Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Zãms ned Biiblã rat n yeelame tɩ bõe?

Zãms ned Biiblã rat n yeelame tɩ bõe?

A Zeova Kaset rãmbã kãabda neb Biibl zãmsg n na n sõng-b tɩ b paam sogsg wʋsg leoore. Makre:

  • Ãnda la Wẽnnaam?

  • Wẽnnaam geta mam yell bɩ?

  • Wãn to la m tõe n paas m kãadmã sũ-noogo?

  • M maanda wãn tɩ m vɩɩmã tall barka?

Ad sogsg zãma wã sẽn wae n sokd tõnd d sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã wɛɛngẽ leoore.

Zãmsgã maanda wãn-wãna?

D rengd n yãka gom-zugu. Makre, “Wẽnnaam” bɩ “kãadem.” Rẽ poore, d baooda Biiblã vɛrse-rãmb nins sẽn gomd rẽ yellã n karme. D sã n mak vɛrse-rãmbã ne taaba, d tõogd n bãnga Biiblã sẽn yete. Yaa woto la d zãmsd nebã Biiblã.

D tara sɛb sẽn sõngd tõnd tɩ d tõe n zãms nebã Biiblã. Makre, Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã. Seb-kãng sõngdame tɩ d bãng Biiblã sẽn sɩd yet Wẽnnaam la a Zeezi zugu, la beoog-daarã wɛɛngẽ.

Yaa wakɩr a wãn la ned yaooda?

Zãmsgã ne sɛb nins d sẽn tar n zãmsd nebã yaa zaalem.

Zãmsg fãa kaoosda lɛɛr a wãna?

Neb wʋsg zãmsda lɛɛr a ye bɩ sẽn yɩɩd woto semen fãa. La zãmsgã tõe n maaname tɩ zems ne yãmb sẽkã.

M sã n kos tɩ b wa zãms-m Biiblã, bõe n na n maane? Y sã n kos tɩ b wa zãms-y Biiblã, a Zeova Kaset soab na n kaag-y-la zĩig la wakat ning y sẽn date. A na n wilg-y-la minit a wãn pʋgẽ bal d sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to. Sã n yɩ-y noogo, zãmsgã tõe n kell n kẽnga taoore.

M sã n sak tɩ b wat n zãmsd-m Biiblã, yaa tɩlɛ tɩ m lebg a Zeova Kaset soab bɩ? Ayo. A Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã, la b zɩ n modg ned t’a toeem tũudum ye. D sõngda nebã n dat tɩ b bãng Biiblã sẽn yetã, bala d miime tɩ ned kam fãa tara sor n na n yãk tũudum ning a sẽn date.—1 Pɩyɛɛr 3:15.