Tepak sa matatago

Manga Saksi i Jehova

Select language Maranaw

“Giyangkai a mapiya a kabar mipantag ko ndatoan na ipangosiyat sa intiro a biyalingan a donya.”—Matiyo 24:14.

Manga Saksi i Jehova—Antawaa Kami?

Poon kami sa barambarang a bangensa ago katero, ogaid maiisaisa so manga singanin ami. Maona ko langon na kabayaan ami a mapodi si Jehova, so Tohan sa Bibliya ago so Miyaden ko langon a nganin. Piyanamaran ami a matondog si Kristo Jesus ago di ami ikaya a taloan a manga Kristiyano. Oman i isa rekami na lalayon a mbegay sa oras an kaogopan so manga taw a makasowa mipantag ko Bibliya ago ko Ndatoan o Tohan. Kagiya pangosiyat kami, o di na tero, mipantag ki Jehova ago ko Ndatoan niyan, miyakilala kami a Manga Saksi i Jehova.

Ilayangka so site ami. Batiyaan so Bibliya online. Omaningka so kapaganad rekami ago ko manga paratiyaya ami.

 

Pangni sa Kapaganad sa Bibliya

Kowa sa libri a liksiyon sa Bibliya sa oras ago darpa a kaparo ka.

Manga Salida o Kristiyano

Online a manga salida a pakabager sa paratiyaya ko Tohan.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Mailay a manga Pablikasiyon

Ilayangka so bago a tiyago ago mailay a manga item.

Bantay sa manga Salida sa Sign-Language

Paganadan so Bibliya okit o sign-language a manga salida.