Satu Tawarikh 6:1-81

  • Keturunan Lewi (1-30)

  • Para penyanyi di Rumah Tuhan (31-47)

  • Keturunan Harun (48-53)

  • Tempat tinggal orang Lewi (54-81)

6  Anak-anak lelaki Lewi+ ialah Gerson, Kehat,+ dan Merari.+  Anak-anak lelaki Kehat ialah Amram, Yizhar,+ Hebron, dan Uziel.+  Anak-anak Amram+ ialah Harun,+ Musa,+ dan Miryam.+ Anak-anak lelaki Harun ialah Nadab, Abihu,+ Eleazar,+ dan Itamar.+  Eleazar ialah bapa Pinehas,+ Pinehas ialah bapa Abisua,  Abisua ialah bapa Buki, Buki ialah bapa Uzi,  Uzi ialah bapa Zerahya, Zerahya ialah bapa Merayot,  Merayot ialah bapa Amaria, Amaria ialah bapa Ahitub,+  Ahitub ialah bapa Zadok,+ Zadok ialah bapa Ahimaas,+  Ahimaas ialah bapa Azarya, Azarya ialah bapa Yohanan, 10  dan Yohanan ialah bapa Azarya. Dia bertugas sebagai imam di Yerusalem, iaitu di Rumah Tuhan yang dibina oleh Salomo. 11  Azarya ialah bapa Amaria, Amaria ialah bapa Ahitub, 12  Ahitub ialah bapa Zadok,+ Zadok ialah bapa Salum, 13  Salum ialah bapa Hilkia,+ Hilkia ialah bapa Azarya, 14  Azarya ialah bapa Serayah,+ dan Serayah ialah bapa Yehozadak.+ 15  Yehozadak dibuang negeri apabila Yehuwa menyerahkan Yehuda dan Yerusalem ke dalam tangan Nebukadnezar. 16  Anak-anak lelaki Lewi ialah Gersom,* Kehat, dan Merari. 17  Anak-anak lelaki Gersom ialah Libni dan Simei.+ 18  Anak-anak lelaki Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.+ 19  Anak-anak lelaki Merari ialah Mahli dan Musi. Berikut merupakan nama ketua-ketua keluarga Lewi:+ 20  Anak lelaki Gersom+ ialah Libni, anak Libni ialah Yahat, anak Yahat ialah Zima, 21  anak Zima ialah Yoah, anak Yoah ialah Ido, anak Ido ialah Zerah, dan anak Zerah ialah Yeatrai. 22  Anak lelaki Kehat ialah Aminadab, anak Aminadab ialah Korah,+ anak Korah ialah Asir, 23  anak Asir ialah Elkana, anak Elkana ialah Ebiasaf,+ anak Ebiasaf ialah Asir, 24  anak Asir ialah Tahat, anak Tahat ialah Uriel, anak Uriel ialah Uzia, dan anak Uzia ialah Shaul. 25  Anak-anak lelaki Elkana ialah Amasai dan Ahimot. 26  Berkenaan Elkana yang seorang lagi, anaknya ialah Zofai, anak Zofai ialah Nahat, 27  anak Nahat ialah Eliab, anak Eliab ialah Yeroham, dan anak Yeroham ialah Elkana.+ 28  Anak lelaki Samuel+ yang sulung ialah Yoel, dan anaknya yang kedua ialah Abia.+ 29  Anak lelaki Merari ialah Mahli,+ anak Mahli ialah Libni, anak Libni ialah Simei, anak Simei ialah Uzah, 30  anak Uzah ialah Simea, anak Simea ialah Hagia, dan anak Hagia ialah Asaya. 31  Daud melantik beberapa orang untuk memimpin nyanyian di khemah* Yehuwa selepas tabut perjanjian diletakkan di situ.+ 32  Mereka bertanggungjawab untuk bernyanyi di hadapan khemah suci, iaitu khemah pertemuan, sehingga Salomo selesai membina Rumah Yehuwa di Yerusalem,+ dan mereka terus menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka.+ 33  Mereka bertugas bersama anak-anak mereka: Daripada keturunan Kehat ialah Heman,+ seorang penyanyi. (Heman ialah anak Yoel, Yoel+ ialah anak Samuel, 34  Samuel ialah anak Elkana,+ Elkana ialah anak Yeroham, Yeroham ialah anak Eliel, Eliel ialah anak Toah, 35  Toah ialah anak Zuf, Zuf ialah anak Elkana, Elkana ialah anak Mahat, Mahat ialah anak Amasai, 36  Amasai ialah anak Elkana, Elkana ialah anak Yoel, Yoel ialah anak Azarya, Azarya ialah anak Zefanya, 37  Zefanya ialah anak Tahat, Tahat ialah anak Asir, Asir ialah anak Ebiasaf, Ebiasaf ialah anak Korah, 38  Korah ialah anak Yizhar, Yizhar ialah anak Kehat, Kehat ialah anak Lewi, dan Lewi ialah anak Israel.) 39  Asaf,+ iaitu saudara lelaki Heman, berdiri di sebelah kanannya. (Asaf ialah anak Berekia, Berekia ialah anak Simea, 40  Simea ialah anak Mikhael, Mikhael ialah anak Baaseya, Baaseya ialah anak Malkia, 41  Malkia ialah anak Etni, Etni ialah anak Zerah, Zerah ialah anak Adaya, 42  Adaya ialah anak Etan, Etan ialah anak Zima, Zima ialah anak Simei, 43  Simei ialah anak Yahat, Yahat ialah anak Gersom, dan Gersom ialah anak Lewi.) 44  Etan, iaitu saudara lelaki Heman dan Asaf, berdiri di sebelah kiri Heman. Etan+ berasal daripada keturunan Merari.+ (Etan ialah anak Kisi, Kisi ialah anak Abdi, Abdi ialah anak Malukh, 45  Malukh ialah anak Hasabia, Hasabia ialah anak Amazia, Amazia ialah anak Hilkia, 46  Hilkia ialah anak Amzi, Amzi ialah anak Bani, Bani ialah anak Semer, 47  Semer ialah anak Mahli, Mahli ialah anak Musi, Musi ialah anak Merari, dan Merari ialah anak Lewi.) 48  Saudara-saudara lelaki mereka, iaitu orang Lewi yang lain, dilantik untuk berkhidmat di khemah Tuhan yang benar.+ 49  Harun dan anak-anak lelakinya+ bertugas untuk membakar korban di atas mazbah sehingga asap naik.+ Mereka berbuat demikian di atas mazbah korban bakar dan di atas mazbah untuk membakar kemenyan.+ Mereka juga menjalankan tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang paling suci. Mereka berbuat demikian untuk memohon pengampunan dosa bagi pihak umat Israel,+ selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang benar melalui hamba-Nya Musa. 50  Inilah keturunan Harun:+ Anak Harun ialah Eleazar,+ anak Eleazar ialah Pinehas, anak Pinehas ialah Abisua, 51  anak Abisua ialah Buki, anak Buki ialah Uzi, anak Uzi ialah Zerahya, 52  anak Zerahya ialah Merayot, anak Merayot ialah Amaria, anak Amaria ialah Ahitub,+ 53  anak Ahitub ialah Zadok,+ dan anak Zadok ialah Ahimaas. 54  Berikut merupakan tempat tinggal orang Lewi dan tempat mereka mendirikan khemah: Selepas membuang undi, keluarga Kehat daripada keturunan Harun mendapat bahagian yang pertama, 55  iaitu Hebron+ di negeri Yehuda, dengan padang rumput di sekelilingnya. 56  Tetapi tanah lapang dan perkampungan di situ diberikan kepada Kaleb+ anak Yefune. 57  Keturunan Harun mendapat kota-kota* perlindungan,+ iaitu Hebron,+ Libna+ dengan padang rumputnya, Yatir,+ Estemoa dengan padang rumputnya,+ 58  Hilen dengan padang rumputnya, Debir+ dengan padang rumputnya, 59  Asan+ dengan padang rumputnya, dan Bet-semes+ dengan padang rumputnya. 