Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Filemo sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Filemo sebrã sẽn gomd bũmb ning yelle

Y na n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ tʋm-tʋmd a Poll kos a zoa a Filemo t’a kõ a Onezɩm sẽn yaa yamb sẽn da zoe wã sugrã.