1 Slaten 8:1-66

8  Dak iż-​żmien Salamun+ laqqaʼ+ lix-​xjuħ+ taʼ Israel, il-​kapijiet kollha tat-​tribujiet,+ il-​kapijiet ewlenin tal-​missirijiet,+ taʼ wlied Israel, mas-​Sultan Salamun f’Ġerusalemm, biex itellaʼ l-​arka tal-​patt+ taʼ Ġeħova mill-​Belt taʼ David,+ jiġifieri, Sijon.+  Għalhekk, l-​irġiel kollha taʼ Israel iltaqgħu għand is-​Sultan Salamun fix-​xahar qamri t’Etanim fil-​festa,+ jiġifieri, fis-​sebaʼ xahar.+  Ġew ix-​xjuħ kollha taʼ Israel, u l-​qassisin bdew iġorru+ l-​Arka.+  U tellgħu l-​arka taʼ Ġeħova u t-​tinda+ tal-​laqgħa+ u l-​għodod imqaddsin kollha li kien hemm fit-​tinda; il-​qassisin u l-​Leviti+ tellgħuhom.+  U s-​Sultan Salamun u miegħu l-​ġemgħa kollha taʼ Israel, dawk li żammew l-​appuntament miegħu, kienu quddiem l-​Arka, joffru sagrifiċċji+ taʼ nagħaġ u baqar li ma setgħux jitqiesu jew jingħaddu daqskemm kienu kotrana.+  Imbagħad il-​qassisin daħħlu l-​arka+ tal-​patt taʼ Ġeħova f’postha,+ fil-​kamra taʼ ġewwanett tad-​dar, l-​Iktar Qaddis, taħt ġwinħajn il-​kerubini.+  Għax il-​kerubini kellhom ġwinħajhom mifruxin fuq il-​post fejn kienet l-​Arka, u b’hekk il-​kerubini żammew l-​Arka u l-​lasti tagħha mgħottijin minn fuq.+  Imma l-​lasti+ kienu twal, u b’hekk it-​truf tal-​lasti setgħu jidhru mill-​Qaddis quddiem il-​kamra taʼ ġewwanett, imma ma kinux jidhru minn barra. U hemmhekk għadhom sa dan il-​jum.+  Ma kien hemm xejn fl-​Arka ħlief iż-​żewġ twavel tal-​ġebel+ li Mosè qiegħed+ hemmhekk fil-​Ħoreb, meta Ġeħova għamel patt+ maʼ wlied Israel waqt li kienu ħerġin mill-​art taʼ l-​Eġittu.+ 10  U ġara li meta l-​qassisin ħarġu mill-​post qaddis, is-​sħaba+ mliet id-​dar taʼ Ġeħova. 11  U l-​qassisin+ ma setgħux jieqfu hemmhekk biex jaqdu+ minħabba s-​sħaba, għax il-​glorja+ taʼ Ġeħova mliet id-​dar taʼ Ġeħova.+ 12  Imbagħad Salamun qal: “Ġeħova nnifsu qal li kellu jgħammar fid-​dalma ħoxna.+ 13  Jien irnexxieli nibnilek dar bħala post eżaltat fejn toqgħod,+ post stabbilit+ biex tgħammar fih għal żmien indefinit.”+ 14  U s-​sultan dawwar wiċċu lejn il-​kongregazzjoni kollha taʼ Israel u beda jberikha,+ waqt li l-​kongregazzjoni kollha taʼ Israel kienet bil-​wieqfa. 15  U kompla jgħid: “Imbierek Ġeħova+ l-​Alla taʼ Israel, li tkellem b’fommu maʼ David+ missieri u ġab it-​twettiq b’idu stess,+ meta qal, 16  ‘Minn dakinhar li ħriġt lill-​poplu tiegħi Israel mill-​Eġittu m’għażiltx+ belt mit-​tribujiet kollha taʼ Israel biex nibni dar+ għal ismi+ ħalli jibqaʼ hemmhekk; imma se nagħżel lil David biex ikun fuq il-​poplu tiegħi Israel.’+ 17  U David missieri xtaq minn qalbu li jibni dar għal isem Ġeħova l-​Alla taʼ Israel.+ 18  Imma Ġeħova qal lil David missieri, ‘Talli xtaqt minn qalbek li tibni dar għal ismi, int għamilt tajjeb, għax dan xtaqtu minn qalbek.+ 19  Biss mhux int tibni d-​dar, imma ibnek li se jitnissel minnek* hu l-​wieħed li jibni d-​dar għal ismi.’