60  Daripada suku Benyamin, orang Lewi mendapat Geba+ dengan padang rumputnya, Alemet dengan padang rumputnya, dan Anatot+ dengan padang rumputnya. Keluarga Lewi mempunyai 13 buah kota.+ 61  Selepas membuang undi, 10 buah kota diberikan kepada orang Kehat yang lain. Mereka mendapat semua kota itu daripada keluarga-keluarga suku lain dan daripada separuh suku Manasye.+ 62  Keluarga-keluarga Gersom mendapat 13 buah kota daripada suku Isakhar, suku Asyer, suku Naftali, dan suku Manasye di Basan.+ 63  Selepas membuang undi, keluarga-keluarga Merari mendapat bahagian mereka, iaitu 12 buah kota, daripada suku Ruben, suku Gad, dan suku Zebulon.+ 64  Demikianlah orang Israel memberikan kota-kota ini dengan padang rumput di sekelilingnya kepada orang Lewi.+ 65  Kota-kota daripada suku Yehuda, suku Simeon, dan suku Benyamin yang telah disebutkan namanya itu, juga diberikan kepada orang Lewi dengan membuang undi. 66  Beberapa buah kota daripada suku Efraim diberikan kepada keluarga-keluarga Kehat sebagai kawasan milik mereka.+ 67  Mereka mendapat kota-kota* perlindungan, iaitu Sikhem+ dengan padang rumputnya yang terletak di kawasan pergunungan Efraim, Gezer+ dengan padang rumputnya, 68  Yokmeam dengan padang rumputnya, Bet-horon+ dengan padang rumputnya, 69  Ayalon+ dengan padang rumputnya, dan Gat-rimon+ dengan padang rumputnya. 70  Daripada separuh suku Manasye, keluarga Kehat yang lain mendapat Aner dengan padang rumputnya dan Bileam dengan padang rumputnya. 71  Keluarga Gersom mendapat Golan+ di Basan dengan padang rumputnya dan Asytarot dengan padang rumputnya daripada separuh suku Manasye.+ 72  Daripada suku Isakhar, mereka mendapat Kedes dengan padang rumputnya, Daberat+ dengan padang rumputnya,+ 73  Ramot dengan padang rumputnya, dan Anem dengan padang rumputnya. 74  Daripada suku Asyer, mereka mendapat Masal dengan padang rumputnya, Abdon dengan padang rumputnya,+ 75  Hukok dengan padang rumputnya, dan Rehob+ dengan padang rumputnya. 76  Daripada suku Naftali, mereka mendapat Kedes+ di Galilea+ dengan padang rumputnya, Hamon dengan padang rumputnya, dan Kiryataim dengan padang rumputnya. 77  Daripada suku Zebulon,+ keluarga Merari yang selebihnya mendapat Rimono dengan padang rumputnya dan Tabor dengan padang rumputnya. 78  Daripada suku Ruben, mereka mendapat Bezer di padang belantara dengan padang rumputnya. (Bezer terletak di kawasan Sungai Yordan dekat Yerikho, iaitu di sebelah timur Sungai Yordan.) Mereka juga mendapat Yahas+ dengan padang rumputnya, 79  Kedemot+ dengan padang rumputnya, dan Mefaat dengan padang rumputnya. 80  Daripada suku Gad, mereka mendapat Ramot di Gilead dengan padang rumputnya, Mahanaim+ dengan padang rumputnya, 81  Hesybon+ dengan padang rumputnya, dan Yaezer+ dengan padang rumputnya.

Nota Kaki

Juga dipanggil Gerson di ayat 1.
Harfiah, “rumah.”
Atau mungkin, “sebuah kota” seperti yang tercatat di Yos 21:13.
Atau mungkin, “sebuah kota” seperti yang tercatat di Yos 21:21.