Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yiibẽ Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Yiibẽ Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Ges-y bũmb ning sẽn kɩt t’a Poll sagl a Tɩmote t’a ‘modg tɩ Wẽnnaam kũunã a sẽn deegã wid wa bugmã.’