+ 20  U Ġeħova wettaq il-​kelma+ li qal, sabiex jien inqum minflok David missieri u noqgħod fuq it-​tron taʼ Israel,+ bħalma kien qal Ġeħova, u nibni d-​dar għal isem Ġeħova l-​Alla taʼ Israel,+ 21  u nsib post hemmhekk għall-​Arka fejn hemm il-​patt+ taʼ Ġeħova li hu għamel maʼ missirijietna meta kien qed joħroġhom mill-​art taʼ l-​Eġittu.” 22  U Salamun qagħad bil-​wieqfa quddiem l-​artal+ taʼ Ġeħova, quddiem il-​kongregazzjoni kollha taʼ Israel, u mbagħad fetaħ idejh lejn is-​smewwiet;+ 23  u qal: “O Ġeħova l-​Alla taʼ Israel,+ m’hemmx Alla bħalek+ fis-​smewwiet hemm fuq jew fl-​art hawn taħt, int li tħares il-​patt u l-​qalb tajba bl-​imħabba+ mal-​qaddejja tiegħek+ li mexjin quddiemek b’qalbhom kollha,+ 24  int li żammejt il-​wegħda li għamilt lill-​qaddej tiegħek David missieri, u b’hekk il-​wegħda għamiltha b’fommok, u wettaqtha b’idek, kif inhu llum.+ 25  U issa, O Ġeħova l-​Alla taʼ Israel, żomm il-​wegħda li għamilt lill-​qaddej tiegħek David missieri, meta għedt, ‘Ma jonqosx li jkun hemm raġel minn nislek quddiemi biex joqgħod fuq it-​tron taʼ Israel,+ sakemm uliedek joqogħdu attenti għal triqithom billi jimxu quddiemi bħalma mxejt quddiemi int.’ 26  U issa, O Alla taʼ Israel, ħalli l-​wegħda+ li wegħedt lill-​qaddej tiegħek David missieri tkun taʼ min jafdaha, jekk jogħġbok. 27  “Imma tassew li Alla se jgħammar fuq l-​art?+ Ara! Is-​smewwiet+ infushom, iva, is-​sema tas-​smewwiet,+ ma jesgħukx;+ kemm inqas, mela, din id-​dar+ li bnejt jien! 28  Dur lejn it-​talba tal-​qaddej tiegħek u lejn is-​supplika* tiegħu+ għall-​ħniena,+ O Ġeħova Alla tiegħi, biex tismaʼ l-​għajta bil-​ħrara u t-​talba li biha l-​qaddej tiegħek qed jitlob quddiemek illum;+ 29  sabiex għajnejk ikunu miftuħin+ fuq din id-​dar lejl u nhar, fuq il-​post li dwaru int għedt, ‘Ismi se jkun hemmhekk,’+ biex tismaʼ t-​talba li biha l-​qaddej tiegħek jitlob lejn dan il-​post.+ 30  U ismaʼ s-​supplika għall-​ħniena+ min-​naħa tal-​qaddej tiegħek u tal-​poplu tiegħek Israel li biha jitolbu lejn dan il-​post; u jalla tismaʼ fil-​post fejn tgħammar, fis-​smewwiet,+ u tismaʼ u taħfer.+ 31  “Meta raġel jidneb kontra għajru,+ u dan jisħtu b’saħta biex iġibu taħt il-​piena tas-​saħta,+ u hu jiġi b’dik is-​saħta quddiem l-​artal tiegħek f’din id-​dar, 32  ismaʼ mis-​smewwiet, u aġixxi u ġġudika lill-​qaddejja tiegħek billi lill-​bniedem mill-​agħar tiddikjarah mill-​agħar u tħallsu t’għemilu,+ u billi lill-​ġust tiddikjarah ġust+ u troddlu skond is-​sewwa tiegħu.+ 33  “Meta l-​poplu tiegħek Israel jisfa megħlub quddiem l-​għadu+ għax ikun baqaʼ jidneb kontrik,+ u n-​nies jerġgħu lura għandek+ u jfaħħru lil ismek+ u jitolbuk+ u jissupplikawk għall-​ħniena f’din id-​dar,+ 34  ismaʼ mis-​smewwiet, u aħfer id-​dnub tal-​poplu tiegħek Israel+ u ġibhom lura+ fl-​art li tajt lil missirijiethom.