Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Cara untuk Mencari Ayat-Ayat dalam Bible Anda

Cara untuk Mencari Ayat-Ayat dalam Bible Anda

Senarai Buku-Buku dalam Bible a

Nama Buku

Penulis

Selesai Ditulis

Kejadian

Musa

1513 SM

Keluaran

Musa

1512 SM

Imamat

Musa

1512 SM

Bilangan

Musa

1473 SM

Ulangan

Musa

1473 SM

Yosua

Yosua

± 1450 SM

Hakim-Hakim

Samuel

± 1100 SM

Rut

Samuel

± 1090 SM

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

± 1078 SM

2 Samuel

Gad; Natan

± 1040 SM

1 Raja-Raja

Yeremia

580 SM

2 Raja-Raja

Yeremia

580 SM

1 Tawarikh

Ezra

± 460 SM

2 Tawarikh

Ezra

± 460 SM

Ezra

Ezra

± 460 SM

Nehemia

Nehemia

slps. 443 SM

Ester

Mordekhai

± 475 SM

Ayub

Musa

± 1473 SM

Mazmur

Daud dan lain-lain

± 460 SM

Amsal

Salomo; Agur; Lemuel

± 717 SM

Pengkhutbah

Salomo

sblm. 1000 SM

Kidung Agung

Salomo

± 1020 SM

Yesaya

Yesaya

slps. 732 SM

Yeremia

Yeremia

580 SM

Ratapan

Yeremia

607 SM

Yehezkiel

Yehezkiel

± 591 SM

Daniel

Daniel

± 536 SM

Hosea

Hosea

slps. 745 SM

Yoel

Yoel

± 820 SM (?)

Amos

Amos

± 804 SM

Obaja

Obaja

± 607 SM

Yunus

Yunus

± 844 SM

Mikha

Mikha

sblm. 717 SM

Nahum

Nahum

sblm. 632 SM

Habakuk

Habakuk

± 628 SM (?)

Zefanya

Zefanya

sblm. 648 SM

Hagai

Hagai

520 SM

Zakharia

Zakharia

518 SM

Maleakhi

Maleakhi

slps. 443 SM

Matius

Matius

± 41 M

Markus

Markus

± 60-65 M

Lukas

Lukas

± 56-​58 M

Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

Kisah

Lukas

± 61 M

Roma

Paulus

± 56 M

1 Korintus

Paulus

± 55 M

2 Korintus

Paulus

± 55 M

Galatia

Paulus

± 50-​52 M

Efesus

Paulus

± 60-​61 M

Filipi

Paulus

± 60-​61 M

Kolose

Paulus

± 60-​61 M

1 Tesalonika

Paulus

± 50 M

2 Tesalonika

Paulus

± 51 M

1 Timotius

Paulus

± 61-​64 M

2 Timotius

Paulus

± 65 M

Titus

Paulus

± 61-​64 M

Filemon

Paulus

± 60-​61 M

Ibrani

Paulus

± 61 M

Yakobus

Yakobus (adik Yesus)

sblm. 62 M

1 Petrus

Petrus

± 62-​64 M

2 Petrus

Petrus

± 64 M

1 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

2 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

3 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

Yudas

Yudas (adik Yesus)

± 65 M

Wayhu

Rasul Yohanes

± 96 M

Perhatian: Nama sesetengah penulis buku dan tarikh tamat penulisan tidak diketahui dengan pasti. Banyak tarikh hanyalah anggaran. Slps. bererti “selepas,” sblm. bererti “sebelum,” dan ± bererti “kira-kira.”

a Senarai ini mengandungi 66 buku Bible mengikut turutan yang terdapat dalam kebanyakan terjemahan Bible. Turutan ini ditetapkan sejak abad keempat M.