Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Habakuk sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Habakuk sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Habakuk sebrã reng-n-lɛmbga. Yaa sebr sẽn kẽngd raood toog la namsg sasa.