Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tɩt sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Tɩt sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Ges-y sagls nins tʋm-tʋmd a Poll sẽn kõ a Tɩtã sẽn tõe n naf tõnd to-to. B ra kõo a Tɩt tʋʋmd sẽn pa nana, Kɛrɛt sẽn yaa ko-sʋk tẽngẽ wã.