+ 35  “Meta s-​sema jingħalaq u ma tagħmilx xita,+ għax ikunu baqgħu jidinbu+ kontrik, u huma jitolbu lejn dan il-​post+ u jfaħħru lil ismek u jduru lura minn dnubhom, għax tkun għakkisthom,+ 36  ismaʼ int mis-​smewwiet, u aħfer id-​dnub tal-​qaddejja tiegħek, iva, tal-​poplu tiegħek Israel, għax int tgħallimhom+ it-​triq it-​tajba li għandhom jimxu fiha;+ u ibgħat ix-​xita+ fuq l-​art li int tajt lill-​poplu tiegħek bħala wirt. 37  “Jekk jaqaʼ l-​ġuħ+ fil-​pajjiż, jekk titfaċċa xi pesta,+ jekk l-​uċuħ tar-​rabaʼ jitħassru bir-​riħ jaħraq, jekk ikun hemm il-​moffa,+ il-​ġurati,+ il-​wirdien;+ jekk l-​għadu tagħhom jassedjahom ġewwa bliethom—kull xorta taʼ kastig, kull xorta taʼ mard— 38  kwalunkwe talba,+ kwalunkwe supplika għall-​ħniena+ li ssir min-​naħa taʼ xi raġel jew tal-​poplu kollu tiegħek Israel,+ għax kull wieħed jaf l-​uġigħ taʼ qalbu,+ u jiftaħ idejh lejn din id-​dar,+ 39  ismaʼ int mis-​smewwiet,+ il-​post stabbilit fejn tgħammar,+ u aħfer+ u aġixxi+ u agħti lil kull wieħed skond triqatu kollha,+ għax int taf lil qalbu+ (għax int biss taf tajjeb qalb ulied il-​bnedmin kollha);+ 40  sabiex huma jibżgħu+ minnek il-​jiem kollha li jibqgħu ħajjin fuq wiċċ l-​art li tajt lil missirijietna.+ 41  “Kif ukoll lill-​barrani,+ li m’huwiex parti mill-​poplu tiegħek Israel u li jiġi minn art imbiegħda minħabba ismek+ 42  (għax se jisimgħu dwar ismek il-​kbir+ u dwar idek b’saħħitha+ u dwar driegħek maħruġ ’il barra), u jiġi u jitlob lejn din id-​dar,+ 43  isimgħu mis-​smewwiet, il-​post stabbilit fejn tgħammar,+ u agħmel skond dak kollu li jsejjaħlek għalih il-​barrani;+ sabiex il-​popli kollha taʼ l-​art isiru jafu lil ismek,+ u b’hekk jibżgħu minnek bħalma jagħmel il-​poplu tiegħek Israel u jkunu jafu li ismek stess ġie msejjaħ fuq din id-​dar li bnejt jien.+ 44  “Jekk in-​nies tiegħek joħorġu għall-​gwerra+ kontra l-​għadu tagħhom fit-​triq li tibgħathom int,+ u huma jitolbu+ lil Ġeħova fid-​direzzjoni tal-​belt li int għażilt+ u d-​dar li jien bnejt għal ismek,+ 45  ismaʼ wkoll mis-​smewwiet it-​talba tagħhom u s-​supplika tagħhom għall-​ħniena, u wettaq il-​ġudizzju għalihom.+ 46  “Jekk jidinbu kontrik+ (għax m’hemm ebda bniedem li ma jidnibx),+ u int tagħdab għalihom u tabbandunahom f’idejn l-​għadu, u dawk li jaqbduhom jiħduhom fil-​jasar lejn il-​pajjiż taʼ l-​għadu fil-​bogħod jew fil-​viċin;+ 47  u huma jiġu f’sensihom fil-​pajjiż fejn ikunu ttieħdu lsiera,+ u jerġgħu lura+ u jissupplikawk+ għall-​ħniena fil-​pajjiż taʼ dawk li qabduhom,+ billi jgħidu, ‘Dnibna+ u żbaljajna,+ aġixxejna bil-​ħażen’;+ 48  u jerġgħu lura lejk b’qalbhom kollha+ u b’ruħhom kollha waqt li jkunu fil-​pajjiż taʼ l-​għedewwa tagħhom li ħaduhom fil-​jasar, u jitolbuk fid-​direzzjoni t’arthom li int tajt lil missirijiethom, il-​belt li int għażilt u d-​dar li jien bnejt għal ismek;+ 49  ismaʼ int mis-​smewwiet, il-​post stabbilit fejn tgħammar,+ it-​talba tagħhom u s-​supplika tagħhom għall-​ħniena, u wettaq il-​ġudizzju għalihom,+ 50  u aħfer+ lin-​nies tiegħek li kienu dinbu+ kontrik u n-​nuqqasijiet kollha tagħhom+ li naqsuk bihom;+ u qanqal lil dawk li qabduhom biex jitħassruhom+ u dawn jitħassruhom 51  (għax huma l-​poplu tiegħek u wirtek,+ li int ħriġt mill-​Eġittu,+ mill-​forn tal-​ħadid),+ 52  sabiex għajnejk ikunu miftuħin lejn is-​supplika għall-​ħniena tal-​qaddej tiegħek u lejn is-​supplika għall-​ħniena+ tal-​poplu tiegħek Israel, billi tismagħhom f’kulma jitolbuk.