Biehrai na pahnopasia khoh via ma? A saipa ta Biehrai achu awpa a haw mah y. Ary liatahpa form liata rohpangia la Biehrai achu awpa a haw mah y.