Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yãmb yaooda y taoor dãmbã bɩ?

Yãmb yaooda y taoor dãmbã bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã rɩkda pipi kiris-nebã togs-n-taare. B fãa yaa saam-biis ne taaba. Tõnd taoor dãmbã pa tar waoogr yʋya, n yaa toor ne tigingã neb a taabã ye. Neb nins fãa sẽn deeg lisgã moonda koɛɛgã, la b zãmsd nebã Biiblã. Tõnd tara tigimsi, tɩ tiging fãa neb tõe n ta 100. Tigingã rap nins tẽeb sẽn bɩ wã yaa ‘kãsem-dãmba,’ n get tigingã neb yelle. (Tit 1:5) B tʋmda b tʋʋmã n pa reegd yaood ye.