Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Kronaki 16:1-43

16  U hekk daħħlu+ l-arka taʼ l-Alla l-veru u poġġewha ġot-tinda li David kien waqqaf għaliha;+ u bdew jippreżentaw offerti tal-ħruq u sagrifiċċji taʼ sħubija* quddiem l-Alla l-veru.+  Meta David temm joffri l-offerta tal-ħruq+ u s-sagrifiċċji taʼ sħubija,+ bierek+ lin-nies f’isem Ġeħova.+  Barra minn hekk, lill-Israelin kollha, sew irġiel u sew nisa, qassmilhom+ ħobża, ċappa tamal, u ċappa żbib kull wieħed.  Imbagħad quddiem l-arka taʼ Ġeħova qiegħed lil xi wħud mil-Leviti+ bħala qaddejja,+ kemm biex jagħtu tfakkiriet+ u kemm biex jirringrazzjaw+ u jfaħħru+ lil Ġeħova, l-Alla taʼ Israel,  lil Asaf,+ il-kap, u t-tieni warajh Żakkarija, u Ġegħijel, Semiramot, Ġeħijel, Mattitija, Eljab, Benaja, Għobed-edom, u Ġegħijel,+ bi strumenti tal-korda u bl-arpi,+ u Asaf+ biċ-ċimbali jdoqqu b’ħoss qawwi,+  u lil Benaja u Ġaħażijel, il-qassisin, bit-trumbetti+ l-ħin kollu quddiem l-arka tal-patt taʼ l-Alla l-veru.  Kien dakinhar li David ikkompona salm*+ għall-ewwel darba biex jirringrazzja+ lil Ġeħova permezz t’Asaf+ u ħutu:   “Irringrazzjaw lil Ġeħova;+ sejħu ismu,+ Għarrfu l-għemejjel tiegħu fost il-popli!+   Kantawlu,+ għannulu,+ Ikkunsidraw l-atti taʼ l-għaġeb kollha tiegħu.+ 10  Ftaħru b’ismu+ qaddis,+ Ħa tithenna qalb dawk li qed ifittxu lil Ġeħova.+ 11  Fittxu lil Ġeħova u s-saħħa tiegħu,+ Fittxu lil wiċċu l-ħin kollu.+ 12  Ftakru fl-atti taʼ l-għaġeb li wettaq,+ Fil-mirakli tiegħu u fid-deċiżjonijiet ġudizzjarji taʼ fommu,+ 13  O nisel taʼ Israel il-qaddej tiegħu,+ Intom ulied Ġakobb, il-magħżulin tiegħu.+ 14  Hu Ġeħova Alla tagħna;+ fl-art kollha huma d-deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħu.+ 15  Ftakru fil-patt tiegħu għal żmien indefinit,+ Il-kelma li kkmanda, għal elf ġenerazzjoni,+ 16  Il-patt li għamel m’Abraham,+ U l-ħalfa li għamel lil Iżakk.+ 17  Stqarrija li żammha bħala regolament għal Ġakobb,+ Bħala patt għal żmien indefinit għal Israel,+ 18  Meta qal, ‘Lilek nagħtik l-art taʼ Kangħan,+ Bħala s-sehem taʼ wirtkom.’+ 19  Dan sar meta kontu ftit fl-għadd,+ Iva, ftit ferm, u kontu residenti barranin fiha.+ 20  U baqgħu jiġġerrew minn ġens għal ġens,+ U minn saltna għal għand poplu ieħor.+ 21  Ma ħalla lil ħadd jimbroljahom,+ Imma minħabba fihom hu widdeb lis-slaten,+ 22  U qal, ‘Tmissux lill-midlukin tiegħi, U tagħmlux deni lill-profeti tiegħi.’+ 23  Kantaw lil Ġeħova, intom ilkoll taʼ l-art!+ Ħabbru minn jum għal jum is-salvazzjoni li jagħti!+ 24  Irrakkontaw fost il-ġnus il-glorja tiegħu, Fost il-popli kollha l-atti tiegħu taʼ l-għaġeb. 