Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nonglem hakɩɩkã sẽn yaa a soaba: Sɩngr-goama

Nonglem hakɩɩkã sẽn yaa a soaba: Sɩngr-goama

Tẽng fãa pʋgẽ rao ne pag sẽn maand to-to n bao taab n wa tãag kãadmã pa yembr ye. D pa rat n yeel tɩ d sẽn maan to-to video wã pʋgẽ wã la sõma ye. Sẽn tar yõod yaa y tũ Biiblã saglsã.