Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

IL-ĦARSA TAL-BIBBJA

Is-salib

Is-salib

Ħafna nies iqisu s-salib bħala s-simbolu tal-Kristjanità. Madankollu, xi wħud minnhom ma jemmnux li s-salib għandu jintlibes jew jiddendel fid-djar jew fil-knejjes.

Miet Ġesù fuq salib?

DAK LI JGĦIDU XI NIES

 

Ir-Rumani qatlu lil Ġesù billi dendluh fuq salib magħmul minn biċċtejn injam.

DAK LI TGĦID IL-BIBBJA

 

Ġesù ġie maqtul billi ġie mdendel “maʼ għuda.” (Atti 5:30, Il-Bibbja, Għaqda Biblika Maltija) Iż-żewġ kelmiet li użaw il-kittieba tal-Bibbja biex jiddeskrivu fuq xiex miet Ġesù jissuġġerixxu injama waħda, mhux tnejn. Il-kelma Griega stawros, skont Crucifixion in Antiquity, tfisser “arblu. . . . Mhijiex l-istess bħal ‘salib.’” Il-kelma ksilon, li tintuża f’Atti 5:30 hi “sempliċement zokk jew arblu wieqaf li fuqu r-Rumani kienu jsammru lil dawk li jingħad li kienu jiġu msallbin.” *

Il-Bibbja wkoll tagħmel konnessjoni bejn il-metodu li nqatel Ġesù maʼ liġi tal-qedem tal-Iżraelin. Il-liġi kienet tgħid: “Jekk xi raġel jagħmel dnub li jistħoqqlu s-sentenza tal-mewt, u jingħata l-mewt, u int iddendlu maʼ zokk, . . . min jiġi mdendel ikun xi ħaġa misħuta minn Alla.” (Dewteronomju 21:22, 23) Meta rrefera għal din il-liġi, l-appostlu Kristjan Pawlu kiteb li Ġesù sar “saħta minflokna, għax hu miktub: ‘Misħut kulmin ikun imdendel maʼ zokk [ksilon].’” (Galatin 3:13) B’hekk, Pawlu indika li Ġesù kien miet fuq zokk—biċċa injama waħda.

“Qatluh billi dendluh maʼ siġra.”Atti 10:39, The New Jerusalem Bible.

Id-dixxipli taʼ Ġesù kienu jużaw is-salib biex iqimu lil Alla jew biex jissimbolizzaw il-Kristjanità?

DAK LI TGĦID IL-BIBBJA

 

Imkien fil-Bibbja ma nsibu li l-Kristjani tal-bidu kienu jużaw is-salib bħala simbolu reliġjuż. Minflok, kienu r-Rumani taʼ dak iż-żmien li kienu jużaw forma taʼ salib biex jissimbolizzaw l-allat tagħhom. Imbagħad, madwar 300 sena wara l-mewt taʼ Ġesù, l-Imperatur Ruman Kostantinu uża s-salib bħala emblema tal-armati tiegħu, u minn hemm ’il quddiem is-salib sar assoċjat mal-knisja “Kristjana.”

Ladarba l-pagani kienu jużaw is-salib biex iqimu lill-allat tagħhom, kienu d-dixxipli taʼ Ġesù se jużawh biex iqimu lill-Alla l-veru? Għall-kuntrarju, huma kienu jafu li Alla kien ilu li ddiżapprova l-qima li fiha tintuża “l-forma taʼ xi simbolu” u kienu jafu li l-Kristjani kellhom ‘jaħarbu mill-idolatrija.’ (Dewteronomju 4:15-19; 1 Korintin 10:14) “Alla hu Spirtu,” allura n-nies ma jistgħux jarawh. Għaldaqstant, il-Kristjani tal-bidu ma kinux jużaw xi oġġett jew simbolu viżibbli biex jgħinhom iħossuhom eqreb t’Alla. Minflok, huma kienu jqimuh “bl-ispirtu,” jiġifieri gwidati mill-ispirtu qaddis tiegħu li ma jidhirx, u bil-“verità,” jiġifieri fi qbil mar-rieda t’Alla kif tidher fl-Iskrittura.—Ġwanni 4:24.

“L-aduraturi veri jqimu lill-Missier bl-ispirtu u l-verità.”Ġwanni 4:23.

Il-Kristjani kif għandhom juru rispett għal Ġesù Kristu?

DAK LI JGĦIDU XI NIES

 

“Huwa pjuttost naturali u loġiku li l-mezz taʼ salvazzjoni jintuża bħala oġġett li jkun jixraqlu rispett u venerazzjoni speċjali. . . . Min iqim lix-xbihat, iqim il-persuna li jirrappreżentaw.”—New Catholic Encyclopedia.

DAK LI TGĦID IL-BIBBJA

 

Il-Kristjani huma midjunin maʼ Ġesù, għax il-mewt tiegħu għamlithielhom possibbli biex jinħafrulhom dnubiethom, biex jersqu lejn Alla, u biex jingħataw ħajja taʼ dejjem. (Ġwanni 3:16; Ebrej 10:19-22) Ħadd ma qalilhom biex juru rispett għal dan ir-rigal billi jkollhom simbolu taʼ Ġesù jew billi sempliċement jistqarru li jemmnu fih. Wara kollox, “il-fidi, jekk m’għandhiex għemejjel, hi mejta fiha nfisha.” (Ġakbu 2:17) Il-Kristjani għandhom jeżerċitaw il-fidi f’Ġesù. Kif?

Il-Bibbja tgħid: “L-imħabba li għandu l-Kristu ġġegħelna, peress li dan iġġudikajna, li bniedem wieħed miet għal kulħadd . . . Dawk li jgħixu ma jgħixux iktar għalihom infushom, imma għal dak li miet għalihom u ġie mqajjem.” (2 Korintin 5:14, 15) Bl-imħabba li tispikka tal-Kristu, il-Kristjani jitqanqlu biex jirranġaw ħajjithom ħalli jsegwu l-eżempju tiegħu. B’dan il-mod, huma jonoraw lil Ġesù b’mod bil-wisq iktar sinifikanti milli kieku jużaw simbolu reliġjuż.

“Din hi r-rieda taʼ Missieri, li kulmin jara lill-Iben u jeżerċita l-fidi fih ikollu l-ħajja taʼ dejjem.”Ġwanni 6:40.

^ par. 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11th Edition, taʼ Ethelbert W. Bullinger, paġni 818-819.