Yosua 19:1-51

  • Warisan suku Simeon (1-9)

  • Warisan suku Zebulon (10-16)

  • Warisan suku Isakhar (17-23)

  • Warisan suku Asyer (24-31)

  • Warisan suku Naftali (32-39)

  • Warisan suku Dan (40-48)

  • Warisan Yosua (49-51)

19  Setelah membuang undi, pembahagian kedua+ adalah untuk keluarga-keluarga dalam suku Simeon.+ Mereka menerima tanah yang terletak di dalam wilayah suku Yehuda.+  Tanah yang diwarisi oleh mereka merangkumi Beer-syeba,+ Syeba, Molada,+  Hazar-sual,+ Bala, Ezem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Ziklag,+ Bet-markabot, Hazar-susa,  Bet-lebaot,+ dan Saruhen. Semuanya 13 buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya.  Selain itu, terdapat juga Ain, Rimon, Eter, dan Asan.+ Semuanya empat buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya.  Wilayah mereka meliputi semua perkampungan di sekitar kota-kota itu, sampai ke Baalat-beer, iaitu Rama di selatan. Itulah warisan bagi keluarga-keluarga dalam suku Simeon.  Keturunan Simeon diberi warisan daripada bahagian tanah keturunan Yehuda, kerana bahagian tanah itu terlalu besar untuk mereka. Itulah sebabnya keturunan Simeon menerima tanah di dalam wilayah suku Yehuda.+ 10  Setelah membuang undi, pembahagian ketiga+ adalah untuk keluarga-keluarga keturunan Zebulon.+ Sempadan tanah mereka terbentang sampai ke Sarid. 11  Sempadan mereka menuju ke barat, ke Marala, lalu ke Dabeset, dan ke lembah* yang berhadapan dengan Yokneam. 12  Kemudian, dari Sarid, sempadan itu menghala ke arah matahari terbit, ke arah timur sampai ke sempadan Kislot-tabor dan ke Daberat,+ lalu naik ke Yafia. 13  Dari situ sempadan itu menuju ke arah matahari terbit, ke arah timur sampai ke Gat-hefer,+ Et-kazin, dan membelok ke Rimon, lalu menuju ke Nea. 14  Di sebelah utara, sempadan itu sampai ke Hanaton dan berakhir di Lembah Yiftah-el. 15  Tanah mereka juga meliputi Katat, Nahalal, Simron,+ Yidala, dan Betlehem.+ Semuanya 12 buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya. 16  Kota-kota itu dan perkampungan di sekelilingnya menjadi warisan bagi keluarga-keluarga keturunan Zebulon.+ 17  Setelah membuang undi, pembahagian keempat+ adalah untuk keluarga-keluarga keturunan Isakhar.+ 18  Sempadan kawasan mereka merangkumi Yizreel,+ Kesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Shion, Anaharat, 20  Rabit, Kisyon, Ebes, 21  Remet, En-ganim,+ En-hada, dan Bet-pazes. 22  Sempadan itu juga sampai ke Tabor,+ Sahazima, dan Bet-semes, lalu berakhir di Sungai Yordan. Semuanya 16 buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya. 23  Kota-kota itu dan perkampungan di sekelilingnya menjadi warisan bagi keluarga-keluarga dalam suku Isakhar.+ 24  Setelah membuang undi, pembahagian kelima+ adalah untuk keluarga-keluarga dalam suku Asyer.+ 25  Sempadan mereka merangkumi Helkat,+ Hali, Beten, Akhsaf, 26  Alamelekh, Amad, dan Misal. Sempadan itu menghala ke barat, ke Karmel,+ dan ke Shihor-libnat. 27  Kemudian sempadan itu membelok ke timur, ke Bet-dagon, dan menghala ke Zebulon dan sebelah utara Lembah Yiftah-el, lalu ke Bet-emek dan Neiel. Sempadan itu menghala ke sebelah kiri Kabul, 28  dan terbentang ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kanah, sampai ke Sidon Besar.+ 29  Kemudian sempadan itu membelok ke Rama, sampai ke kota Tirus+ yang bertembok. Sempadan itu membelok ke Hosa, dan berakhir di laut di sekitar Akhzib, 30  Uma, Afek,+ dan Rehob.+ Semuanya 22 buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya. 31  Kota-kota itu dan perkampungan di sekelilingnya menjadi warisan bagi keluarga-keluarga dalam suku Asyer.+ 32  Setelah membuang undi, pembahagian keenam+ adalah untuk keluarga-keluarga keturunan Naftali. 33  Sempadan mereka adalah dari Helef, dari pokok besar di Zaananim,+ dan menghala ke Adami-nekeb, Yabneel, dan Lakum. Sempadan itu berakhir di Sungai Yordan. 34  Kemudian sempadan itu membelok ke barat ke Aznot-tabor. Dari situ sempadan itu menghala ke Hukok. Zebulon terletak di sebelah selatan kawasan suku Naftali, Asyer di sebelah barat, dan Yehuda* di Sungai Yordan di sebelah timur. 35  Kota-kota yang bertembok ialah Zidim, Zer, Hamat,+ Rakat, Kineret, 36  Adama, Rama, Hazor,+ 37  Kedes,+ Edrei, En-hazor, 38  Yiron, Migdal-el, Horem, Bet-anat, dan Bet-semes.+ Semuanya 19 buah kota bersama dengan perkampungan di sekelilingnya. 39  Kota-kota itu dan perkampungan di sekelilingnya menjadi warisan bagi keluarga-keluarga dalam suku Naftali.+ 40  Setelah membuang undi, pembahagian ketujuh+ adalah untuk keluarga-keluarga dalam suku Dan.+ 41  Sempadan tanah mereka meliputi Zora,+ Esytaol, Ir-semes, 42  Saalabin,+ Ayalon,+ Yitla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibeton,+ Baalat, 45  Yehud, Bene-barak, Gat-rimon,+ 46  Me-yarkon, dan Rakon. Sempadan itu melintasi kawasan yang berdekatan Yope.+ 47  Tetapi wilayah suku Dan terlalu sempit bagi mereka.+ Oleh itu, mereka pergi ke Lesem,+ menawan kota itu, dan membunuh penduduknya dengan pedang. Mereka menakluki kota itu lalu tinggal di situ. Mereka menukar nama kota itu daripada Lesem menjadi Dan, menurut nama nenek moyang mereka.+ 48  Kota-kota itu dan perkampungan di sekelilingnya menjadi warisan bagi keluarga-keluarga dalam suku Dan. 49  Setelah umat Israel selesai membahagikan tanah warisan itu mengikut wilayah masing-masing, mereka memberikan tanah yang ada di dalam kawasan mereka kepada Yosua anak Nun sebagai warisannya. 50  Sebagaimana yang diperintahkan oleh Yehuwa, mereka memberi Yosua kota yang dimintanya, iaitu Timnat-serah,+ yang terletak di kawasan pergunungan Efraim. Yosua membina semula kota itu lalu menetap di situ. 51  Demikianlah Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para ketua puak dalam suku-suku Israel membahagikan tanah itu+ dengan membuang undi. Mereka berbuat demikian di Silo,+ di depan khemah pertemuan di hadapan Yehuwa.+ Maka selesailah pembahagian tanah itu.

Nota Kaki

Atau “wadi.”
Nampaknya tidak merujuk kepada suku Yehuda, tetapi keluarga seorang lelaki dari Yehuda.