25  Għax Ġeħova hu kbir u jistħoqqlu kull tifħir,+ U għandkom tibżgħu minnu iktar milli mill-allat l-oħrajn kollha.+ 26  Għax l-allat kollha tal-popli huma allat bla siwi.+ Inkwantu għal Ġeħova, hu għamel is-smewwiet.+ 27  Dinjità u glorja hemm quddiemu,+ Saħħa u ferħ hemm f’postu.+ 28  Irrikonoxxu lil Ġeħova, O familji tal-popli, Irrikonoxxu l-glorja u s-saħħa taʼ Ġeħova.+ 29  Irrikonoxxu l-glorja taʼ isem Ġeħova,+ Aqbdu għotja u idħlu quddiemu.+ Milu quddiem Ġeħova mżejnin bi lbies qaddis.+ 30  Imtlew bil-biżaʼ* minħabba fih, intom in-nies kollha taʼ l-art! L-art produttiva wkoll hi stabbilita fis-sod: Qatt ma se titħarrek.+ 31  Ħa jithennew is-smewwiet, u ħa tifraħ l-art,+ Ħa jgħidu fost il-ġnus, ‘Ġeħova sar sultan!’+ 32  Ħa jgħajjat il-baħar u wkoll kulma fih,+ Ħa jifraħ ir-rabaʼ u kulma fih.+ 33  Fl-istess ħin ħa jgħajtu bil-ferħ is-siġar tal-foresta minħabba Ġeħova,+ Għax hu ġie biex jiġġudika l-art.+ 34  Irringrazzjawh lil Ġeħova, għax hu tajjeb,+ Għax għal dejjem hi l-qalb tajba bl-imħabba tiegħu.+ 35  U għidu, ‘Salvana, O Alla tas-salvazzjoni tagħna,+ U iġborna flimkien u eħlisna mill-ġnus,+ Biex irroddu ħajr lil ismek qaddis,+ biex nitkellmu bil-ferħ waqt li nfaħħruk.+ 36  Ikun imbierek Ġeħova, l-Alla taʼ Israel, minn dejjem għal dejjem.’”+ U n-nies kollha qalu, “Amen!” u faħħru lil Ġeħova.+ 37  Imbagħad ħalla lil Asaf+ u lil ħutu hemmhekk quddiem l-arka tal-patt taʼ Ġeħova biex jaqdu+ quddiem l-Arka l-ħin kollu, skond il-ħtieġa taʼ kull ġurnata;+ 38  u lil Għobed-edom u lil ħutu, tmienja u sittin, u lil Għobed-edom, bin Ġedutun, u lil Ħosa bħala għassiesa tal-bibien; 39  u lil Sadok,+ il-qassis, u lil ħutu, il-qassisin, quddiem it-tabernaklu taʼ Ġeħova fil-post għall-qima* li kien hemm f’Gibegħon,+ 40  biex joffru offerti tal-ħruq lil Ġeħova fuq l-artal taʼ l-offerta tal-ħruq il-ħin kollu fil-għodu u fil-għaxija u għal kulma hu miktub fil-liġi taʼ Ġeħova li qiegħed bħala kmand fuq Israel;+ 41  u magħhom lil Ħeman+ u lil Ġedutun u lill-bqija taʼ l-irġiel magħżulin li ntgħażlu+ b’isimhom biex jirringrazzjaw lil Ġeħova,+ għaliex “għal dejjem hi l-qalb tajba bl-imħabba tiegħu”;+ 42  u magħhom lil Ħeman+ u lil Ġedutun,+ biex idoqqu t-trumbetti+ u ċ-ċimbali u l-istrumenti taʼ l-għanja taʼ l-Alla l-veru; u wlied+ Ġedutun kienu mal-bieb. 43  U n-nies kollha marru, kull wieħed lejn daru stess.+ Għaldaqstant, David mar biex ibierek lil daru stess.

Noti taʼ taħt

Jew, “sagrifiċċji taʼ sliem.” Sagrifiċċji li fihom il-qassis, l-aduraturi, u Ġeħova kienu bħallikieku qed jissieħbu flimkien f’ikla, u dan kien jissimbolizza relazzjonijiet paċifiċi.
Jew, “kontribuzzjoni.”
Jew, “Ħossu wġigħ kbir.”
Letteralment, “post fl-għoli.”