Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rom dãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Rom dãmb sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Rom dãmb sebrã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zeova pa tũusd neb ye. Leb n wilgda d sẽn segd n tẽ a Zeezi Kiristã võore.