Tepak sa matatago

Tepak sa secondary menu

Manga Saksi i Jehova

Maranaw

Online a Bibliya

Batiyaan so Bibliya online o di na download sa manga audio rikording. So New World Translation of the Holy Scriptures na sokod, malobed batiyaan a salin o Bibliya. Miniprint den aya a ganap o di na sa bagi sa labi 100 a katero. Labi den sa 170 miliyon a kopya a minipamegay.

 

Rila o. So New World Translation na di pen kakowa imanto sa katero ka. Kapiyaan a pamili ka sa salakaw a katero.

So tago on na kailay sa giya a katero sa talondog a manga lekat: