Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Tempat Tinggal dan Tempat Yesus Menginjil

Tempat Tinggal dan Tempat Yesus Menginjil

Lokasi-Lokasi dalam Peta

 • FENISIA

 • GALILEA

 • DEKAPOLIS

 • SAMARIA

 • PEREA

 • YUDEA

 • Sidon

 • Sarafat

 • Tirus

 • Damsyik

 • Gunung Hermon

 • Kaisarea Filipi

 • Korazin

 • Betsaida

 • Kapernaum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Tasik Galilea

 • Gergesa

 • Tiberias

 • Hipos

 • Dion

 • Kanata

 • Nasaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Skitopolis (Bet-sean)

 • Betania? (di seberang Yordan)

 • Pella

 • Salim

 • Ainon

 • Sebaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sikhar

 • Gunung Gerizim

 • Perigi Yakub

 • Sungai Yordan

 • Arimatea

 • Efraim

 • Filadelfia (Raba)

 • Yerikho

 • Rama

 • Emaus

 • Yerusalem

 • Betfagi

 • Betania

 • Betlehem

 • Hebron

 • Padang Belantara Yudea

 • Laut Mati

 • KAWASAN YERUSALEM

 • Rama

 • Emaus

 • Gunung Zaitun

 • Yerusalem

 • Betfagi

 • Betania

 • Betlehem