+ 53  Għax mill-​popli kollha taʼ l-​art+ int lilhom warrabt apparti bħala wirtek, bħalma għedt permezz taʼ Mosè+ l-​qaddej tiegħek meta kont qed toħroġ lil missirijietna mill-​Eġittu, O Mulej Sovran Ġeħova.” 54  U ġara li malli Salamun spiċċa jitlob lil Ġeħova b’din it-​talba kollha u s-​supplika għall-​ħniena, hu qam minn quddiem l-​artal taʼ Ġeħova, fejn kien għarkopptejh+ b’idejh miftuħin lejn is-​smewwiet;+ 55  u qam bil-​wieqfa+ u bierek+ lill-​kongregazzjoni kollha taʼ Israel b’leħen għoli, billi qal: 56  “Ikun imbierek Ġeħova,+ li ta post taʼ mistrieħ lill-​poplu tiegħu Israel skond kulma wiegħed.+ Ma naqsitx kelma waħda+ mill-​wegħda tajba kollha li wiegħed permezz tal-​qaddej tiegħu Mosè.+ 57  Ħa jkun magħna Ġeħova Alla tagħna+ bħalma kien maʼ missirijietna.+ Ħalli qatt ma jitlaqna jew jabbandunana,+ 58  u b’hekk immejlu qalbna+ lejh biex nimxu fi triqatu kollha+ u nħarsu l-​kmandamenti+ u r-​regolamenti+ u d-​deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħu,+ li kkmanda lil missirijietna. 59  U ħa jkun kliemi, li bih issupplikajt lil Ġeħova għall-​ħniena, qrib+ Ġeħova Alla tagħna bil-​lejl u bi nhar sabiex hu jwettaq il-​ġudizzju għall-​qaddej tiegħu u l-​ġudizzju għall-​poplu tiegħu Israel skond ma jkun jinħtieġ jum+ wara l-​ieħor; 60  sabiex il-​popli kollha taʼ l-​art ikunu jafu+ li Ġeħova hu l-​Alla l-​veru.+ M’hemmx ħliefu.+ 61  U qalbkom trid tkun sħiħa+ maʼ Ġeħova Alla tagħna billi timxu mar-​regolamenti tiegħu u tħarsu l-​kmandamenti tiegħu kif inhu llum.” 62  U s-​sultan u Israel kollu miegħu offrew sagrifiċċju grandjuż quddiem Ġeħova.+ 63  U Salamun offra s-​sagrifiċċji taʼ sħubija+ li kellu joffri lil Ġeħova, tnejn u għoxrin elf baqra u mija u għoxrin elf nagħġa,+ sabiex is-​sultan u wlied Israel kollha jkunu jistgħu jinawguraw+ id-​dar taʼ Ġeħova. 64  Dakinhar is-​sultan kellu jqaddes il-​parti tan-​nofs tal-​bitħa li tinsab quddiem id-​dar taʼ Ġeħova,+ għax is-​sagrifiċċju tal-​ħruq u l-​offerta tal-​qmuħ u l-​biċċiet tax-​xaħam tas-​sagrifiċċji taʼ sħubija kellu joffrihom hemmhekk, peress li l-​artal tar-​ram aħmar+ li jinsab quddiem Ġeħova kien żgħir wisq biex jesaʼ s-​sagrifiċċju tal-​ħruq u l-​offerta tal-​qmuħ u l-​biċċiet tax-​xaħam+ tas-​sagrifiċċji taʼ sħubija. 65  U f’dik l-​okkażjoni Salamun kompla bil-​festa,+ u Israel kollu miegħu, kongregazzjoni kbira+ li ġiet mid-​daħla taʼ Ħamat+ u sa mill-​wied* taʼ l-​Eġittu,+ quddiem Ġeħova Alla tagħna sebat ijiem u sebat ijiem oħra,+ erbatax-il jum. 66  Fit-tmien jum bagħat lin-​nies;+ u dawn bierku lis-​sultan u marru lura d-​dar, jithennew+ u jħossuhom ferħanin f’qalbhom+ minħabba t-​tjubija kollha+ li Ġeħova wera mal-​qaddej tiegħu David u mal-​poplu tiegħu Israel.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “li se joħroġ minn ġenbejk.” Ara Ġen 35:11, in-​nota taʼ taħt.
Jew, “it-​talba bil-​ħerqa.”
Ara Ġen 26:17, in-​nota taʼ taħt.