Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo Sɩngr-goama

Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo Sɩngr-goama

Y sẽn tõe n maan to-to tɩ y zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noogã pa toog wa y sẽn tagsdã ye. Video-kãnga tika sebr ning sẽn yet tɩ Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo.