħ ’il fuq.+ 18  U għal perijodu taʼ madwar erbgħin sena+ ssaporta l-​imġiba tagħhom fix-​xagħri. 19  Wara li qered sebat iġnus fl-​art taʼ Kangħan, qassmilhom arthom bix-​xorti:+ 20  dan kollu matul xi erbaʼ mija u ħamsin sena. “U wara dan, tahom l-​imħallfin sal-​profeta Samwel.+ 21  Imma minn dak iż-​żmien ’il quddiem riedu sultan,+ u Alla tahom lil Sawl bin Kis, raġel mit-​tribù taʼ Benjamin,+ għal erbgħin sena. 22  U wara li neħħieh,+ qajmilhom bħala sultan lil David,+ li dwaru xehed u qal, ‘Sibt lil David bin Ġesse,+ raġel għal qalbi,+ li jagħmel kulma nixtieq jien.’+ 23  Minn nisel+ dan ir-​raġel, Alla, skond il-​wegħda tiegħu, ġab lil Israel salvatur,+ li hu Ġesù 24  u li qabel il-​wasla Tiegħu,+ Ġwanni+ kien ippriedka pubblikament lin-​nies kollha taʼ Israel magħmudija b’simbolu taʼ l-​indiema. 25  Imma waqt li Ġwanni kien qed iwettaq il-​korsa tiegħu, kien jgħid, ‘X’qed taħsbu li jien? M’iniex hu. Imma, ara! Ġej wieħed warajja li ma jistħoqqlix inħoll is-​sandli taʼ saqajh.’+ 26  “Irġiel, aħwa, ulied ir-​razza t’Abraham u dawk fostkom li jibżgħu minn Alla, il-​kelma taʼ din is-​salvazzjoni ntbagħtet lilna.+ 27  Għax l-​abitanti taʼ Ġerusalemm u l-​ħakkiema tagħhom lil Dan m’għarfuhx,+ imma, meta aġixxew taʼ mħallfin, wettqu dak li lissnu l-​Profeti,+ dak li jinqara b’leħen għoli kull Sabat, 28  u, għalkemm ma sabu ebda raġuni għalxiex joqtluh,+ talbu lil Pilatu biex jagħtih il-​mewt.+ 29  Imbagħad, meta kienu wettqu kulma nkiteb dwaru,+ niżżluh minn fuq iz-​zokk+ u qegħduh f’qabar tat-​tifkira.+ 30  Imma Alla qajmu mill-​imwiet;+ 31  u għal ħafna jiem deher lil dawk li kienu telgħu miegħu Ġerusalemm mill-​Galilija, u li issa huma x-​xhieda tiegħu quddiem il-​bnedmin.+ 32  “Għalhekk, qed inxandrulkom l-​aħbar tajba dwar il-​wegħda li saret lil missirijietna+ 33  u li Alla wettaqha għalkollox lilna, uliedhom, billi rxoxta lil Ġesù;+ bħalma hu miktub fit-​tieni salm, ‘Int ibni, illum jien sirt Missierek.’+ 34  U l-​fatt li hu rxoxtah mill-​imwiet biex qatt iktar ma jmur lura għat-​taħsir stqarru b’dan il-​mod, ‘Nagħtikom provi taʼ min joqgħod fuqhom tal-​qalb tajba bl-​imħabba murija lil David.’+ 35  Għaldaqstant jgħid ukoll f’salm ieħor, ‘Int ma tħallix lil-​leali tiegħek jara t-​taħsir.’+ 36  Għax, fil-​ġenerazzjoni tiegħu, David+ qeda r-​rieda t’Alla li kienet dikjarata b’mod ċar u raqad fil-​mewt u tqiegħed maʼ missirijietu u ra t-​taħsir.+ 37  Mill-banda l-​oħra, dak li ġie mqajjem minn Alla ma rax it-​taħsir.+ 38  “Għalhekk, kunu afu, l-​aħwa, li permezz Tiegħu qed tixxandrilkom il-​maħfra tad-​dnubiet;+ 39  u li minn dak kollu li ma stajtux tiġu dikjarati bla ħtija permezz tal-​liġi taʼ Mosè,+ kulmin jemmen jiġi dikjarat bla ħtija permezz Tiegħu.+ 40  Għalhekk, qisu li ma jiġix fuqkom dak li jintqal fil-​Profeti, 41  ‘Araw, ja żeblieħa, u stagħġbu, u għibu, għax fi żmienkom qed nagħmel xi ħaġa li żgur ma temmnuhiex lanqas jekk xi ħadd jgħidhielkom bid-​dettall.’”+ 42  Issa, meta kienu ħerġin, in-​nies bdew jitolbuhom bil-​ħrara biex dawn l-​affarijiet jgħiduhomlhom is-​Sabat taʼ wara.+ 43  Imbagħad, meta spiċċat l-​assemblea tas-​sinagoga, ħafna mil-​Lhud u mill-​proseliti* li kienu jqimu lil Alla marru wara Pawlu u Barnaba,+ li bdew ikellmuhom u jħeġġuhom+ biex jibqgħu denji tal-​qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.+ 44  Is-Sabat taʼ wara kważi l-​belt kollha nġabret flimkien biex tismaʼ l-​kelma taʼ Ġeħova.+ 45  Meta l-​Lhud lemħu lill-​folol, imtlew bl-​għira+ u bdew jidgħu u jmieru dak li kien qed jgħid Pawlu.+ 46  U għalhekk, bi qlubija, Pawlu u Barnaba qalulhom: “Kien meħtieġ li l-​kelma t’Alla tintqal lilkom l-​ewwel.+ Imma peress li qed twarrbuha minnkom+ u m’intomx tqisu ruħkom denji tal-​ħajja taʼ dejjem, ara, aħna se nduru lejn il-​ġnus.+ 47  Fil-fatt, Ġeħova ordnalna b’dan il-​kliem, ‘Ħtartek bħala dawl tal-​ġnus,+ biex tkun salvazzjoni sa tarf l-​art.’”+ 48  Meta dawk li kienu mill-​ġnus semgħu dan, bdew jifirħu u jigglorifikaw il-​kelma taʼ Ġeħova,+ u dawk kollha li kellhom attitudni xierqa lejn il-​ħajja taʼ dejjem emmnu.+ 49  Iktar minn hekk, il-​kelma taʼ Ġeħova kompliet tixtered mal-​pajjiż kollu.+ 50  Imma l-​Lhud+ xewxu lill-​kbarat tal-​belt u lin-​nisa rispettabbli li kienu jqimu lil Alla, u qajmu persekuzzjoni+ kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom ’il barra mill-​fruntieri tagħhom. 51  Dawn farfru t-​trab minn maʼ saqajhom kontrihom+ u marru Ikonju. 52  U d-​dixxipli komplew jimtlew bil-​ferħ+ u bl-​ispirtu qaddis.

Noti taʼ taħt

Jew, “dawk li kkonvertew u saru Lhud.”