Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã zaalem

Yãmb dat n bãnga bũmb a taab Biiblã zug bɩ? Sã n yaa rẽ, y tõe n paamame tɩ b wa zãms-​y Biiblã zaalem. Gʋls-y y yʋʋre, y sondr la y adɛrs ka n toole.

Koeese, koronavirisã (COVID-19) yĩnga: Tẽns wʋsgo, d pa le kaagd nebã, d pa le tigimd taab neb wʋsg me ye. D kot-y lame tɩ y sã n wa gʋlsd formilɛɛrã pʋgẽ bɩ y paas y telefõnnã nimero. Woto, a Zeova Kaset soab sẽn be y babgẽ wã na n bool-y lame.