D tẽ tɩ d na n paama bũmb nins d sẽn pa ne wã

A Sʋɩtãan bẽta ne yɛl nins sẽn paamd tõndã n dat tɩ d bas Wẽnnaam, tɩ rẽ kɩt tɩ d pa le tẽ a pʋlemsã ye. Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra tol n bas Wẽnnaam, la d ra kos raood zãnga?

D tẽ tɩ d na n paama bũmb nins d sẽn pa ne wã: Sɩngr-goama

Rao ne a zak rãmb n seg zu-loe-kɛgems nins b sẽn gomd Zoob sebrã pʋgẽ wã buudu. Ne a Zeova sõngre, d tõe n tõoga toogo, d sã n wa seg zu-loees a woto buudu.

D tẽ tɩ d na n paama bũmb nins d sẽn pa ne wã

Video-kãngã na n sõng-y lame tɩ y kell n sak Wẽnnaam ne y sũur fãa, la y tẽegd a pʋlemsã a sẽn na n wa pidsã.