Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pipi Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Pipi Tɩmote sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Y na n bãnga bũmb kẽer sẽn be pipi lɛtrã tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls a Tɩmote sẽn yaa a zoa la yel-gɛt wa yẽ wã pʋgẽ.