Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D tẽ tɩ d na n paama bũmb nins d sẽn pa ne wã

D tẽ tɩ d na n paama bũmb nins d sẽn pa ne wã

A Zoob sẽn vɩɩmd pĩnd wẽndẽ wã sega zu-loe-kɛgems sẽn mak a tẽebã. Yɛlã tiig n pʋgla taaba. A Natã Bʋda ne a zakã rãmb me sega zu-loe-kɛgems a woto buudu. Bõe n wa baas n sõng-b tɩ b le tẽ manegre? Ges-y video wã tɩ y na n bãngame