Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zakari sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle.

Zakari sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle.

Yaa sebr sẽn gomd Mesi wã waoongo, a yõkrã la a kũumã yelle.