Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

SAK A 5

Karemd-y sõma

Karemd-y sõma

Bõe n na n sõng-y tɩ y sã n na n zẽk y koɛɛgã n karem bɩ y tõog n karem bũmb ning sẽn gʋlsã kɛpɩ?